Loading...

News

Announcement COVID-19

Announcement COVID-19

MoreDetail
นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากกีฬาบาสเกตบอล ในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวรุจิวรรณ บุญสินพร้อม (บิว)
บัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์

ได้รับรางวัลเหรียญทองจากกีฬา
บาสเกตบอล 3x3 ในกีฬาซีเกมส์
ครั้งที่ 31 ที่จัดขึ้นที่ประเทศเวียดนาม
โดยสามารถเอาชนะทีมเจ้าภาพ
เวียดนามด้วยคะแนน 21-19

(เป็นเหรียญทองในรอบ 9 ปี
ของกีฬาบาสเกตบอลในรายการนี้)

MoreDetail
คณะศิลปศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่สำนักสารสนเทศ เพื่อศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผศ.ดร. ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดี
คณะศิลปศาสตร์, ผศ. พนาทิพย์ พินิจศักดิ์กุล
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์,
ผศ.ดร. ศิริรัตน์ ณ ระนอง รองคณบดีฝ่าย
บริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์ และ
เจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้เข้าพบหารือกับ
คุณสตีจิตร ไตรพิบูลย์สุข รองเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร พร้อมคณะฯ ในเรื่องโครงการ
ความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน พร้อมทั้ง
เข้าศึกษาดูงานที่สำนักสารสนเทศ
เพื่อศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ณ สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ

MoreDetail
คณะศิลปศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ

ผศ.ดร. ขวัญจิรา ฉัตรพรรณรังสี รองคณบดี
ฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์
ในนามตัวแทนจากคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วม
แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารสถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษาฯ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปีของการ
สถาปนาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ
ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

MoreDetail

“TU Liberal Arts, at the forefront of higher education in Humanities and Social Sciences.”

Vision of Faculty of Liberal Arts, TU (2022-2027)
LALL (LIBERAL ARTS LIFELONG LEARNING)

คอร์สอบรม เพื่อบริการสู่สาธารณชนคนทั่วไป

More Detail
OUR PHILOSOPHY

The Faculty of Liberal Arts is
committed to 
ensuring that
graduates are empowered

with a depth of knowledge
in liberal arts 
disciplines,
through which they gain
insights 
into human nature
and society, values of arts

and culture, and critical and
analytical 
thinking skills;
furthermore, to incorporate

what they have learned into
their personal 
and professional
lives, and embrace 
a strong
sense of ethical integrity,

interpersonal relations and
social responsibility.

upcoming events

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ
และนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยา
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565

The 7th Thailand National
Conference on Psychology (TNCP 2022)
ปรับ แปร เปลี่ยนผ่าน
Moving Forward through
Challenging Times
1 กรกฎาคม 2565

KEYNOTE SPEAKER
Varoth Chotpitayasunondh, MD, PhD

Spokesman, Department of Mental
Health,Ministry of Public Health

Learn the past, watch the present,
and prepare the future: 
Psychological
lessons learned during COVID-19 pandemic


Anuchat Poungsomlee, PhD
- Associate Professor Faculty of Learning
Sciences and Education, Thammasat University

- Expert of Educational Administration,
Thammasat Secondary School

Educational and learning management
after COVID-19 
pandemic:
The challenges facing psychologists
and educators

ช่องทางการลงทะเบียน
https://www.psy.arts.tu.ac.th/registration

ติดต่อสอบถาม
Email: tncp2022@arts.tu.ac.th

MoreDetail
M.A. and Ph.D. admissions.

Please see the information below
to learn more about the important dates
of M.A. and Ph.D. admissions.

MoreDetail
The Faculty of Liberal Arts, Thammasat University (LATU) National and International Conference 2022

Liberal Arts of the Future:
Changes and Challenges
in Research and Pedagogy
26-27 July 2022

Celebrating the 60th anniversary
of the Faculty of Liberal Arts,
Thammasat University,
we are pleased to invite
submissions to LATU National
and International Conference,
26-27 July, 2022. This year our
conference seeks to further
explore liberal arts of the
future in terms of changes and
challenges in Research and Pedagogy.

Last day of submission: 15 June 2022

Contact Us:
LA60conference2022@arts.tu.ac.th

MoreDetail
โครงการอบรม “การฝึกอบรมการทำวิจัยเชิงคุณภาพ”

ฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ขอเรียนเชิญ
คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และผู้ที่สนใจ
เข้าอบรมโครงการอบรม “การฝึกอบรม
การทำวิจัยเชิงคุณภาพ”

วันที่ 21, 22 และ 30 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 - 16.00 น.

อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม
Zoom Meeting

วิทยากร
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนได้ที่: Click
ผู้ที่สนใจสามรถลงทะเบียนได้
ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565

MoreDetail

upcoming events

โครงการอบรม “การทำวิจัยแบบผสม” (Mixed-methods Research)

ฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ขอเรียนเชิญ
คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ และผู้ที่สนใจ
เข้าอบรม โครงการอบรม “การทำวิจัย
แบบผสม” (Mixed-methods Research)

วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 - 16.00 น.
อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Zoom Meeting

วิทยากร
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล


ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้
ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565

MoreDetail
โครงการอบรม “การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ในการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)”

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

วิทยากรโดย
นางสาวจุฬารัตน์ พรมรัตน์
เจ้าหน้าที่วิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้
ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ได้ที่
https://forms.gle/L5w9VNFWgJJuvbuS8

MoreDetail
สัมมนาวิชาการหัวข้อ “ภาษาศาสตร์กับงานวิจัยด้านภาษาศาสตร์ปริชาน”

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการหัวข้อ
“ภาษาศาสตร์กับงานวิจัยด้านภาษาศาสตร์ปริชาน”

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
เวลา 13.00 - 17.30 น.

ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
Meeting ID: 979 8231386

MoreDetail