ภาควิชาภาษาไทย

ศรวนีย์ สรรคบุรานุรักษ์
SARAWANEE SANKABURANURAK

Position:
- อาจารย์ /Lecturer

วุฒิการศึกษา:
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education:
- Master of Arts (Linguistics) Chulalongkorn University
- Bachelor of Arts (1st class Honours) (Thai) Thammasat University

สาขาที่เชี่ยวชาญ/ งานวิจัยล่าสุด
-

E-mail
sarawanee.s@gmail.com

Tel.
02-613-2622-4, 02-696-5233