ข่าวประชาสัมพันธ์วิชาการและทั่วไป หมดเขตประกาศ
- ประชาสัมพันธ์งานเสวนา One Arts Undergraduate Symposium
-
- การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา 2561 จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์
-
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (รอบที่3 รอบรับตรงร่วมกัน)
-
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ โครงการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (รอบเพิ่มเติม29คน)
-
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา2561
-
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา2561
-
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกมีสิทธิสอบข้อเขียน(รอบวิชาเฉพาะ) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการรัสเซียศึกษา ประจำปีการศึกษา2561
-
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ3 รับตรงร่วมกันของโครงการ BAS
-
- โหลดฟรีหนังสือ "รัตนพจน์ธรรมราชา"
-
- การรับสมัครสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
22 มิ.ย.61
- ขอเชิญร่วมส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2
16 มี.ค.61