Loading...

ศูนย์อบรมภาษาต่างประเทศ

คณะศิลปศาสตร์ มีเปิดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป มีหลักสูตร 30 ชั่วโมง และ 50 ชั่วโมง รายวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ 
       - กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั่วไป
       - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
       - กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ
       - กลุ่มภาษาต่างประเทศอื่นๆ

จัดว่าเป็นวิชาหลักในการดำรงชีพและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ถึงแม้ว่าในปัจจุบันวิชาภาษาต่างประเทศเหล่านี้จะมีสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ ก็ตาม แต่ยังมีบุคคลจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีโอกาสศึกษาในชีวิตประจำวัน และในงานอาชีพของตน ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ภาษาต่างประเทศให้กว้างขวางและเป็นการให้บริการแก่ผู้สนใจ คณะฯ มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและอุปกรณ์การสอน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับการอบรมทั่วไป

Website :  http://203.131.210.88/lc/

FB page: https://www.facebook.com/LartsLALL/