Loading...

L' Arts News

คณาจารย์จากภาควิชา ภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร. ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดี
คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อ. อาทิตย์
วงษ์สง่า หัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ผศ. ผ่องพรรณ ไกรนรา หัวหน้าสาขาวิชา
สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา
และตัวแทนคณาจารย์ในแต่ละสาขา
ได้ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากภาควิชา
ภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการศึกษาดูงาน
ด้านสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสและสาขา
วิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา
เพื่อทำความรู้จักพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นประสบการณ์และองค์ความรู้ใหม่
กับคณาจารย์ต่างสถาบัน และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ

MoreDetail
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Dr. Ari Kusmiatun, M.Hum., จาก AFILIASI PENGAJAR DAN PEGIAT BIPA (APPBIPA) และคณะฯ

ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ณ ระนอง รองคณบดี
ฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศ
สัมพันธ์ พร้อมด้วย Dr.Hamam
Supriyadi อาจารย์ประจำวิชาภาษา
อาเซียน, ดร.สุวรรณรัตน์ มีสมบูรณ์
พูนสุข และ อ.ศาสนีย์ ศรศิลป์
คณาจารย์จากโครงการเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เข้าร่วม
ต้อนรับ Dr. Ari Kusmiatun, M.Hum.,
จาก AFILIASI PENGAJAR DAN
PEGIAT BIPA (APPBIPA) และคณะฯ
เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ
การส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนแบบ
(Incoming) และการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ในอนาคต รวมถึงการจัด Special
Lecture & Workshop on “Indonesian
Language, Social and Culture”
ให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
และบุคลทั่วไป

MoreDetail
คณะศิลปศาสตร์ มธ. ร่วมประชุมและเสนอความคืบหน้าของการดำเนินงานตาม OKRs

บุคคลากรฝ่ายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ มธ.
ร่วมประชุมและเสนอความคืบหน้าของการ
ดำเนินงานตาม OKRs ที่ได้กำหนดไว้ใน
ธีมการสร้างความพึงพอใจ
(ช่วงดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
ถึงพฤษภาคม 2566)

ณ ห้อง ศศ 240 AB คณะศิลปศาสตร์ (รังสิต)
ขอขอบคุณทุกส่วนงานที่พยายามดำเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายที่ไว้อย่างค่อนข้างท้าทาย
และเข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้าอย่าง
สนุกสนานและอบอุ่น

MoreDetail
ภาพความประทับใจบางส่วนจากกิจกรรม "แรกพบ" BTi First Meet 2023
MoreDetail

L' Arts News

วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 89

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงาน
วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครบรอบปีที่ 89 ณ หอประชุมมหา
วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ผศ.ดร. ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดี
คณะศิลปศาสตร์และตัวแทนเจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
และร่วมแสดงความยินดี ในพิธี
มอบเข็มเกียรติยศ โล่เกียรติยศ
โล่เกียรติคุณ ประจำปี 2566

MoreDetail
MOU ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ Pukyong National University ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

รศ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
Professor Jang Young Soo อธิการบดี
Pukyong National University ร่วมลงนาม
ใน MOU ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ Pukyong
National University ณ เมืองปูซาน
สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีผศ.ดร. ภาสพงศ์
ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
รศ.ดร. สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัย
สหวิทยาการ เข้าร่วมพิธีลงนามและหารือ
ถึงโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือใน
อนาคตระหว่างสองสถาบัน

คลิปวิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์
https://youtu.be/dIu0onfCocU

MoreDetail
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา ได้รับรางวัล Outstanding Paper ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 (TNCP2023)

นายนันทวัฒน์ มีเภตรา
นางสาวธัญรดา วงศ์กำภู
นางสาวณัฏฐณิชา เมืองบาล
นางสาวรสิกา เพ็งหนุน
และอาจารย์ทระวิณ ชาลีรักษ์ตระกูล
ที่นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "อิทธิพล
ของรูปแบบการตอบกลับจากผู้ขาย
ในรีวิวเชิงลบที่มีความรุนแรงทาง
อารมณ์ต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค"
ได้รับรางวัล Outstanding Paper
ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอ
ผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ครั้งที่ 8
ประจำปี 2566 (TNCP2023) โดยภาควิชา
จิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง และภาคีเครือข่ายสถาบัน
การศึกษาและสมาคมจิตวิทยา

MoreDetail
MOU ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ Faculty of Adab and Cultural Sciences, Sunan Kalijaga State Islamic University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดี
คณะศิลปศาสตร์ คณะผู้บริหาร และ
คณาจารย์สาขาวิชาภาษาและวรรณ
คดีอังกฤษ พร้อมด้วย Prof. Dr.
Muhammad Wildan, M.A., Dean
of Faculty of Adab and Cultural
Sciences คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ
ทางวิชาการ แบบออนไลน์ (Zoom)
ระหว่าง Faculty of Liberal Arts,
Thammasat University กับ Faculty
of Adab and Cultural Sciences,
Sunan Kalijaga State Islamic
University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

MoreDetail
Newsletter

จดหมายข่าวศิลปศาสตร์เผยแพร่บทความวิจัย
และบทความวิชาการ ทั้งคณาจารย์และนักศึกษา
โดยเผยแพร่รายไตรมาสทุก 3 เดือน

More Detail
Annual Report

หนังสือรายงานประจำปีที่รายงานผลการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมา

More Detail
วาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เนื่องในปีพุทธศักราช 2566 เป็นปีแห่งการครบรอบ 100 ปีวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นทูตสันถวไมตรีขององค์การยูเนสโกด้านการส่งเสริมศักยภาพของเด็กชนกลุ่มน้อยและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 เวลา 19.00 น

สามารถติดตามบทความฉบับเต็ม