ภาควิชาภาษาไทย

เสกสันต์ ผลวัฒนะ
SEKSUN POLWATTANA

Position:
- อาจารย์ /Lecturer

วุฒิการศึกษา:
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (ภาษาไทย)

Education:
- Master of Arts (Thai)
- Bachelor of Arts (1st Class Honours) (Thai)

สาขาที่เชี่ยวชาญ
- การสอนภาษาและวรรณคดีไทย

Research interests/ Recent publications
- Thai language and literature teaching

E-mail
seksun_arth@hotmail.com

Tel.
02-613-2631, 02-696-5234