ภาควิชาภาษาไทย

สังวาล คงจันทร์
SANGWAN CHONGCHAN

Position:
- อาจารย์ /Lecturer

วุฒิการศึกษา:
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education:
- Master of Arts (Thai), Chulalongkorn University
- Bachelor of Arts (Thai), Silpakorn University

สาขาที่เชี่ยวชาญ
- ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ, ภาษาศาสตร์ภาษาไทย

Research interests
- Historical linguistics, Thai linguistics

E-mail
Puk_thamma@yahoo.com

Tel.
02-613-2692-3, 02-696-5237