ข่าวประชาสัมพันธ์วิชาการและทั่วไป หมดเขตประกาศ
- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบข้อเชียนในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
4 มี.ค.60
- การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
15 มิ.ย.60
- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
26 มิ.ย.60
- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
15 มิ.ย.60
- การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
28 ก.พ.60