ภาควิชาภาษาไทย

เยาวลักษณ์ อยู่เจริญสุข
YOWVALUX YOOJAROENSUK

Position:
- อาจารย์ /Lecturer

วุฒิการศึกษา:
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จารึกภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ (บางแสน)

สาขาที่เชี่ยวชาญ
- ภาษาเขมร

งานวิจัยล่าสุด
- มุมมองเกี่ยวกับบทบาทและฐานะทางสังคมของสตรีเขมร
- ภาษาถิ่นที่พบบ่อยของคำเมืองในจังหวัดแพร่: การศึกษาศัพท์
- วรรณกรรมโฆษณาชวนเชื่อของกัมพูชา : กรณีศึกษานวนิยายของ คฺงค บุณเฌือน
- Regional varieties of Kham Muang in the Province of Phare : a lexical approach
- Cambodian Propaganda Literature : The Case of Kong Bounchhoeun’s Novels

E-mail
-

Tel.
02-613-2629, 02-696-5614