ภาควิชาภาษาไทย

วันชนะ ทองคำเภา
WANCHANA TONGKHAMPAO

Position:
- อาจารย์ /Lecturer

วุฒิการศึกษา:
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education:
- Master of Arts (Thai) Chulalongkorn University
- Bachelor of Arts (Thai) Chulalongkorn University

สาขาที่เชี่ยวชาญ
- ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยกับประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม
- การนำเสนอวีรบุรุษ วีรสตรี คนดี และคนร้ายในบริบททางสังคมวัฒนธรรมไทย

Research interests
- Interaction between Thai literature and history, politics, society and culture.
- The representations of hero(in), good people and bad people in Thai socio-cultural context.

E-mail
-

Tel.
-