ภาควิชาภาษาไทย

วรรณี พุทธิเจริญทอง
WANNEE BUDHAJAROENTONG

Position:
- รองศาสตราจารย์ /Associate Professor

วุฒิการศึกษา:
- ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education:
- MA. University of South Dagota

สาขาที่เชี่ยวชาญ/ งานวิจัยล่าสุด
- วรรณกรรมปัจจุบัน และงานตำราหลักและวิธีการนำเสนอผลงาน

E-mail
wannee.bud@hotmail.com

Tel.
02-613-2631