Loading...

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

View by Categories

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

 

หลักสูตรมุ่งเน้นและสนับสนุนให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมืองในมิติทางประวัติศาสตร์ ตามที่ตนเองถนัดและมีความสนใจ หรือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไปจนถึงสังคมนานาชาติ  ดุษฎีบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์จะได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ที่สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยต่างๆ  สามารถใช้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ทำความเข้าใจได้อย่างมีเหตุผล  สามารถวิพากษ์และเสนอความคิดได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน  รวมทั้งสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ

จุดเด่นของหลักสูตร

      ดุษฎีบัณฑิตทางประวัติศาสตร์สามารถประกอบอาชีพเป็น อาจารย์ นักวิชาการ นักเขียน นักวิจัยด้านประวัติศาสตร์ ในหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน
      และองค์การระหว่างประเทศ

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ฉบับย่อ)

 

VDO แนะนำหลักสูตร : 

https://drive.google.com/file/d/1uwirJZr22R6S-F24NujYOWTO-JacSD65/view?usp=sharing

 

ติดต่อสอบถาม

     -  รศ.ดร. วิศรุต พึ่งสุนทร ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

        อีเมล: visarutph@gmail.com

     - งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  โทร. 0-2613-2695-6

        รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัคร ดูได้ทาง https://sites.google.com/arts.tu.ac.th/grad/home?authuser=0

        และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/l60arts/

 

 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาศาสตร์เปิดสอนมานานกว่า 3 ทศวรรษ มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในองค์ความรู้ทางภาษาศาสตร์และสามารถนำไปประยุกต์เข้ากับศาสตร์แขนงอื่น ๆ เช่น การเรียนและการสอนภาษาจิตวิทยา สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ หลักสูตรฯ มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาผ่านการนำเสนอผลงานวิจัยและการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ

ปัจจุบันนอกจากหลักสูตรปกติแล้ว ยังมีหลักสูตร ป.โท ต่อเนื่อง ป.เอก ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท แล้ว ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อในระดับ ป.เอก ได้ โดยได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาบังคับของหลักสูตรฯ และเริ่มต้นพัฒนาหัวข้องานวิจัยที่สนใจ (การเรียนการสอนดำเนินการที่ มธ. ท่าพระจันทร์)

จุดเด่นของหลักสูตร

     - เรียนภาษาศาสตร์แล้วจะไปทำงานอะไร

       นักวิจัย นักวิชาการทางภาษา ครูสอนวิชาภาษาศาสตร์ และนำไปใช้เป็นวิชาเสริมของวิชาชีพ เช่น การสอนภาษา การแปล การประพันธ์ งานหนังสือพิมพ์  งานประชาสัมพันธ์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

- รายวิชาที่เปิดสอน (แบบสองภาษา)

 • แนวทางการศึกษาภาษาศาสตร์
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์
 • การเขียนงานทางวิชาการด้านภาษาศาสตร์
 • เสียงและระบบเสียง
 • ระบบคำและระบบประโยค
 • ระบบความหมาย
 • ระบบข้อความ
 • วัจนปฏิบัติศาสตร์
 • ภาษาศาสตร์สังคม
 • ภาษาศาสตร์จิตวิทยา
 • การแปรและการเปลี่ยนแปลงทางภาษา
 • ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ภาษาศาสตร์คลินิก
 • ภาษาศาสตร์การทดลอง
 • การรับภาษาที่สอง
 • ภาษาศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม
 • การปฏิสัมพันธ์ด้วยการพูด
 • ภาษา ระบบข้อความ และอัตลักษณ์
 • ภาษา เพศภาวะ และเพศวิถี
 • ภาษาศาสตร์ภาคสนาม
 • สัมมนาหัวข้อเฉพาะทางภาษาศาสตร์
 • สัมมนาหัวข้อเฉพาะทางการประยุกต์ภาษาศาสตร์

 

 

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ฉบับย่อ)

 

VDO แนะนำหลักสูตร : 

https://drive.google.com/file/d/1oABbDIZ2UGFxaDa86KHq8phsLF62Ho9e/view?usp=sharing

 

ติดต่อสอบถาม

- ผศ.ดร. จุฑามณี อ่อนสุวรรณ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

  อีเมล: consuwan@hotmail.com

- งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

   โทร. 0-2613-2695-6

   รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัคร ดูได้ทาง https://sites.google.com/arts.tu.ac.th/grad/home?authuser=0

   และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ Facebook group: https://www.facebook.com/groups/l60arts/

 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา เน้นการศึกษา วิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้
ในระดับสูง รวมทั้งการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำไปเผยแพร่เพื่อเป็นการให้ความรู้ สร้าง
บุคลากรให้มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมไทยต่อไป จึงกล่าวได้ว่าหลักสูตรนี้มีทิศทาง
ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างแท้จริง

จุดเด่นของหลักสูตร

   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นอย่างรอบด้าน และสามารถทำการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ “ญี่ปุ่น” ได้อย่างรอบด้านและลึกซึ้ง 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (ฉบับย่อ)

 

VDO แนะนำหลักสูตร : 

https://drive.google.com/file/d/1SJaPEcddxLi3OPn7uXuwvmsfSe1nNvoT/view?usp=sharing 

 

ติดต่อสอบถาม

     - รศ. ดร.สุณีย์รัตน์  เนียรเจริญสุข ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา

     - งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  โทร. 0-2613-2695-6

        รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัคร ดูได้ทาง https://sites.google.com/arts.tu.ac.th/grad/home?authuser=0

        และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/l60arts/

 

 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษาได้รับการปรับปรุงโดยมุ่งหมายที่จะสร้างนักวิชาการและนักวิจัยที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของภาษาอังกฤษศึกษา ได้แก่ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม อีกทั้งมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม

จุดเด่นของหลักสูตร

1. มีความรู้ ความสามารถ และความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาภาษาอังกฤษและมีความสามารถบูรณาการศาสตร์ในสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการวิเคราะห์วิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบปัญหาระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2. มีความสามารถนาองค์ความรู้ใหม่ที่ได้ไปใช้ในการค้นคว้า วิจัยเพื่อขยายผล และประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับย่อ)

 

ติดต่อสอบถาม

     - งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

        โทร. 0-2613-2695-6

        รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัคร ดูได้ทาง www.arts.tu.ac.th

        และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/l60arts/

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยสร้างบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และความ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิจัย
ด้านภาษา วรรณกรรม  และวัฒนธรรมไทยในระดับสูง มีความสามารถในการ สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์  เน้นการสร้างนวัตกรรมการ เรียนรู้ภาษาและสังคมวัฒนธรรมไทย
ที่เหมาะสมกับวิถีในยุคดิจิทัลรวมไปถึงการทำให้ภาษาไทยซึ่งเป็น เอกลักษณ์ของชาติเป็นเครื่องมือสำหรับ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

จุดเด่นของหลักสูตร
การผลิตกำลังคนที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในสาขาวิชาภาษาไทย มุ่งพัฒนาและสร้างบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านภาษา วรรณกรรม  และวัฒนธรรมไทยในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งเชิงลึก และบูรณาการ
ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานด้านวิจัยและพัฒนา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษา การสื่อสาร และวัฒนธรรมไทย
เพื่อสร้างสรรค์ในเชิงวิชาการและพัฒนานวัตกรรมได้  

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ฉบับย่อ)


ติดต่อสอบถาม

     - งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  โทร. 0-2613-2695-6

        รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัคร ดูได้ทาง
         https://sites.google.com/arts.tu.ac.th/grad/home?authuser=0

        และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/l60arts/