Loading...

News

งานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เนื่องในปีพุทธศักราช 2566 เป็นปีแห่งการครบรอบ 100 ปีวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รัฐบาลไทยในนามของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สำนักงานใหญ่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 
MoreDetail
รวมภาพบรรยากาศ ในงานการบรรยายพิเศษเรื่อง "ร้อยเรื่องราว หนึ่งฤทัย สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา"

เนื่องในปีพุทธศักราช 2566 เป็นปีแห่งการ
ครบรอบ 100 ปีวันประสูติของสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาและกองทุนการกุศล กว.

จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ
100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

MoreDetail
คณะศิลปศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เข้าร่วมศึกษาดูงาน ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิรา ฉัตรพรรณ
รังสี รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร
มนุษย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานทรัพยากร
บุคคลร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี เข้าดูงานเรื่อง
”เกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบของ
บุคลากรสายสนับสนุน” ที่คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องประชุม ศ 242Y (ป๋วย อึ้งภากรณ์)
บรรยายโดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ
อ.ดร.ลอยลม ประเสริฐศรี
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณ
คณะเศรษฐศาสตร์ในความอนุเคราะห์
ครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

MoreDetail
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมศึกษาดูงานแนวทางการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

คณบดี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์
เข้าร่วมการศึกษาดูงานแนวทางการดําเนินงาน
ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
โดยมีคณบดีคณะอักษรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร
ให้การต้อนรับ

MoreDetail

“TU Liberal Arts, at the forefront of higher education in Humanities and Social Sciences.”

Vision of Faculty of Liberal Arts, TU (2022-2027)
LALL (LIBERAL ARTS LIFELONG LEARNING)

คอร์สอบรม เพื่อบริการสู่สาธารณชนคนทั่วไป

More Detail
PHRASE ACADEMIC EDITION

The Faculty of Liberal Arts, Thammasat University would like to thank Phrase for granting us free access to their platform through the Phrase Academic Edition. We really appreciate your support in offering the Phrase software and technology to the Department of the Translation and Interpretation in the Digital Age. Your academic collaboration is of great importance for our translation students.

More Detail
มารคซ์-ซิลซ์ นกฮูกเบบี้แล็บ MARCS-CILS NoKHooK BABYLAB

มารคซ์-ซิลซ์ นกฮูกเบบี้แล็บเป็นเบบี้แล็บ
แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ห้อง 314
ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) นกฮูกเบบี้แล็บ
ศึกษาวิจัยพัฒนาการทางภาษาและ
พฤติกรรมของเด็กเล็กในช่วงวัยแรกเกิดถึง
2 ปี โดยครอบคลุมเนื้อหาในด้านเสียงและ
ระบบเสียงภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาและ
จิตวิทยาพัฒนาการ

ติดต่อ: https://www.facebook.com/BabyNokHook2016
เว็บไซต์: Babylabtu.wixsite.com/website
เบอร์ติดต่อ: 02-613-2678

 

More Detail
OUR PHILOSOPHY

The Faculty of Liberal Arts is
committed to 
ensuring that
graduates are empowered

with a depth of knowledge
in liberal arts 
disciplines,
through which they gain
insights 
into human nature
and society, values of arts

and culture, and critical and
analytical 
thinking skills;
furthermore, to incorporate

what they have learned into
their personal 
and professional
lives, and embrace 
a strong
sense of ethical integrity,

interpersonal relations and
social responsibility.

upcoming events

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังโครงการศิลป์เสวนา ในหัวข้อ “ วิถี (แบบ) ไทย จากมุมมองทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ ”

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 1 (LA107-108)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

และทาง มี FB LIVE สด
ผ่านเพจคณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ลงทะเบียนได้ที่ Click

MoreDetail
งานเสวนา หัวข้อเรื่อง เปลี่ยนความเชี่ยวชาญให้เป็นผลผลิตทางวิชาการ: การเขียนตำราและหนังสือ สายเนื้อหาเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ

ฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์
คณะศิลปศาสตร์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม
ฟังเสวนา หัวข้อเรื่อง เปลี่ยนความเชี่ยว
ชาญให้เป็นผลผลิตทางวิชาการ:
"การเขียนตำราและหนังสือ สายเนื้อหา
เพื่อขอตำแหน่งวิชาการ"

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567
เวลา 09.30-12.30 น.
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
Meeting ID: 964 4291 1692
Passcode: 563967

วิทยากร
ศ.ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
นักวิชาการอิสระ
ศ. ดร. เรือโท นภดล ชาติประเสริฐ
คณะศิลปศาสตร์ มธ.
ศ.ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ
คณะศิลปศาสตร์ มธ.
ศ. ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
คณะศิลปศาสตร์ มธ.

วิทยากรผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์
คณะศิลปศาสตร์ มธ.

MoreDetail
งานเสวนา หัวข้อเรื่อง จากภาษาและเนื้อหา สู่ตำราและหนังสือเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม: เส้นทางสู่ตำแหน่งวิชาการ

ฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์
คณะศิลปศาสตร์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม
ฟังเสวนา หัวข้อเรื่อง จากภาษาและเนื้อหา
สู่ตำราและหนังสือเพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการและสังคม: "เส้นทางสู่ตำแหน่งวิชาการ"

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567
เวลา 13.30-16.30 น.
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
Meeting ID: 986 8659 0317
Passcode: 033624

วิทยากร
รศ.ร. สิรจิตต์ เดชอมรชัย
นักวิชาการอิสระ
ศ.ดร. พรศิริ สิงหปรีชา
นักวิชาการอิสระ
ศ. วรินทร วูวงศ์
นักวิชาการอิสระ
ศ.ดร. สมเกียรติ เชวงกิจวณิช
คณะศิลปศาสตร์ มธ.
รศ.ดร. สัญชัย สุลักษณานนท์
คณะศิลปศาสตร์ มธ.

วิทยากรผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์
คณะศิลปศาสตร์ มธ.

MoreDetail
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ Topic: Materials and Methods in Intercultural Foreign Language Education

ฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม“โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ Topic: Materials
and Methods in Intercultural
Foreign Language Education

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2567
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 979 4370 0747
Passcode: 964520

วิทยากร
Prof. Dr. Michael Byram
สังกัด The Palatine Centre,
Durham Thammasat University
Research Division

 

MoreDetail