ภาควิชาภาษาไทย

พรทิพย์ เฉิดฉินนภา
PORNTHIP CHERTCHINNAPA

Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /Assistant Professor

วุฒิการศึกษา:
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาที่เชี่ยวชาญ
- ภาษาไทย

งานวิจัยล่าสุด
- ลักษณะสำคัญของภาษาไทยสมัยสุโขทัย

E-mail
th162g34@hotmail.com

Tel.
02-613-2679, 02-696-5677