ข่าวประชาสัมพันธ์วิชาการและทั่วไป หมดเขตประกาศ
- รายชะเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 3 รับตรงร่วมกัน)
10 มิ.ย.61
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ คณะศิลปศาสตร์ รวม 19 สาขาวิชา ตามโครงการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 3 รับตรงร่วมกัน)
10 มิ.ย.61
- การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา 2561 จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์
-
- โหลดฟรีหนังสือ "รัตนพจน์ธรรมราชา"
-
- การรับสมัครสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
22 มิ.ย.61