Loading...
นักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ได้รับรางวัลรางวัลปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2565

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลปรีดี พนมยงค์
ประจำปี 2565

ได้แก่
1.นายปภาณษิน ปิ่นแก้ว
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ได้รับโล่รางวัลการประกวดรางวัลปรีดี
พนมยงค์ ประจำปี 2565

2.นายนภควัฒน์ วันชัย
นักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดบทความ
ชิงรางวัล "ทุนปาล พนมยงค์"

MoreDetail
นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากกีฬาบาสเกตบอล ในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวรุจิวรรณ บุญสินพร้อม (บิว)
บัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์

ได้รับรางวัลเหรียญทองจากกีฬา
บาสเกตบอล 3x3 ในกีฬาซีเกมส์
ครั้งที่ 31 ที่จัดขึ้นที่ประเทศเวียดนาม
โดยสามารถเอาชนะทีมเจ้าภาพ
เวียดนามด้วยคะแนน 21-19

(เป็นเหรียญทองในรอบ 9 ปี
ของกีฬาบาสเกตบอลในรายการนี้)

MoreDetail
คณะศิลปศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่สำนักสารสนเทศ เพื่อศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผศ.ดร. ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดี
คณะศิลปศาสตร์, ผศ. พนาทิพย์ พินิจศักดิ์กุล
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์,
ผศ.ดร. ศิริรัตน์ ณ ระนอง รองคณบดีฝ่าย
บริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์ และ
เจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้เข้าพบหารือกับ
คุณสตีจิตร ไตรพิบูลย์สุข รองเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร พร้อมคณะฯ ในเรื่องโครงการ
ความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน พร้อมทั้ง
เข้าศึกษาดูงานที่สำนักสารสนเทศ
เพื่อศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ณ สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ

MoreDetail
คณะศิลปศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ

ผศ.ดร. ขวัญจิรา ฉัตรพรรณรังสี รองคณบดี
ฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์
ในนามตัวแทนจากคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วม
แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารสถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษาฯ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปีของการ
สถาปนาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ
ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

MoreDetail
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้ทำคุณประโยชน์ของคณะศิลปศาสตร์ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 88 ปี
MoreDetail
BEC Football Club for outstanding accomplishments in 2019 and 2021.

Extracurricular activities help students
bond, and sports, in particular, are
a great way to boost team spirit and
strategic planning.

It gives us great pride to announce that
the dean of our faculty has bestowed
special awards on our BEC Football Club
for outstanding accomplishments in 2019
and 2021.

Congratulations to all of our students
who contributed to these well-deserved awards.

MoreDetail
ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา วิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565

“ปรับ แปร เปลี่ยนผ่าน Moving Forward
Through Challenging Times"
ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร

ในงานมีปาฐกถาพิเศษจาก
ดร. นายแพทย์วรตม์ โชติพิทยสุนนท์
โฆษกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข

รศ.ดร. อนุชาติ พวงสำลี
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานบริหารโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยมีผศ.ดร. ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ

MoreDetail
การฟังบรรยาย ในหัวข้อ “The Long-Term Development of the Siamese Military and Warfare in the Pre/Early-Modern Context (16th-19th Centuries)”

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ณ ระนอง รองคณบดีฝ่าย
บริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์
เข้าร่วมต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Hab.
Krzysztof Kościelniak,
Head of the Department of the
Middle East and North Africa

และนักศึกษาจำนวน 21 คน จาก
Institute of the Middle and Far East,
Jagiellonian University

เพื่อมาฟังบรรยายจาก อาจารย์ทัศสภา
อุมะวิชนี อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
ในหัวข้อ “The Long-Term Development
of the Siamese Military and Warfare in
the Pre/Early-Modern Context
(16th-19th Centuries)”

MoreDetail
Newsletter

จดหมายข่าวศิลปศาสตร์เผยแพร่บทความวิจัย
และบทความวิชาการ ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาเป็นประจำทุกเดือน

More Detail
Annual Report

หนังสือรายงานประจำปีที่รายงานผลการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมา

More Detail