ภาควิชาภาษาไทย

สุปาณี พัดทอง
SUPANEE PATTHONG

Position:
- รองศาสตราจารย์ ดร./Associate Professor

วุฒิการศึกษา:
- อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาไทย (วรรณคดีไทย)
- คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย (วรรณคดีไทย)
- คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง)
- สาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ/ งานวิจัยล่าสุด
- วรรณคดีไทย, การอ่าน, การประพันธ์ร้อยกรอง

E-mail
supaneejum22@gmail.com

Tel.
02-613-2692, 02-613-2617