ภาควิชาภาษาไทย

เยาวลักษณ์ กระแสร์สินธุ์
YAOWALAK KRASAESIN

Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /Assistant Professor

วุฒิการศึกษา:
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ/ งานวิจัยล่าสุด
- การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ

E-mail
yaowalak_tu@hotmail.com

Tel.
02-613-2630