Loading...

L' Arts News

คณะศิลปศาสตร์ มธ. ร่วมให้การต้อนรับบริษัทเอ็กซอนโมบิล ประเทศไทย

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
มธ. ร่วมให้การต้อนรับบริษัทเอ็กซอนโมบิล
ประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์
พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริม
การศึกษาและทุนการศึกษาด้านต่าง ๆ ระหว่าง
คณะศิลปศาสตร์และบริษัทเอ็กซอนโมบิล
ประเทศไทย

MoreDetail
Congratulations to the both winners for your effort and your wonderful work! BC family, stay tuned for our new LOGO

On behalf of Business Communication
Internation Program, Asst.Prof.Dr.
Peerapat Yongklang (Director)
and A.Koravick Thiangtham give the
rewards to both winners of BC Logo
Design Contest; Khun Poramee
Ravisit, the winner and Khun
Tanathat Pilachai, the first runner-up.
Congratulations to the both winners for
your effort and your wonderful work!
BC family, stay tuned for our new
LOGO sooooon!

MoreDetail
วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2566

คณบดี เลขานุการและเจ้าหน้าที่
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมวางพานพุ่มในงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์
ประจำปี 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์
สัญญา ธรรมศักดิ์ ซึ่งในปีนี้พานพุ่มถูกจัดทำ
ขึ้นจากอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา
เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป

MoreDetail
คณะศิลปศาสตร์ มธ. ร่วมหารือความร่วมมือกับวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผศ. ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ,
ผศ.ดร. มนตรี สิระโรจนานันท์,
รศ. ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ และ
อ. คะนอง ปาลิภัทรางกูร คณาจารย์
จากสาขาวิชาปรัชญา เข้าร่วมถวายการต้อนรับ
พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วย
พระวีรศักดิ์ ชยธัมโม, พระมหาดวงทิพย์
ปริยัติธารี ดร., พระมหาสิริวัฒน์ ปัญญาวุฑโฒ
และแม่ชีนฤมล จิวัฒนาสุข เพื่อหารือความร่วม
มือทางวิชาการและการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ในอนาคต

MoreDetail

L' Arts News

The EB316 class attending a lecture by guest speaker, K. Ploy Thanatavornlap, Industry Manager, Google Thailand on “Data-driven Marketing: AI Data and Machine Learning in Media & Marketing”.
MoreDetail
ต้อนรับอาจารย์ใหม่ แห่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ นำโดย
ผศ.ดร. ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
กล่าวต้อนรับอาจารย์ใหม่ และให้ข้อมูลด้านความ
ก้าวหน้าในงานวิชาการ ทุนวิจัยต่าง ๆ
โดย ผศ.ดร. วรวัชร์ ตั้งจิตรเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ
รศ.ดร. เสน่ห์ ทองรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
รวมไปถึงขั้นตอนการประเมินปฏิบัติราชการ
และข้อมูลจากฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์
ณ ห้องประชุม 211 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ขอต้อนรับอาจารย์ใหม่ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

MoreDetail
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Ms. Rachael Brown, International Support Officer, Faculty of Arts, Humanities and Cultures, University of Leeds สหราชอาณาจักร

ผศ. ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ. ดร.ศิริรัตน์
ณ ระนอง รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์ 
รศ.ดร. วริษา โอสถานนท์  หัวหน้าสาขา
วิชาภาษาอังกฤษ รศ.ดร. พนิดา ซิมาภรณ์
ผอ.โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา
ผศ.ดร. พีรพัฒน์ ยางกลาง ผอ.โครงการ
การสื่อสารเชิงธุรกิจ ดร. วิชยา ปิดชามุก
ผอ.โครงการการแปลและล่ามในยุคดิจิทัล
และอ.จิราพร พรประภา อาจารย์ประจำสาขา
วิชาภาษาอังกฤษ  เข้าร่วมต้อนรับ
Ms. Rachael Brown, International
Support Officer, Faculty of Arts,
Humanities and Cultures, University
of Leeds สหราชอาณาจักร เพื่อหารือเรื่อง
ความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา รวมถึงความเป็นไปได้ในการ
ทำหลักสูตรร่วม 3+1 ระหว่างสองสถาบัน
และการจัดกิจกรรมร่วมกันในอนาคต

MoreDetail
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Mr. Hiroka HAYASHI, Deputy Director, Office of Management Planning, Sophia University ประเทศญี่ปุ่น

ผศ. ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดี
คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ. ดร.
ศิริรัตน์ ณ ระนอง รองคณบดีฝ่ายบริ
หารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์
และ อ. ดร.ภรณีย์ พินันโสตติกุล อา
จารย์ประจำโครงการการสื่อสารเชิง
ธุรกิจ (ภาษาญี่ปุ่น) เข้าร่วมต้อนรับ
Mr. Hiroka HAYASHI, Deputy
Director, Office of Management
Planning, Sophia University ประ
เทศญี่ปุ่น เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือ
ทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
รวมถึงความเป็นไปได้ในการทำหลัก
สูตรร่วมระหว่างคณะศิลปศาสตร์ทั้ง
สองสถาบัน และการจัดกิจกรรมร่วม
กันในอนาคต

MoreDetail
Newsletter

จดหมายข่าวศิลปศาสตร์เผยแพร่บทความวิจัย
และบทความวิชาการ ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาเป็นประจำทุกเดือน

More Detail
Annual Report

หนังสือรายงานประจำปีที่รายงานผลการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมา

More Detail