Loading...

ข่าวศิลปศาสตร์

ภาพบรรยากาศงานเสวนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 59 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บรยายพิเศษหัวข้อ
"อนาคตของศิลปศาสตร์: ความท้าทายของการสลายพรมแดนความรู้"


รับชมย้อนหลังได้ที่: คลิก

รายละเอียด
นักแปล(หนังสือ) 101 How to become a freelance published translator

นักแปล(หนังสือ) 101 How to become a freelance published translator
โดย คุณไอริสา ชั้นศิริ

รับชมย้อนหลังได้ที่: คลิก

รายละเอียด
บันทึกการเสวนาออนไลน์ เรื่อง "มาเลเซียกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่"

เสวนาออนไลน์ เรื่อง "มาเลเซียกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่"

รับชมย้อนหลังได้ที่: คลิก

รายละเอียด
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โดยมีเป้าประสงค์เพื่อร่วมพัฒนายกระดับ
การศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรห้องเรียน
สามภาษา ห้องเรียน Mini English Program
หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ
รวมถึงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด

ข่าวศิลปศาสตร์

กิจกรรมแนะแนวสัญจร "เปิดโลกภาษาสู่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

โครงการความร่วมมือระหว่าง แผนการเรียนรู้
มนุษยศาสตร์-ครุศาสตร์ โรงเรียนโพธิสาร
พิทยากรและคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยา
ลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับข้อมูลเกี่ยว
กับหลักสูตรการเรียนการสอนคณะศิลป
ศาสตร์ สามารถเข้าใจคุณสมบัติของ
บุคคลที่จะศึกษาต่อและแนวทางในการ
ปรับตนเองให้เข้ากับการเรียนในแต่ละ
สาขาวิชา เพื่อวางแผนทางการศึกษาได้
อย่างเหมาะสม

รายละเอียด
ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ

ประกาศผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ
เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

สามารถดูผลการประกวดได้ที่: 
https://arts.tu.ac.th/lartscontest

รายละเอียด
จดหมายข่าว

จดหมายข่าวศิลปศาสตร์เผยแพร่บทความวิจัย
และบทความวิชาการ ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาเป็นประจำทุกเดือน

รายละเอียด
รายงารประจำปี

หนังสือรายงานประจำปีที่รายงานผลการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียด