Loading...

Forms for Departments within the Faculty of Liberal Arts

View by Categories

01. แบบฟอร์มงานบริหารและธุรการ

01. แบบฟอร์มหนังสือราชการ
- หนังสือราชการ (คำสั่ง)
- หนังสือราชการ (ประกาศ)
- หนังสือราชการ (หนังสือประทับตรา)
- หนังสือราชการ (หนังสือราชการภายนอก)
- หนังสือราชการ (หนังสือราชการภายใน)

02. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
- หนังสือรับรอง (มธ.)
- หนังสือรับรอง (คณะฯ)
- หนังสือรับรองที่ใช้ขอกำหนด
  ตำแหน่งทางวิชาการ (คณะฯ)

03. แบบฟอร์มขอบัตร
- ขอบัตรพนักงานเงินรายได้
- ขอบัตรข้าราชการ
- ขอบัตรชาวต่างประเทศ

04. แบบฟอร์มขออนุมัติค่าใช้จ่าย
- ขออนุมัติค่าใช้จ่าย [ในประเทศ] สำหรับอาจารย์
- ขออนุมัติค่าใช้จ่าย [ต่างประเทศ] สำหรับอาจารย์
- ขออนุมัติค่าใช้จ่าย สำหรับเจ้าหน้าที่
- ขออนุมัติค่าใช้จ่าย สำหรับหัวหน้างาน

05. แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(แบบแสดงเจตนาระบุผู้รับประโยชน์)
- ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เอกสารแนบท้ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

06. แบบฟอร์มขอต่อสัญญาจ้าง
- แบบประเมินต่อสัญญา สำหรับเจ้าหน้าที่
- แบบประเมินผลทดลองงาน สำหรับเจ้าหน้าที่

07. แบบฟอร์มใบลา
- ใบลา (ขออนุญาตลา สายอาจารย์)
- ใบลา (ขออนุญาตลาศึกษา)
- ใบลา (ขออนุญาตลาองค์การ)
- ใบลา (แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน)
- ใบลา (แบบขอยกเลิกวันลา)
- ใบลา (แบบใบลากิจ ลาป่วย)
- ใบลา (แบบใบลาพักผ่อน)
- ใบลา (แบบฟอร์มเข้าท่าพาระจันทร์)
- ใบลา (แบบฟอร์มลาชั่วโมง)

08. หนังสือขอลาออกจากราชการ
- หนังสือลาออกพนง.มธ.(ส่วนงาน)
และเงินรายได้คณะฯ)
- หนังสือขอลาออกจากราชการ
(แบบหนังสือลาออก(โครงการ))
- หนังสือลาออกจากราชการพนง.มธ.

 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

 
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

 
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 09. ขั้นตอนการใช้งานระบบการลาออนไลน์

ดาวน์โหลด
 10. แบบฟอร์มสำหรับขอ
       Email @tu.ac.th 


ดาวน์โหลด
 11. แบบฟอร์มขออนุมัติค่าใช้จ่าย
       อบรม ประชุม สัมมนา นำเสนอ
       ผลงาน ดูงาน [ในประเทศ]


ดาวน์โหลด
 12. แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง
       ไปปฏิบัติงานต่างประเทศ


ดาวน์โหลด
 13. แบบฟอร์มขออนุมัติค่าใช้จ่าย
       อบรม ประชุม สัมมนา นำเสนอ
       ผลงาน ดูงาน [ต่างประเทศ]


ดาวน์โหลด
 14. แบบรายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม
       ประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย
       และการไปปฏิบัติงานในองค์การ
       ระหว่างประเทศ


ดาวน์โหลด
 15. Brochure การขออนุมัติเดินทาง
       ไปราชการ ประชุม สัมมนา
       และดูงาน ณ ต่างประเทศ


ดาวน์โหลด
 16. แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่
       (แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่)

ดาวน์โหลด
 17. แจ้งเข้าโรงพยาบาล

ดาวน์โหลด
 18. แบบฟอร์มคำขอรับเงิน

ดาวน์โหลด
 19. แบบฟอร์มปรับวุฒิ

ดาวน์โหลด
 20. แบบฟอร์มเชิญอาจารย์พิเศษ

ดาวน์โหลด
 21. แบบฟอร์มติดตามผลการนำ
       ความรู้และทักษะที่ได้จาก
       การพัฒนา เจ้าหน้าที่


