วารสารวรรณวิทัศน์ | Journal of English Studies "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> วรางคณา ศรีกำเหนิด
ภาควิชาภาษาไทย

วรางคณา ศรีกำเหนิด
WARANGKANA SRIKAMNERD

Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /Assistant Professor

วุฒิการศึกษา:
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education:
- Master of Arts (Thai) Chulalongkorn University
- Bachelor of Arts (Thai) Thammasat University

สาขาที่เชี่ยวชาญ
- วรรณคดีไทย

Research interests
- Thai literature

E-mail
warangkana_s@hotmail.com

Tel.
02-613-2635, 02-696-5678