ภาควิชาภาษาไทย

รจเรข รุจนเวช
RODJAREK RUTJANAWECH

Position:
- อาจารย์ /Lecturer

วุฒิการศึกษา:
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education:
- Master of Arts (Thai) Chulalongkorn University
- Bachelor of Arts (1st class honours) (Thai) Chulalongkorn University

สาขาที่เชี่ยวชาญ/ งานวิจัยล่าสุด
- วรรณกรรมไทยกับสังคม

Research interests/ Recent publications
- Thai Literature and Society

E-mail
rodjarek@tu.ac.th

Tel.
02-613-2634, 02-696-5242