ดาวน์โหลด
 22. แบบแจ้งการฌาปนกิจศพ

ดาวน์โหลด
 23. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
       พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลด
 24. แบบฟอร์มบัญชีหนังสือ
       ทำลายเอกสารประจำปี 2564


ดาวน์โหลด
 25. คู่มือบุคลากรสายวิชาการคณะศิลปศาสตร์

ดาวน์โหลด
 26. คู่มือการปฏิบัติงาน
       บทที่ 2 โครงสร้างองค์กร
       และโครงสร้างการบริหารงาน


ดาวน์โหลด
 27. ฐานในการคำนวณเงินเดือน
       ระบบแท่งของข้าราชการ


ดาวน์โหลด
 28. แบบฟอร์มสำหรับจองห้องประชุม
       และห้องเรียนคณะศิลปศาสตร์
 

ดาวน์โหลด
 29. แบบฟอร์มเบิกของที่ระลึก
       คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ดาวน์โหลด
 30. แบบคำขอเบิกสวัสดิการด้านสุขภาพแบบยืดหยุ่น

ดาวน์โหลด
 31. แบบฟอร์มขอบัตรติดรถยนต์ (ศูนย์รังสิต)

ดาวน์โหลด
 32. แบบฟอร์มขอบัตรติดรถยนต์ (ศูนย์ท่าพระจันทร์)

ดาวน์โหลด
 33. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
       (ข้าราชการ)

ดาวน์โหลด
 34. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
       (พนักงาน)

ดาวน์โหลด
 35. แบบฟอร์มขออนุมัติโอนย้ายสาขาวิชา


ดาวน์โหลด
 


 
02. แบบฟอร์มฝ่ายการคลัง
 01. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุน
       หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับใหม่


ดาวน์โหลด
 02. แบบฟอร์มขออนุมัติ
       สำหรับนักศึกษาช่วยงาน ฉบับใหม่


ดาวน์โหลด
 03. แบบฟอร์มค่าพาหนะ ฉบับใหม่
 
ดาวน์โหลด
 04. แบบฟอร์มค่าสอน (ภาษาไทย) ฉบับใหม่

ดาวน์โหลด
 05. แบบฟอร์มค่าสอน (ภาษาอังกฤษ) ฉบับใหม่

ดาวน์โหลด
 06. แบบฟอร์มขออนุมัติเจ้าหน้า
       ปฎิบัติงานล่วงเวลา ฉบับใหม่


ดาวน์โหลด
 07. แบบฟอร์มรายงานผลการ
       ปฏิบัติงานล่วงเวลา ฉบับใหม่


ดาวน์โหลด
 08. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111 ฉบับใหม่

ดาวน์โหลด
 09. ใบลงนามคณะกรรมการประชุม ฉบับใหม่

ดาวน์โหลด
 10. ใบสำคัญรับเงิน ฉบับใหม่

ดาวน์โหลด
 11. แบบฟอร์มการเบิกจ่าย
       ค่าปฏิบัติงานทางไกล (ภาษาไทย)


ดาวน์โหลด
 12. แบบฟอร์มการเบิกจ่าย
       ค่าปฏิบัติงานทางไกล (ภาษาอังกฤษ)


ดาวน์โหลด
 13. แบบฟอร์มสอนชดเชย

ดาวน์โหลด
 14. แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการค่าตรวจวัด
      ค่ากรอบแว่นตา หรือเลนส์สายตา ฉบับใหม่


ดาวน์โหลด
 15. แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน ฉบับใหม่

ดาวน์โหลด
 16. แบบฟอร์มเงินอุดหนุนบุตร
       และคำรับรองของโรงเรียน ฉบับใหม่


ดาวน์โหลด
 17. แบบฟอร์มคืนเงินยืม

ดาวน์โหลด
 18. [ประกาศคณะศิลปศาสตร์]
      เรื่อง หลักเกณฑ์ รายการ และ
      อัตราการจ่ายเงินจากเงินรายได้
      ของคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.2567


