Loading...

คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์

01. สาขาวิชาจิตวิทยา

02. สาขาวิชาภูมิศาสตร์

03. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

04. สาขาวิชาประวัติศาสตร์

05. สาขาวิชาปรัชญา

06. สาขาวิชาเยอรมัน

07. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

08. สาขาวิชาภาษาจีน

09. สาขาวิชาภาษาไทย

10. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

11. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

12. สาขาวิชาภาษารัสเซีย

13. สาขาวิชาภาษาศาสตร์

14. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

15. สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา

16. หน่วยวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเชิงบูรณาการ

17. โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

18. โครงการรัสเซียและยูเรเซียศึกษา

19. โครงการอังกฤษอเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

20. โครงการการสื่อสารเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

21. โครงการการวิเทศคดีศึกษาอาเซียนจีน (หลักสูตรนานาชาติ)