ภาควิชาภาษาไทย

ลักษณา โตวิวัฒน์
LAKSANA TOWIWAT

Position:
- รองศาสตราจารย์ /Associate Professor

วุฒิการศึกษา:
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ/ งานวิจัยล่าสุด
- การใช้ภาษาไทยและวรรณคดีไทย

E-mail
laksanatu@hotmail.com

Tel.
02-613-2630, 02-696-5239