ดาวน์โหลด
 19. แบบฟอร์มขอเบิกเงิน

ดาวน์โหลด
 20. [ประกาศคณะศิลปศาสตร์]
      เรื่อง เวลาการเข้า-ออกปฏิบัติงาน
      การเบิกค่าพาหนะ และการลาของ
      บุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ


ดาวน์โหลด
 21. แนวปฏิบัติการเบิกค่าตอบแทน
      การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
      และค่าพาหนะของบุคลากรสาย
      สนับสนุนวิชาการ


ดาวน์โหลด
 22. แนวปฏิบัติการยืมเงินทดลองจ่าย
       และชำระคืนเงินยืม


ดาวน์โหลด
03. แบบฟอร์มงานพัสดุ

ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565

 01. ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565
 
ดาวน์โหลด

ขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 01. ขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ดาวน์โหลด
02. แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการขอซื้อขอจ้าง
 
ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการส่งซ่อม / ส่งคืนครุภัณฑ์ / ขอครุภัณฑ์ใหม่ทดแทนครุภัณฑ์เดิม

 01. แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อม
 
ดาวน์โหลด
 02. แบบฟอร์มขอส่งคืนครุภัณฑ์

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง / บันทึกขออนุมัติหลักการ

 01. บันทึกข้อความขออนุมัติหลักการ
 
ดาวน์โหลด
 02. บันทึกข้อความจัดซื้อตามว.119

ดาวน์โหลด
 03. ใบขอดําเนินการซื้อ/จ้าง
       โครงการอบรมสัมมนา [ใบสีฟ้า]


ดาวน์โหลด
 04. ใบขอดําเนินการซื้อ
      ประกวดราคา e-bidding [ใบสีเขียว]


ดาวน์โหลด
 05. ใบขอดําเนินการซื้อ/จ้าง [ใบสีชมพู]

ดาวน์โหลด
 06. บันทึกขออนุมัติซื้อวัสดุจากหน่วยงานภายใน มธ.

ดาวน์โหลด
 07. บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง
       ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 79


ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มใบส่งมอบงาน / ใบเสนอราคา สำหรับบุคคลธรรมดา

 01. ใบเสนอราคา
 
ดาวน์โหลด
 02. ใบส่งมอบงาน

ดาวน์โหลด

หนังสือแจ้ง เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการไปก่อน ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง

 01. ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการไปก่อน
       ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง

 
ดาวน์โหลด
04. แบบฟอร์มงานงบประมาณ แผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์มรายการ (งบประมาณ)

 01. เกณฑ์การตั้งงบประมาณงบเงินอุดหนุน
      งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
      ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
      กรณีจัดโครงการ(สีฟ้า)

 
ดาวน์โหลด
 02. แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณ
      จากงบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
      เพื่อการพัฒนาฯประจำปี
      งบประมาณ 2563
คณะกรรมการ
      ตรวจรับ
วัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์


ดาวน์โหลด
 03. ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การจัดสรร
       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้ภาควิชา


ดาวน์โหลด
 04. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
       งบประมาณสำหรับกิจกรรมของคณะ
       จากงบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียม
       การศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
       พ.ศ. 2558


ดาวน์โหลด
 05. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
      (งบมุ่งเป้า) งบรายได้หน่วยงาน
      ประจำปีงบประมาณ 2562


ดาวน์โหลด
 06. เกณฑ์การตั้งงบประมาณ
       งบรายได้หน่วยงาน
       ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563


ดาวน์โหลด
 07. การจัดทำงบประมาณในลักษณะ
       บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


ดาวน์โหลด
 08. คู่มือการเขียนโครงการ

ดาวน์โหลด
 09. การเขียนโครงการ

ดาวน์โหลด
 10. แบบฟอร์มโอนเปลี่ยนแปลง
      งบประมาณ
      (งบรายได้หน่วยงานส่วนกลาง)


ดาวน์โหลด
 11. แบบฟอร์มโอนเปลี่ยนแปลง
       งบประมาณ
       (งบรายได้หน่วยงานสำหรับภาควิชา)


ดาวน์โหลด
 12. แบบฟอร์มโอนเปลี่ยนแปลง
       งบประมาณ (งบประมาณ
       งบเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษา
       ระดับปริญญาตรี-บัณฑิตศึกษา)


