Loading...

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

View by Categories

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

 

หลักสูตรมุ่งเน้นและสนับสนุนให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมืองในมิติทางประวัติศาสตร์ ตามที่ตนเองถนัดและมีความสนใจ หรือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไปจนถึงสังคมนานาชาติ  ดุษฎีบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์จะได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ที่สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยต่างๆ  สามารถใช้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ทำความเข้าใจได้อย่างมีเหตุผล  สามารถวิพากษ์และเสนอความคิดได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน  รวมทั้งสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ

จุดเด่นของหลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิตทางประวัติศาสตร์สามารถประกอบอาชีพเป็น อาจารย์ นักวิชาการ นักเขียน นักวิจัยด้านประวัติศาสตร์
ในหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชนและองค์การระหว่างประเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ฉบับย่อ)

VDO แนะนำหลักสูตร : 
https://drive.google.com/file/d/1uwirJZr22R6S-F24NujYOWTO-JacSD65/view?usp=sharing

ติดต่อสอบถาม
งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
โทร. 0-2613-2695-6

รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัคร ดูได้ทาง https://sites.google.com/arts.tu.ac.th/grad/home?authuser=0
และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/l60arts/

 

 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

 

 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาศาสตร์เปิดสอนมานานกว่า 3 ทศวรรษ มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในองค์ความรู้ทางภาษาศาสตร์และสามารถนำไปประยุกต์เข้ากับศาสตร์แขนงอื่น ๆ เช่น การเรียนและการสอนภาษาจิตวิทยา สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ หลักสูตรฯ มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาผ่านการนำเสนอผลงานวิจัยและการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ

ปัจจุบันนอกจากหลักสูตรปกติแล้ว ยังมีหลักสูตร ป.โท ต่อเนื่อง ป.เอก ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท แล้ว ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อในระดับ ป.เอก ได้ โดยได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาบังคับของหลักสูตรฯ และเริ่มต้นพัฒนาหัวข้องานวิจัยที่สนใจ (การเรียนการสอนดำเนินการที่ มธ. ท่าพระจันทร์)

จุดเด่นของหลักสูตร
- เรียนภาษาศาสตร์แล้วจะไปทำงานอะไร

นักวิจัย นักวิชาการทางภาษา ครูสอนวิชาภาษาศาสตร์ และนำไปใช้เป็นวิชาเสริมของวิชาชีพ เช่น การสอนภาษา การแปล การประพันธ์ งานหนังสือพิมพ์  งานประชาสัมพันธ์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

- รายวิชาที่เปิดสอน (แบบสองภาษา)

 • แนวทางการศึกษาภาษาศาสตร์
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์
 • การเขียนงานทางวิชาการด้านภาษาศาสตร์
 • เสียงและระบบเสียง
 • ระบบคำและระบบประโยค
 • ระบบความหมาย
 • ระบบข้อความ
 • วัจนปฏิบัติศาสตร์
 • ภาษาศาสตร์สังคม
 • ภาษาศาสตร์จิตวิทยา
 • การแปรและการเปลี่ยนแปลงทางภาษา
 • ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ภาษาศาสตร์คลินิก
 • ภาษาศาสตร์การทดลอง
 • การรับภาษาที่สอง
 • ภาษาศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม
 • การปฏิสัมพันธ์ด้วยการพูด
 • ภาษา ระบบข้อความ และอัตลักษณ์
 • ภาษา เพศภาวะ และเพศวิถี
 • ภาษาศาสตร์ภาคสนาม
 • สัมมนาหัวข้อเฉพาะทางภาษาศาสตร์
 • สัมมนาหัวข้อเฉพาะทางการประยุกต์ภาษาศาสตร์

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ฉบับย่อ)

VDO แนะนำหลักสูตร : 
https://drive.google.com/file/d/1oABbDIZ2UGFxaDa86KHq8phsLF62Ho9e/view?usp=sharing

ติดต่อสอบถาม
งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2613-2695-6

รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัคร ดูได้ทาง https://sites.google.com/arts.tu.ac.th/grad/home?authuser=0
และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ Facebook group: https://www.facebook.com/groups/l60arts/

 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา เน้นการศึกษา วิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้
ในระดับสูง รวมทั้งการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำไปเผยแพร่เพื่อเป็นการให้ความรู้ สร้าง
บุคลากรให้มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมไทยต่อไป จึงกล่าวได้ว่าหลักสูตรนี้มีทิศทาง
ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างแท้จริง

จุดเด่นของหลักสูตร
- Leader in research on Japanese Studies in Thailand.
- Over 11 faculty members with expertise in Japanese studies
   and special professors from both outside and in the country.
- Supporting funds for collecting research data in Japan.
- Exchange and collaboration with many universities in Japan and other countries.


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (ฉบับย่อ)

VDO แนะนำหลักสูตร : 
https://drive.google.com/file/d/1SJaPEcddxLi3OPn7uXuwvmsfSe1nNvoT/view?usp=sharing 

ติดต่อสอบถาม
งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2613-2695-6

รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัคร ดูได้ทาง https://sites.google.com/arts.tu.ac.th/grad/home?authuser=0
และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/l60arts/

 

 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษาได้รับการปรับปรุงโดยมุ่งหมายที่จะสร้างนักวิชาการและนักวิจัยที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของภาษาอังกฤษศึกษา
ได้แก่ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม อีกทั้งมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม

จุดเด่นของหลักสูตร
1. มีความรู้ ความสามารถ และความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาภาษาอังกฤษและมีความสามารถบูรณาการศาสตร์ในสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์
    และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการวิเคราะห์วิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบปัญหาระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2. มีความสามารถนาองค์ความรู้ใหม่ที่ได้ไปใช้ในการค้นคว้า วิจัยเพื่อขยายผล และประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับย่อ)

ติดต่อสอบถาม
งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
โทร. 0-2613-2695-6

รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัคร ดูได้ทาง https://sites.google.com/arts.tu.ac.th/grad/home?authuser=0
และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/l60arts/

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยสร้างบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และความ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิจัย
ด้านภาษา วรรณกรรม  และวัฒนธรรมไทยในระดับสูง มีความสามารถในการ สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์  เน้นการสร้างนวัตกรรมการ เรียนรู้ภาษาและสังคมวัฒนธรรมไทย
ที่เหมาะสมกับวิถีในยุคดิจิทัลรวมไปถึงการทำให้ภาษาไทยซึ่งเป็น เอกลักษณ์ของชาติเป็นเครื่องมือสำหรับ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

จุดเด่นของหลักสูตร
การผลิตกำลังคนที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในสาขาวิชาภาษาไทย มุ่งพัฒนาและสร้างบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านภาษา วรรณกรรม  และวัฒนธรรมไทยในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งเชิงลึก และบูรณาการ
ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานด้านวิจัยและพัฒนา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษา การสื่อสาร และวัฒนธรรมไทย
เพื่อสร้างสรรค์ในเชิงวิชาการและพัฒนานวัตกรรมได้  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ฉบับย่อ)

ติดต่อสอบถาม
งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2613-2695-6

รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัคร ดูได้ทาง https://sites.google.com/arts.tu.ac.th/grad/home?authuser=0
และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/l60arts/