ภาควิชาภาษาไทย

อำนาจ ปักษาสุข
AMNAT PAKSASUK

Position:
- อาจารย์ /Lecturer

วุฒิการศึกษา:
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education:
- Master of Arts (Thai) Silpakorn University
- Bachelor of Arts (Thai) (2nd class honours) Silpakorn University

สาขาที่เชี่ยวชาญ
- ภาษาไทย ภาษากับวัฒนธรรม

Research interests
- Thai language, language and culture

E-mail
amnat_paksasuk@hotmail.com

Tel.
02-696-5615, 02-696-5677