ภาควิชาภาษาไทย

วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน
WATCHRAPORN DISTAPAN

Position:
- อาจารย์ /Lecturer

วุฒิการศึกษา:
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย (วรรณคดีไทย)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2545
- อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับสอง)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2541

Education:
- Education Master of Arts (Thai), Chulalongkorn University
- Bachelor of Arts (Thai,Second Class Hon.),Chulalongkorn University

สาขาที่เชี่ยวชาญ
- วรรณกรรมท้องถิ่นของไทย คติชนวิทยา
- แบบเรื่องนิทานสังข์ทอง: การแพร่กระจายและความหลายหลาก

Research interests
- Research interest thai local literature,folklore
- Publications Sang Thong Tale Type: Its popularity and Reproduction

E-mail
distapan@yahoo.com

Tel.
02-613-2635, 02-696-5611