Loading...

Undergraduate Programs (Revised Curriculum 2020)

View by Categories

01. B.A in Hispanic and Latin American Studies

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา

จุดเด่นของหลักสูตร

     -  หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

     -  ทักษะภาษาสเปนตั้งแต่ระดับ A1-B2 ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR)

     -  การบูรณาการองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ วรรณคดี และวัฒนธรรมของประเทศสเปน กลุ่มประเทศลาตินอเมริกา และประเทศฟิลิปปินส์

     - โครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมสเปน

     - ฝึกงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สถานเอกอัครราชทูตสเปน โคลอมเบีย ชิลี เม็กซิโก เปรู อาร์เจนตินา, สํานักข่าวสเปน EFE, บริษัท Indra Sistemas และ บริษัท Asian Spirit

 

หลักสูตรสาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา  (ฉบับย่อ)

 

 

ติดต่อสอบถาม
Facebook: https://www.facebook.com/Hispanic-Latin-American-Studies-Thammasat-467706813595164/
Website: https://hislastu.com/