ภาควิชาภาษาไทย

อรสุธี ชัยทองศรี
ORASUTEE CHAITONGSRI

Position:
- อาจารย์ /Lecturer

วุฒิการศึกษา:
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education:
- Master of Arts (Thai) Chulalongkorn University
- Bachelor of Arts (Thai) Chulalongkorn University

สาขาที่เชี่ยวชาญ
- ภาษาไทย และวรรณคดีไทย

Research interests
- Thai language and Thai Literature

E-mail
orasutee@gmail.com

Tel.
-