ภาควิชาภาษาไทย

ปองจิต อ่อนเผ่า
PONGCHIT ONPAU

Position:
- รองศาสตราจารย์ /Associate Professor

วุฒิการศึกษา:
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education:
- Master of Education Chulalongkorn University
- Bachelor of Education (1st class honors) Chulalongkorn University

สาขาที่เชี่ยวชาญ/ งานวิจัยล่าสุด
- การใช้ภาษาไทย
- ภาษาไทยปัจจุบัน

Research interests/ Recent publications
- Thai Usage
- Contemporary Thai

E-mail
npanompo@tu.ac.th

Tel.
02-613-2648, 02-696-5677