Loading...

Thai in the Modern World 2020

 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและวัฒนธรรม 4 สถาบันการศึกษา

"ภาษาและวัฒนธรรมไทยในวิถีโลกสมัยใหม่ Thai in the Modern World"

วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meetings

 

 

 

กำหนดการ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม 4 สถาบันการศึกษา
"ภาษาและวัฒนธรรมไทยในวิถีโลกสมัยใหม่ Thai in the Modern World"

วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meetings

------------------------------------------------------------------

 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ 
 (สามารถเลือกส่งเฉพาะบทคัดย่อ หากไม่ต้องการตีพิมพ์เผยแพร่ใน proceedings)
 บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2563
 ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ/บทความวิจัย/บทความวิชาการ  ภายใน 1 พฤศจิกายน 2563
 ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์และผู้นำเสนอยืนยันการเข้าร่วม ภายใน 15 พฤศจิกายน 2563
 ส่งคลิปวิดีโอนำเสนอ ภายใน  30 พฤศจิกายน 2563

 นำเสนอบทความออนไลน์

 วันที่  17-18 ธันวาคม 2563
 เผยแพร่ E-Proceedings ภายในกุมภาพันธ์  2564

 

หมายเหตุ
1. Password ขอสงวนไว้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานแล้ว เท่านั้น 
    (โดยจะส่ง Meeting ID และ Password ทางอีเมลของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง ล่วงหน้า 3 วัน)
2. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน

 

รูปแบบบทความ

- นำเสนอในรูปแบบออนไลน์ (เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)

- บันทึกวิดีโอล่วงหน้า  ความยาว 20 นาที

- นำเสนอและวิพากษ์ผ่าน Zoom Meeting 

- เผยแพร่ผลงานในรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) ในรูปแบบ e-book สำหรับผู้ส่งบทความฉบับเต็ม 

    

กิจกรรมการดำเนินงานเวลาการดำเนินงาน
เปิดรับบทคัดย่อหรือบทความฉบับเต็ม(ครั้งที่ 1st call  และ 2nd call) มิถุนายน – ตุลาคม 2563
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทคัดย่อหรือบทความฉบับเต็ม กันยายน - ตุลาคม 2563
 แจ้งประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อหรือบทความฉบับเต็ม 1 พฤศจิกายน 2563
 ยืนยัน (สำหรับผู้ได้รับการตอบรับให้นำเสนอบทความ) 15 พฤศจิกายน 2563
 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ และเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานประชุม
 ลงทะเบียนทาง..................................
 หมายเหตุ :ส่ง Meeting ID และ Password
 ทางอีเมลของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังล่วงหน้า 3 วัน
 ต้นเดือนพฤศจิกายน 2563
 แก้ไขบทความฉบับเอกสารประกอบการประชุม 15 พฤศจิกายน 2563
 ประกาศตารางการนำเสนอบทความ 20 พฤศจิกายน 2563
 ส่งคลิปวิดิโอนำเสนอที่ อีเมล prapan.p@arts.tu.ac.th
 (ดูรายละเอียดการนำเสนอบทความออนไลน์ที่เว็บไซต์คณะะศิลปศาสตร์ มธ ตั้งแต่วันที่  16 พฤศจิกายน)
 30 พฤศจิกายน 2563
 จัดงานประชุมวิชาการ 17-18 ธันวาคม 2563
 ส่งบทความฉบับเต็มสำหรับตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องงานประชุมทางวิชาการ 15 มกราคม 2564
 ตรวจสอบ final draft และเผยแพร่รายงานฯ บนเว็บไซต์ของสถาบันเครือข่าย 28 กุมภาพันธ์ 2564สอบถามเพิ่มเติมที่
รศ.ดร.นิตยา แก้วคัลณา 081-0187-186
ผศ.ดร.สุภาพร พลายเล็ก 089-8829-811

ส่งผลงานได้ที่ อีเมล larts.tu@arts.tu.ac.th