ภาควิชาภาษาไทย

วชิราภรณ์ รุ่งโรจน์ชนาทิพย์
WACHIRAPORN RUNGROJCHANATIP

Position:
- อาจารย์ /Lecturer

วุฒิการศึกษา:
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education:
- Master of Arts in Thai , Chulalongkorn University
- Bachelor of Arts in Thai, Thammasat University

สาขาที่เชี่ยวชาญ
- วรรณคดีไทย

Research interests/ Recent publications
- Thai literature

E-mail
ap.wachiraporn@gmail.com

Tel.
02-613-2631, 02-696-5231