ภาควิชาภาษาไทย

พนมพร นิรัญทวี
PANOMPORN NIRUNTAWEE

Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /Assistant Professor

วุฒิการศึกษา:
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
- ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาที่เชี่ยวชาญ
- ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
- ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา

งานวิจัยล่าสุด
- กลวิธีการใช้ภาษาในข้อความโฆษณา : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา

Research interests
- Business Thai , Sociological Aspects of Thai Language

Recent publications
- Language Strategies in Magazine Advertisements : The Influential Factors on Advertisements Writing.

E-mail
-

Tel.
02-613-2686, 02-696-5238