Loading...

News

งานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เนื่องในปีพุทธศักราช 2566 เป็นปีแห่งการครบรอบ 100 ปีวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รัฐบาลไทยในนามของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สำนักงานใหญ่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 
MoreDetail
รวมภาพบรรยากาศ ในงานการบรรยายพิเศษเรื่อง "ร้อยเรื่องราว หนึ่งฤทัย สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา"

เนื่องในปีพุทธศักราช 2566 เป็นปีแห่งการ
ครบรอบ 100 ปีวันประสูติของสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาและกองทุนการกุศล กว.

จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ
100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

MoreDetail
คณะศิลปศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เข้าร่วมศึกษาดูงาน ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิรา ฉัตรพรรณ
รังสี รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร
มนุษย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานทรัพยากร
บุคคลร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี เข้าดูงานเรื่อง
”เกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบของ
บุคลากรสายสนับสนุน” ที่คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องประชุม ศ 242Y (ป๋วย อึ้งภากรณ์)
บรรยายโดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ
อ.ดร.ลอยลม ประเสริฐศรี
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณ
คณะเศรษฐศาสตร์ในความอนุเคราะห์
ครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

MoreDetail
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมศึกษาดูงานแนวทางการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

คณบดี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์
เข้าร่วมการศึกษาดูงานแนวทางการดําเนินงาน
ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
โดยมีคณบดีคณะอักษรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร
ให้การต้อนรับ

MoreDetail

“TU Liberal Arts, at the forefront of higher education in Humanities and Social Sciences.”

Vision of Faculty of Liberal Arts, TU (2022-2027)
LALL (LIBERAL ARTS LIFELONG LEARNING)

คอร์สอบรม เพื่อบริการสู่สาธารณชนคนทั่วไป

More Detail
PHRASE ACADEMIC EDITION

The Faculty of Liberal Arts, Thammasat University would like to thank Phrase for granting us free access to their platform through the Phrase Academic Edition. We really appreciate your support in offering the Phrase software and technology to the Department of the Translation and Interpretation in the Digital Age. Your academic collaboration is of great importance for our translation students.

More Detail
มารคซ์-ซิลซ์ นกฮูกเบบี้แล็บ MARCS-CILS NoKHooK BABYLAB

มารคซ์-ซิลซ์ นกฮูกเบบี้แล็บเป็นเบบี้แล็บ
แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ห้อง 314
ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) นกฮูกเบบี้แล็บ
ศึกษาวิจัยพัฒนาการทางภาษาและ
พฤติกรรมของเด็กเล็กในช่วงวัยแรกเกิดถึง
2 ปี โดยครอบคลุมเนื้อหาในด้านเสียงและ
ระบบเสียงภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาและ
จิตวิทยาพัฒนาการ

ติดต่อ: https://www.facebook.com/BabyNokHook2016
เว็บไซต์: Babylabtu.wixsite.com/website
เบอร์ติดต่อ: 02-613-2678

 

More Detail
OUR PHILOSOPHY

The Faculty of Liberal Arts is
committed to 
ensuring that
graduates are empowered

with a depth of knowledge
in liberal arts 
disciplines,
through which they gain
insights 
into human nature
and society, values of arts

and culture, and critical and
analytical 
thinking skills;
furthermore, to incorporate

what they have learned into
their personal 
and professional
lives, and embrace 
a strong
sense of ethical integrity,

interpersonal relations and
social responsibility.

upcoming events

เกณฑ์ TCAS67 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. ภาพรวมแผนรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567
    Download

2. ข้อมูลการรับเข้า TCAS 67 สำหรับโครงการ
     ปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย

    Download

3. ข้อมูลการรับเข้า Inter Admission
     สำหรับโครงการพิเศษ 
หลักสูตรนานาชาติ
     (International Program)

    3.1 Business Communication Program
          (English, Chinese, Japanese,
           Korean major)
           สรุปเกณฑ์การสมัคร Download

     3.2 British-American Studies Program
           สรุปเกณฑ์การสมัคร Download

MoreDetail
GI Market by L’ Arts 2024

กลับมาอีกครั้ง...กับงาน GI Market by L’ Arts
ขอเชิญร่วมอุดหนุนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ไทย โดย สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567
ณ โถงอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (หรือ SC1)
มธ.ศูนย์รังสิต พบกับสินค้าหลากหลายรายการ
ทั้งเครื่องดื่ม ผลไม้ อาหาร ของใช้และสินค้า
แปรรูปต่าง ๆ ให้ได้เลือกช้อปกันแบบจุใจ

MoreDetail
โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ ฝ่ายการ
นักศึกษามีโครงการอบรมดี ๆ มา
ให้เข้าร่วมอบรม ถึง 2 หัวข้อด้วยกัน
โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร์

1.หัวข้อ “Photoshop
สำหรับงาน
กราฟิกเบื้องต้น”
วันที่ 15 – 17 มกราคม 2567
เวลา 17.30 – 19.30 น.
สมัครได้ที่: Click

2.หัวข้อ “Word&Excel ใช้งานได้
ทำเองเป็น ไม่เห็นต้องให้เพื่อนช่วย”
วันที่ 22 – 24 มกราคม 2567 และ
วันที่ 29 – 31 มกราคม 2567

เวลา 17.30 – 19.30 น.
สมัครได้ที่: Click 

อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom
และ Microsoft Teams
วิทยากรโดย อาจารย์อนุรักษ์ อยู่วัง
อาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์

MoreDetail
โครงการ L’ Arts Smart Graduates หัวข้อ Makeup Workshop By MTI Makeup School

คอร์สเรียนรู้การแต่งหน้าแบบฉ่ำ
ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงเทคนิค
การแต่งหน้าให้เข้ากับตัวเอง
โดยวิทยากรจาก MTI Makeup School

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 09:15-12:30 น.
ณ ห้อง 242 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-15 มกราคม 2567
ทางเราจะสุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ
เพียง 30 คนเท่านั้น!

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
วันที่ 17 มกราคม 2567
ทาง Facebook: ฝ่ายการนักศึกษาศิลปศาสตร์ มธ.

MoreDetail

upcoming events

We are now accepting applications for the third round of Academic Year 2023

from April 7 – June 5, 2023.
More information at
https://arts.tu.ac.th/en/master

MoreDetail
กิจกรรม Open house online พบกับ 6 โครงการพิเศษของคณะศิลปศาสตร์

โค้งสุดท้ายสำหรับ #DEK66 #TCAS66 กับ
Open house online!! พบกับ 6 โครงการ
พิเศษของคณะศิลปศาสตร์ + เปิดตัวโปรแกรม
“L’arts Exclusive” สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา
โครงการพิเศษ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566
เวลา 18.00 - 20.00 น.

แถมยังได้พบกับบรรดาอาจารย์ และรุ่นพี่
จากทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทย และหลักสูตร
นานาชาติ 

โดยในงานจะมีทั้งการแนะนำสาขาวิชา
ตลอดจนการแชร์ประสบการณ์ใน
การเรียนแต่ละสาขาวิชา

นอกจากนี้ยังร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้น
ของที่ระลึก Limited edition อีกด้วย
น้องๆ #DEK66 #DEK67 อยากเข้าร่วมกิจกรรม
Open house สุดพิเศษนี้สามารถเข้าร่วมได้ทาง
โปรแรกมซูม Meeting ID : 915 7686 8442

MoreDetail