ดาวน์โหลด
 13. แบบฟอร์มโอนเปลี่ยนแปลง
      งบประมาณ (งบแพทย์)


ดาวน์โหลด
 14. แบบฟอร์มโอนเปลี่ยนแปลง
      งบประมาณ (งบรายได้หน่วยงาน
      กรณีรักษาราชการแทน)


ดาวน์โหลด
 15. รหัสและรายการสำหรับขอตั้ง
      งบประมาณงบรายได้หน่วยงาน
      ประจำปีงบประมาณ 2563


ดาวน์โหลด
 16. แบบฟอร์มขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
      งบรายได้หน่วยงาน
      (ฉบับผู้รักษาการแทนในตำแหน่ง)


ดาวน์โหลด
 17. ข้อมูลการจัดโครงการต่าง ๆ
       เพื่อประกอบการจัดทำคำขอตั้ง
       งบประมาณงบเงินอุดหนุนงาน
       จัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
       ประจำปีงบประมาณ 2560


ดาวน์โหลด
 18. ข้อมูลการจัดโครงการต่าง ๆ
      เพื่อประกอบการจัดทำคำขอตั้ง
      งบประมาณงบกองทุนค่าธรรมเนียม
      การศึกษาเพื่อการพัฒนา
      ประจำปีงบประมาณ 2560


ดาวน์โหลด
 19. ข้อมูลการจัดโครงการต่าง ๆ
       เพื่อประกอบการจัดทำคำขอตั้ง
       งบประมาณงบพัฒนาโครงการ
       ประจำปีงบประมาณ 2560


ดาวน์โหลด
 20. คู่มือการใช้งานโปรแกรม SPSS เบื้องต้น
       งานนโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์


ดาวน์โหลด
 21. แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ
      กิจกรรมเชิงพัฒนาตามแผนกลุยทธ์
      ปีงบประมาณ 2561 (PPR01)


ดาวน์โหลด
 22. Template แผนการจัดกิจกรรม
       โครงการเชิงพัฒนา ประจำปี
       งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
       เพื่อประกอบการจัดทำแผน
       ปฏิบัติงาน 5 ปี (ประจำปี
       งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)


ดาวน์โหลด
 23. ตัวอย่าง ตัวชี้วัดประกอบการเขียน
      โครงการกิจกรรม


ดาวน์โหลด
 24. แบบประเมินโครงการ

ดาวน์โหลด
 25. ตัวอย่าง สรุปรายงานการดำเนิน
      งานโครงการกิจกรรม ของงบกองทุน
      ค่าธรรมเนียมฯ


ดาวน์โหลด
 26. แบบฟอร์มรายงานผลการ
      ดำเนินงานของโครงการ
      จากงบกองทุนค่าธรรมเนียมฯ ปีงบ60


ดาวน์โหลด
 27. แบบสอบถาม SWOT Analysis
      และปัญหาการดำเนินงานของหลักสูตร
      เพื่อประกอบการสัมมนาทบทวนแผน
      กลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์
      ปีงบประมาณ 2561


ดาวน์โหลด
 28. เรื่องค่าใช้จ่ายรายหัว Unit Cost

ดาวน์โหลด
 29. ตัวอย่าง สรุปรายงานการดำเนินงาน
      โครงการกิจกรรม ของงบรายได้
       หน่วยงานงบอุดหนุนงบพัฒนาโครงการ


ดาวน์โหลด
 30. รายละเอียดขั้นตอนการเสนออนุมัติ
      จัดโครงการของหลักสูตรปริญญาตรี
      และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา


ดาวน์โหลด
 31. แบบฟอร์มขออนุมัติจัดโครงการ
      จัดการความรู้ ประจำปี
      งบประมาณ 2562
      (ระดับคณะฯภาควิชาสาขาวิชา
      โครงการพิเศษ และสายสนับสนุนฯ)


ดาวน์โหลด
 32. แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณจากงบกองทุน
      ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาฯ
      ประจำปีงบประมาณ 2566


ดาวน์โหลด
 33. หลักเกณฑ์งบกองทุน
       ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาฯ


