ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) หมดเขตประกาศ
- หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกที่ The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
27 ก.พ.58

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาปริญญาโท) หมดเขตประกาศ
- หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกที่ The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
27 ก.พ.58
- ข้อกำหนดการสอบประมวลวิชา ครั้งที่ 1/2557 (โครงการจิตวิทยาอุสาหกรรม)
7 พ.ย.57
-
-

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงประธานโครงการปริญญาโท-เอก หมดเขตประกาศ
-
-

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาปริญญาโท-เอก หมดเขตประกาศ
- ขั้นตอนการขอสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 (ตามระยะเวลารับปริญญา)
-
- เลขทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก รุ่นปีการศึกษา 2556
-

ประกาศแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หมดเขตประกาศ
-
-

ประกาศแต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หมดเขตประกาศ
-
-

ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หมดเขตประกาศ
-
-

ประกาศผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หมดเขตประกาศ
-
-

ประกาศผลสอบวิทยานิพนธ์ หมดเขตประกาศ
-
-

ประกาศผลสอบประมวล หมดเขตประกาศ
-
-

ลำดับที่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
1
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร)
2
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (การแปลภาษาฝรั่งเศสไทย)
3
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (จิตวิทยาการปรึกษา)
4
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ญี่ปุ่นศึกษา)
5
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
6
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ประวัติศาสตร์)
7
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ฝรั่งเศสศึกษา)
8
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (พุทธศาสนศึกษา)
9
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
10
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
11
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ภาษาศาสตร์ ป.โท)
12
- ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ภาษาศาสตร์ ป.เอก)

ลำดับที่ แบบฟอร์มต่างๆ (งานบัณฑิตศึกษา)
1
- ขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ป.เอก
2
- ขอสอบประมวลวิชา ป.เอก
3
- ขอส่งวิทยานิพนธ์ ป.เอก
4
- คำร้องขอตรวจรูปวิทยานิพนธ์ ป.เอก
5
- ลงนามในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ ป.เอก
6
- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ป.เอก
7
- ขอจัดสอบวิทยานิพนธ์ ทุกสาขายกเว้น FS
8
- ขอจัดสอบวิทยานิพนธ์
9
- ขอจัดสอบวิทยานิพนธ์เฉพาะฝรั่งเศสศึกษา
10
- ขอจัดสอบสารนิพนธ์
11
- ขอส่งวิทยานิพนธ์ ป.โท
12
- คำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
13
- คำร้องขอตรวจรูปแบบสารนิพนธ์
14
- คำร้องขอสอบประมวลวิชา
15
- คำร้องขออนุญาตเก็บข้อมูล-ฝึกงาน-คำร้องทั่วไป
16
- ลงนามในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์
17
- หนังสือเชิญกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
18
- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
19
- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ สอบเค้าโครง FS
20
- แต่งตั้งอาจารย์สอบวิทยานิพนธ์
21
- แบบฟอร์มตารางสอน
22
- คำร้องนักศึกษาขอสอบภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต
23
- คำร้องนักศึกษาขอสอบวัดคุณสมบัติ
24
- โครงสร้างการบริหารคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดที่ 2
25
- ตัวอย่างบันทึกส่่งเข้ารับการพิจารณาจริยธรรม
26
- ปฏิทินการประชุมประจำปี 2556
27
- ตัวอย่างบันทึกส่งเข้ารับการพิจารณาจริยธรรม สำรหับนักศึกษา
28
- ประกาศเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการพิจาณณาด้านจริยธรรมการวิจัย
29
- แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัย EF 05
30
- ข้อปฏิบัติสำรหับผู้วิจัยในโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดที่ 2
31
- แบบโครงร่างการวิจัย EF 09_1
32
- ประวัติผู้วิจัย EF 09_2
33
- เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย EF10_1
34
- หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย
35
- แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า