Loading...
BAS congratulates sophomore Akarachai Jintanakarn and his team

for winning the top prize from Hackathon:
Smart Voter Application (แอปพลิเคชันพื่อ
การโหวตอย่างมีคุณภาพ) organized
by Phra Phoklao Institute.

MoreDetail
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
MoreDetail
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ The Japan Foundation, Bangkok

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา
และคุณสุรัสวดี อาจนนท์ลา ผู้อำนวยการ
กองวิเทศสัมพันธ์

ร่วมต้อนรับ Mr. KURIYAMA Masayuki
ผู้อำนวยการบริหารเจแปนฟาวน์เดชั่น
กรุงเทพฯ Mr. MASUO Yuichi และ
คุณวัฒนา อ่อนพานิช ซึ่งมาเยี่ยมคารวะ
อธิการบดี

เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ
บริหารในเดือนตุลาคมนี้ และได้ร่วมพูดคุย
เกี่ยวกับความร่วมมือในกิจกรรมทางวิชาการ
ณ ห้องรับรอง ตึกโดม ชั้น 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

MoreDetail
คณะศิลปศาสตร์ได้เข้าหารือกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือ ทางด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และด้านกิจกรรมนักศึกษา

พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และบัณฑิตศึกษาและรองคณบดีฝ่าย
การนักศึกษาเข้าเยี่ยมคำนับและ
แสดงความยินดีกับท่านผศ. ชูวิทย์ ยุระยง

เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยคณะศิลปศาสตร์
และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจะ
สานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ในด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และด้าน
กิจกรรมนักศึกษาโดยเฉพาะการจัด
ค่ายอักษร-ศิลป์ เพื่อน้องโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนและจะเพิ่มความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนารายวิชา
และหลักสูตรร่วมกันทั้งในระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาต่อไป

MoreDetail
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาภาษาไทย

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
ได้เปิดรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
ประกวดเขียนเรียงความและกล่าว
สุนทรพจน์ภาษาไทย ระหว่างวันที่
10 – 30 กันยายน 2564 นั้น

โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จากภาควิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยนานาชาตินครเซี่ยงไฮ้
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญากับ
คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
และรางวัลชมเชย ในหัวข้อเรียงความ
“บทบาทของฉันในการส่งเสริมความ
สัมพันธ์ ไทย-จีน”

MoreDetail
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ชนะเลิศโครงการ “Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand

ขอแสดงความยินดีกับ
นายอภิรักษ์ แก้วพวง นักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาภูมิศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
และนางสาวบำเพ็ญพร โซ่เงิน
วิทยาลัยสหวิทยาการ
สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล

ชนะเลิศโครงการ “Energy on Board
by BANPU B-Sports Thailand
ภายใต้หัวข้อ “Driving Thailand’s
E-mobility” เดิน (บอร์ด) เกม
ขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้า
ประเทศไทย โดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

MoreDetail
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร
งานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปี 2563-2564

MoreDetail
นักศึกษาโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา (ช้างกีฬา 64) - คณะศิลปศาสตร์ คว้าเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวรสิตา ลีนะยงค์ชัย 
นักศึกษาโครงการผู้มีความสามารถดีเด่น
ทางการกีฬา (ช้างกีฬา 64) นักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
คู่ผสม U-19 รายการ " Terminal 21
Korat - Badminton Championship 2021 " 
19 - 24 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดนครราชสีมา

MoreDetail
Newsletter

จดหมายข่าวศิลปศาสตร์เผยแพร่บทความวิจัย
และบทความวิชาการ ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาเป็นประจำทุกเดือน

More Detail
Annual Report

หนังสือรายงานประจำปีที่รายงานผลการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมา

More Detail