ภาควิชาภาษาไทย

สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์
SITTITAM ONGWUTTIWAT

Position:
- อาจารย์ /Lecturer

วุฒิการศึกษา:
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรติยมอันดับ 1) สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education:
- Master of Arts (Thai) Chulalongkorn University
- Bachelor of Arts (Thai) (1st class honours) Thammasat University

สาขาที่เชี่ยวชาญ
- ภาษาไทย, วัจนปฏิบัติศาสตร์ในภาษาไทย

Research interests
- Thai language, Pragmatics in Thai

E-mail
sittitam209@hotmail.com

Tel.
02-696-5677