ดาวน์โหลด

คำขอตั้งค่าใช้จ่ายประจำที่ไม่ใช่โครงการตามแผนกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหาร
งบรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

 คำขอตั้งค่าใช้จ่ายประจำที่ไม่ใช่โครงการตามแผนกลยุทธ์ 
ของผู้บริหารงบรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 NEW


ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม PPR01 สำหรับจัดทำคำขอตั้งงบรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
(สำหรับผู้บริหาร)

 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 NEW
 
 กลยุทธ์ 1.1

ดาวน์โหลด
 กลยุทธ์ 1.2
 
ดาวน์โหลด
 กลยุทธ์ 1.3

ดาวน์โหลด
 กลยุทธ์ 1.4

ดาวน์โหลด
 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 NEW
 
 กลยุทธ์ 2.1

ดาวน์โหลด
 กลยุทธ์ 2.2

ดาวน์โหลด
 กลยุทธ์ 2.3

ดาวน์โหลด
 กลยุทธ์ 2.4

ดาวน์โหลด
 กลยุทธ์ 2.5

ดาวน์โหลด
 กลยุทธ์ 2.6

ดาวน์โหลด
 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 NEW
 
 กลยุทธ์ 3.1

ดาวน์โหลด
 กลยุทธ์ 3.2

ดาวน์โหลด
 กลยุทธ์ 3.3

ดาวน์โหลด
 กลยุทธ์ 3.4

ดาวน์โหลด
 กลยุทธ์ 3.5

ดาวน์โหลด
 กลยุทธ์ 3.6

ดาวน์โหลด
 กลยุทธ์ 3.7

ดาวน์โหลด
 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4
 
 กลยุทธ์ 4.1

ดาวน์โหลด
 กลยุทธ์ 4.2

ดาวน์โหลด
 กลยุทธ์ 4.3

ดาวน์โหลด
 กลยุทธ์ 4.4

ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษา
 ระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 NEW

 
 01. คณะศิลปศาสตร์ (ส่วนกลาง)

ดาวน์โหลด
 02. สาขาวิชาจิตวิทยา

ดาวน์โหลด
 03. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ดาวน์โหลด
 04. สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด
 05. สาขาวิชาปรัชญา

ดาวน์โหลด
 06. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

ดาวน์โหลด
 07. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

ดาวน์โหลด
 08. สาขาวิชาภาษาไทย

ดาวน์โหลด
 09. สาขาวิชาภาษาจีน

ดาวน์โหลด
 10. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ดาวน์โหลด
 11. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

ดาวน์โหลด
 12. สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ดาวน์โหลด
 13. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด
 14. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

ดาวน์โหลด
 15. สาขาวิชาภาษารัสเซีย

ดาวน์โหลด
 16. สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา 

ดาวน์โหลด
 17. กลุ่มวิชาโทเกาหลีศึกษา

ดาวน์โหลด
 18. กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน

ดาวน์โหลด

ปฏิทินของงานงบประมาณแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 01. ปฏิทินของงานงบประมาณแผน
       และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
       คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       ประจำปีงบประมาณ 2565 NEW

 
ดาวน์โหลด

แผนผู้บริหาร

 01. แผนผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 10
      (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี)
      คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      คอมพิวเตอร์กับไปปฏิบัติงานที่บ้าน

 
ดาวน์โหลด
 02. แผนผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 11
      (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) คณะศิลปศาสตร์
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

 
ดาวน์โหลด
 03. แผนผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 11
      (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) คณะศิลปศาสตร์
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      (วันที่ 26-24 เม.ย.56 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท
      จ.นครนายก) กรณีจัดโครงการ(สีฟ้า)

 
ดาวน์โหลด
 04. แผนผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 11
      (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) คณะกรรมการ
      ตรวจรับวัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์

 
ดาวน์โหลด

แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์

 01. แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 11
       (2555 – 2559) ฉบับทบทวน
       งบประมาณ 2558

 
ดาวน์โหลด
 02.  แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12
       (2560 – 2564)

 
ดาวน์โหลด
 03. แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12
      (พ.ศ.2560 – 2564)
      ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 
ดาวน์โหลด

รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนฯ

 01. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน
      ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนฯ
      ปีงบประมาณ 2560

