Loading...

News

งานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เนื่องในปีพุทธศักราช 2566 เป็นปีแห่งการครบรอบ 100 ปีวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รัฐบาลไทยในนามของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สำนักงานใหญ่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 
MoreDetail
รวมภาพบรรยากาศ ในงานการบรรยายพิเศษเรื่อง "ร้อยเรื่องราว หนึ่งฤทัย สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา"

เนื่องในปีพุทธศักราช 2566 เป็นปีแห่งการ
ครบรอบ 100 ปีวันประสูติของสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาและกองทุนการกุศล กว.

จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ
100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

MoreDetail
คณะศิลปศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เข้าร่วมศึกษาดูงาน ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิรา ฉัตรพรรณ
รังสี รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร
มนุษย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานทรัพยากร
บุคคลร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี เข้าดูงานเรื่อง
”เกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบของ
บุคลากรสายสนับสนุน” ที่คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องประชุม ศ 242Y (ป๋วย อึ้งภากรณ์)
บรรยายโดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ
อ.ดร.ลอยลม ประเสริฐศรี
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณ
คณะเศรษฐศาสตร์ในความอนุเคราะห์
ครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

MoreDetail
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมศึกษาดูงานแนวทางการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

คณบดี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์
เข้าร่วมการศึกษาดูงานแนวทางการดําเนินงาน
ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
โดยมีคณบดีคณะอักษรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร
ให้การต้อนรับ

MoreDetail

“TU Liberal Arts, at the forefront of higher education in Humanities and Social Sciences.”

Vision of Faculty of Liberal Arts, TU (2022-2027)
LALL (LIBERAL ARTS LIFELONG LEARNING)

คอร์สอบรม เพื่อบริการสู่สาธารณชนคนทั่วไป

More Detail
OUR PHILOSOPHY

The Faculty of Liberal Arts is
committed to 
ensuring that
graduates are empowered

with a depth of knowledge
in liberal arts 
disciplines,
through which they gain
insights 
into human nature
and society, values of arts

and culture, and critical and
analytical 
thinking skills;
furthermore, to incorporate

what they have learned into
their personal 
and professional
lives, and embrace 
a strong
sense of ethical integrity,

interpersonal relations and
social responsibility.

upcoming events

International Conference Language Education and Thai Studies 2023 (LETS 2023)

Dear all LETS 2023 participants
The LETS 2023 Conference proceedings
are now available for download.
Scan here or visit the conference website at
https://arts.tu.ac.th/shanghai2023-1

MoreDetail

upcoming events

We are now accepting applications for the third round of Academic Year 2023

from April 7 – June 5, 2023.
More information at
https://arts.tu.ac.th/en/master

MoreDetail
กิจกรรม Open house online พบกับ 6 โครงการพิเศษของคณะศิลปศาสตร์

โค้งสุดท้ายสำหรับ #DEK66 #TCAS66 กับ
Open house online!! พบกับ 6 โครงการ
พิเศษของคณะศิลปศาสตร์ + เปิดตัวโปรแกรม
“L’arts Exclusive” สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา
โครงการพิเศษ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566
เวลา 18.00 - 20.00 น.

แถมยังได้พบกับบรรดาอาจารย์ และรุ่นพี่
จากทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทย และหลักสูตร
นานาชาติ 

โดยในงานจะมีทั้งการแนะนำสาขาวิชา
ตลอดจนการแชร์ประสบการณ์ใน
การเรียนแต่ละสาขาวิชา

นอกจากนี้ยังร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้น
ของที่ระลึก Limited edition อีกด้วย
น้องๆ #DEK66 #DEK67 อยากเข้าร่วมกิจกรรม
Open house สุดพิเศษนี้สามารถเข้าร่วมได้ทาง
โปรแรกมซูม Meeting ID : 915 7686 8442

MoreDetail