ภาควิชาภาษาไทย

สุธาสินี ปิยพสุนทร
SUTHASINEE PIYAPASUNTRA

Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร./Assistant Professor

วุฒิการศึกษา:
- อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ภาษาไทย)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education:
- Doctor of Philosophy (Linguistics) Chulalongkorn University
- Master of Arts (Linguistics) Chulalongkorn University
- Bachelor of Arts ( 2nd class Honours) (Thai) Thammasat University

สาขาที่เชี่ยวชาญ/ งานวิจัยล่าสุด
- ภาษาศาสตร์ / พัฒนาการของความซับซ้อนทางวากยสัมพันธ์และการผสานกันทางไวยกรณ์ในเรื่องเล่าของเด็กไทย

Research interests/ Recent publications
- Linguistics / The Development of Syntactic Complexity and Grammatical Integration in Thai Children’s Narratives

E-mail
suthasin@tu.ac.th

Tel.
02-613-2693, 02-696-5616