 
ดาวน์โหลด
 02. รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการ
      ประจำปีงบประมาณ 2561
      รอบ 1 ต.ค. 2560-มี.ค. 2561

 
ดาวน์โหลด
05. แบบฟอร์มงานบริการการศึกษา
 01. แบบฟอร์มเค้าโครงการสอน

ดาวน์โหลด
 02. แบบฟอร์มรายงานผลการ
       ดำเนินงานของหลักสูตร
 

ดาวน์โหลด
 03. แบบฟอร์มเชิญอาจารย์พิเศษ
ดาวน์โหลด
06. แบบฟอร์มฝ่ายสื่อสารองค์กร
 01. แบบฟอร์มงานออกแบบสำหรับหน่วยงาน
      ภายในและคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์


ดาวน์โหลด
07. แบบฟอร์มงานสารบรรณ
 01. แบบฟอร์มการใช้รถยนต์ (รถตู้) คณะศิลปศาสตร์

ดาวน์โหลด
 02. แบบฟอร์มขอบัตรติดหน้ารถยนต์
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ดาวน์โหลด
 03. แบบฟอร์มบัญชีขอทำลายเอกสาร ประจำปี 2567

ดาวน์โหลด
 04. แบบฟอร์มเบิกของที่ระลึก
       คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ดาวน์โหลด
08. แบบฟอร์มการสมัครงาน (Application form)
 01. แบบฟอร์มการสมัครงาน (Application form)

ดาวน์โหลด

ระบบการบริหารจัดการโครงการออนไลน์

View by Categories

01. ระบบการบริหารจัดการโครงการออนไลน์
 01. ระบบการบริหารจัดการโครงการออนไลน์

ดาวน์โหลด
02. ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล คณะศิลปศาสตร์
 02. ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล คณะศิลปศาสตร์

ดาวน์โหลด

Forms for Teachers

View by Categories

05. แบบฟอร์ต่อสัญญาจ้าง
 แบบฟอร์ต่อสัญญาจ้าง 

 
 01. ขอต่อสัญญาจ้าง ประเมินผลงานทดลอง
       (แบบประเมินต่อสัญญา สำหรับอาจารย์)
 

ดาวน์โหลด
 02. ขอต่อสัญญาจ้าง ประเมินผลงานทดลอง
      (แบบประเมินผลทดลอง สำหรับอาจารย์)
 

ดาวน์โหลด
06. แบบฟอร์มติดตามผลการนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาอาจารย์
 01. แบบฟอร์มติดตามผลการนำความรู้
       และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนาอาจารย์
 

ดาวน์โหลด
01. แบบฟอร์มการประเมินและหลักเกณฑ์ [ผลการปฏิบัติราชการอาจารย์ พนักงาน]

แบบฟอร์มการประเมินและหลักเกณฑ์ [ผลการปฏิบัติราชการอาจารย์ พนักงาน] ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567

1. กำหนดส่งแบบประเมิน
    ดาวน์โหลด

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
    ดาวน์โหลด

3. ประกาศเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน ปี 67

    3.1 ขั้นตอนการกรอกแบบรายงานการปฏิบัติงาน
          ดาวน์โหลด

    3.2 คู่มือการกรอกภาระงานคณะศิลปศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2567
          ดาวน์โหลด  
   
    3.3  เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณะศิลปศาสตร์
          
ดาวน์โหลด

4. เกณฑ์เลื่อนค่าจ้าง
    ดาวน์โหลด 

5. เกณฑ์จัดสรรวงเงินเลื่อนค่าจ้าง
    ดาวน์โหลด

6. ตารางคำนวณคะแนน (ทุกกรณี)
    ดาวน์โหลด

7. [ประกาศ ก.พ.อ.] เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

    ดาวน์โหลด   

8. แบบแสดงการมีส่วนร่วม
    ดาวน์โหลด  

9. แบบฟอร์มไม่รับเงินค่าตอบแทนงานสอนภาคฤดูร้อน
    ดาวน์โหลด

10. แบบฟอร์มส่งภาระงาน [เพิ่มเติม]
       ดาวน์โหลด

02. แบบฟอร์มการประเมินและหลักเกณฑ์ [ผลการปฏิบัติราชการอาจารย์ ข้าราชการ]

