ภาควิชาภาษาไทย

เสาวณิต จุลวงศ์
SAOWANIT CHUNLAWONG

Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร./Assistant Professor

วุฒิการศึกษา:
- อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education:
- Ph.D. of Philosophy (Literature and Comparative Literature) Master of Arts (Thai)
- Bachelor of Arts (Thai)

สาขาที่เชี่ยวชาญ/ งานวิจัยล่าสุด
วิทยานิพนธ์
- “ความซับซ้อนของการเล่าเรื่อง: ลักษณะหลังสมัยใหม่ในบันเทิงคดีร่วมสมัยของไทย” วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
- "โครงสร้างของสังคมรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1" วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536

วิจัย
“แนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีและความอับอายในวรรณกรรมไทย” ร่วมกับ ศ. ดร. กุสุมา รักษมณี, ผศ. ดร. สายวรุณ น้อยนิมิตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

หนังสือ
- ศักดิ์ศรีและความอับอายในวรรณกรรมไทย. ร่วมกับ ศ. ดร. กุสุมา รักษมณี, ผศ. ดร. สายวรุณ น้อยนิมิตร. กรุงเทพฯ: แม่คำผาง, 2550.

บทความ
- “พื้นที่เรือนไทยในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย” วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 51)
-“นัยของการเล่านิทานในเจ้าการะเกด เรื่องรักแต่เมื่อครั้งบรมสมกัปป์” วารสารศิลปศาสตร์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2550.
- “โลกทัศน์ในโคลงโลกนิติ.” วรรณวิทัศน์ (พฤศจิการยน 2550)
- “นวนิยายไตรภาคชุดกษัตริยา: การเล่าเรื่องอดีตจากภาพอดีตที่ถูกนำเสนอ.” วรรณวิทัศน์ (พฤศจิกายน 2549)
- "ประวัติศาสตร์การเมืองไทยในประชาธิปไตยบนเส้นขนาน." ภาษาและหนังสือ (2549)
- "ผู้เล่าในนวนิยายของศรีบูรพา." วรรณวิทัศน์ (พฤศจิกายน 2548).
- "เวลาในนวนิยายของไม้ เมืองเดิม." ภาษาและหนังสือ (2547).
- "กากี: จากชาดกสู่กลอนบทละคร." วรรณวิทัศน์ (พฤศจิกายน 2545).
- "น.ม.ส. กับการแปลตำนานพระเจ้าชาลมาญ." ภาษาและหนังสือ (2544).
- "โลกของรามเกียรติ์." วารสารศิลปศาสตร์ (ม.ค. - มิ.ย. 2544).

E-mail
-

Tel.
02-613-2634-6, 02-696-5244