ภาควิชาภาษาไทย

สุภาพร พลายเล็ก
SUPAPORN PLAILEK

Position:
- อาจารย์ /Lecturer

วุฒิการศึกษา:
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2542
- การศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปีการศึกษา 2539
- Master of Arts (Thai), Chulalongkorn University
- Bachelor of Education (Thai, Second Class Hon.), Srinakharinwirot University

สาขาที่เชี่ยวชาญ/ งานวิจัยล่าสุด
- วรรณกรรมนิราศ, วรรณคดีไทย
- การศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิงในวรรณกรรมนิราศ ร่วมกับอาจารย์น้ำเพชร จินเลิศ (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากโครงการส่งเสริมการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

Research interests/ Recent publications
- Nirat Literature, thai literature
- A Study of Conceptual Metaphors about Females in Nirat

E-mail
kratai_tu@hotmail.com

Tel.
02-613-2629, 02-696-5611