แบบฟอร์มการประเมินและหลักเกณฑ์ [ผลการปฏิบัติราชการอาจารย์ ข้าราชการ] ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567

1. กำหนดส่งแบบประเมิน
    ดาวน์โหลด

2. แบบประเมินอาจารย์ข้าราชการ
    ดาวน์โหลด

3. ประกาศเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน ปี 67

   3.1 เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการ (อาจารย์ข้าราชการ)
         
ดาวน์โหลด

   3.2 การกรอกกรรมการชุดต่าง ๆ
         ดาวน์โหลด

   3.3 เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง

         ดาวน์โหลด

4. หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ดาวน์โหลด

5. [ประกาศ ก.พ.อ.] เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

    ดาวน์โหลด   

6. แบบแสดงการมีส่วนร่วม
    ดาวน์โหลด  

7. แบบฟอร์มไม่รับเงินค่าตอบแทนงานสอนภาคฤดูร้อน
    ดาวน์โหลด 

8. แบบฟอร์มส่งภาระงาน [เพิ่มเติม]
    ดาวน์โหลด

03. Forms for Foreign Instructors
Forms for Foreign Instructors 

 
 01. FORM FOR ALIEN TO NOTIFY
      OF STAYING LONGER THAN 90 DAYS
 

ดาวน์โหลด
 02. NOTIFICATION OF STAYING
       IN THE KINGDOM OVER 90 DAYS
 

ดาวน์โหลด
 03. APPLICATION FOR ACADEMIC STAFF
       FOR NON-THAI NATIONALS
 

ดาวน์โหลด
 04. APPLICATION FOR TEACHING
      AT THAMMASAT UNIVERSITY


ดาวน์โหลด
 05. REQUISITION FORM
       FOR SICK / BUSINESS LEAVE
 

ดาวน์โหลด
 06. CONTRACT RENEWAL REQUEST FORM 

ดาวน์โหลด
 07. REQUISITION FORM OVERSEAS LEAVE 

ดาวน์โหลด
 08. APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT
      TO RETURN INTO THE KINGDOM [TM.8]


ดาวน์โหลด
 09. REQUEST FORM fFOR CERTIFICATE
       OF EMPLOYMENT
 

ดาวน์โหลด
 10. FOREIGN TEMPORARY EMPLOYEE
       FOR IDENTIFICATION CARD FORM


ดาวน์โหลด
03. แบบฟอร์มลาปลอดการสอน
แบบฟอร์มลาปลอดการสอน 

 
 01. การขอไปปฏิบัติงานภายในประเทศ
       เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
 

ดาวน์โหลด
 02. บันทึกเสนอผลงงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ดาวน์โหลด
 03. รายงานความก้าวหน้า 

ดาวน์โหลด
 04. รายงานตัวเพื่อกลับมาปฏิบัติราชการ 

ดาวน์โหลด
 05. ประกาศ มธ. หลักเกณฑ์ วิธีการ
      อำนาจพิจารณาอนุญาตการลา
      และการได้รับค่าจ้างระหว่างลา
      ของพนักงาน
 

ดาวน์โหลด
04. แบบฟอร์มค่าใช้จ่าย
 แบบฟอร์มค่าใช้จ่าย 

 
 01. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่างประเทศ
      (สำหรับอาจารย์)
 

ดาวน์โหลด
 02. แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในประเทศ
      สำหรับอาจารย์
 

ดาวน์โหลด
 03. หลักปฏิบัติการขออนุมัติค่าใช้จ่าย
      ในประเทศ สำหรับอาจารย์
 

ดาวน์โหลด
 04. หลักปฏิบัติการขออนุมัติค่าใช้จ่าย
       ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์
 

ดาวน์โหลด
07. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย
 01. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย 

ดาวน์โหลด
08. สรุปสาระสำคัญการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
 01. สรุปสาระสำคัญ การให้ข้าราชการ
       ไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
 

ดาวน์โหลด
09. การขออีเมล@arts.tu.ac.th (สำหรับผู้สอน)
 01. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่อีเมล:
       prapan.p@arts.tu.ac.th (คุณประพันธ์)


 

View by Categories

News