หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

       ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร
1.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2547)
2.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550)
3.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ปรับปรุง ปีการศึกษา 2535)
4.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2529)
5.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544)
6.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2536)
7.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2538)
8.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
9.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2539)
10.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2542)
11.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2543)
12.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2543)
13.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2547)
14.
หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2547)


       ลำดับที่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรับปรุงปี 2553-2555
1.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
2.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
3.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
4.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
5.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
6.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
7.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
8.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
9.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
10.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
11.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2553)
12.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557) >
13.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550)
14.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)


       ลำดับที่ หลักสูตรโท/เอก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
1.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558)
2.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
3.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
4.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
5.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
6.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
7.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
8.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
9.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
10.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
11.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
12.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) (ผ่านสภา250661)
13.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) (ผ่านสภา250661)

ข้อมูล ณ เดือน.....