ภาควิชาภาษาไทย

รังรอง เจียมวิจักษณ์
ROUNRONG JIAMWIJAK

Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /Assistant Professor

วุฒิการศึกษา:
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ/ งานวิจัยล่าสุด
- การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ (การฟัง – การพูด)

Research interests/ Recent publications
- Thai Literature and Society

E-mail
rungrong_tu@hotmail.com

Tel.
02-613-2631, 02-613-5234