ภาควิชาภาษาไทย

วัลลภา วิทยารักษ์
WALLAPA WITTAYARAK

Position:
- รองศาสตราจารย์ /Associate Professor

วุฒิการศึกษา:
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education:
- M.Ed.(Thai Language Teaching) Chulalongkorn University

สาขาที่เชี่ยวชาญ/ งานวิจัยล่าสุด
- “คุณลักษณะของเด็กไทยที่พึงประสงค์ : วิเคราะห์จากหนังสือวันเด็กแห่งชาติ” ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2006.
- นิทานสรรค์สร้างคุณธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2005
- การเขียนภาษาไทย. ทุนสนับสนุนการเขียนตำรามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2003

Research interests
- Interaction between Thai literature and history, politics, society and culture.
- The representations of hero(in), good people and bad people in Thai socio-cultural context.

E-mail
Wallapa_pa2@yahoo.com

Tel.
02-613-2629, 02-696-5238