ภาควิชาภาษาไทย

สุรัตน์ ศรีราษฎร์
SURAT SRIRAT

Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /Assistant Professor

วุฒิการศึกษา:
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education:
- Master of Arts (Thai) Silpakorn University
- Bachelor of Liberal Arts (Thai) Chaingmai University

สาขาที่เชี่ยวชาญ
- ภาษาไทย, ภาษาไทยถิ่น
- การศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิงในวรรณกรรมนิราศ ร่วมกับอาจารย์น้ำเพชร จินเลิศ (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากโครงการส่งเสริมการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

Research interests
- Thai language, Thai Dialects

E-mail
ssurat@tu.ac.th

Tel.
02-696-5235