Loading...

ข่าวศิลปศาสตร์

สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาได้เปิดบ้านต้อนรับท่านทูต Cecilia Galarreta เอกอัครราชทูตเปรู ประจำประเทศไทย

คุณ Carmen Azurin อัครราชทูต และ
คุณ César Recuenco เลขานุการเอก
ณ สถานเอกอัครราชทูตเปรูประจำ
ประเทศไทย ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือน
สาขาฯ

ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั
ยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เพื่อทำ
ความรู้จักกับหลักสูตร เยี่ยมชมการ
เรียนการสอน และหารือความร่วมมือ
ทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
ทางภาษา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ของประเทศเปรูต่อไปในอนาคต

รายละเอียด
ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์อบรมภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อศึกษาระบบบริหารจัดการ
และการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ
สำหรับบุคคลทั่วไป รวมถึงแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับศูนย์อบรมภาษาต่างประเทศ

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ภาสพงศ์
ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ศิริรัตน์ ณ ระนอง
รองคณบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์
และวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
ณ ห้อง 242 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

และเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ และนำไปพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
เวลา 09.00 -16.00 น.
ห้อง 211 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
กิจกรรมการแนะแนวสัญจรคณะศิลปศาสตร์ ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

ภาพกิจกรรมการแนะแนวสัญจร
คณะศิลปศาสตร์ ณ โรงเรียนสารสาสน์
วิเทศสุวรรณภูมิ กับบูธกิจกรรม
"เปิดโลกกว้างทางการศึกษา"

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565
เวลา 13.20 – 16.00 น.

โดยรองศาสตราจารย์นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายแนะนำคณะฯ
และสาขาวิชาที่เปิดสอน พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา
นายเอกวุฒิ โตชูวงศ์ (สาขาจิตวิทยา)
นายปกป้อง ประดับสุข (โครงการรัสเซียศึกษา)
และนางสาวฤหทัย นิธิธนาวงศ์ (สาขาบรรณารักษศาสตร์)
เป็นตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
แนะนำข้อมูลสาขาวิชาและการเตรียมตัวสอบเข้า
ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแก่น้อง ๆ นักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายละเอียด

ข่าวศิลปศาสตร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 คณะศิลปศาสตร์
และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการร่วมกัน โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดีเป็นประธานในพิธี

ณ ห้องฝึกอบรม 3 สถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษาก ารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างกันในด้านการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยน
ความรู้และการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา
ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

รายละเอียด
สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาได้เปิดบ้านต้อนรับท่านทูต H.E. Mr. José Borges dos Santos Júnior เอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 สาขาวิชาสเปนและ
ลาตินอเมริกันศึกษาได้เปิดบ้านต้อนรับท่านทูต
H.E. Mr. José Borges dos Santos Júnior
เอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย
Mr. Cesar de Paiva Leite Filho (อัครราช
ทูตที่ปรึกษา) Mr. Denis de Aguiar Germano
(Cultural and Educational Attaché)
จากสถานทูตบราซิลประจำประเทศไทย และ
Dr. Tiago da Silva Ferreira ที่ให้เกียรติมา
เยี่ยมเยือนสาขาฯ ณ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เป็นครั้งแรก เพื่อทำความรู้จักกับหลักสูตร
เยี่ยมชมการเรียนการสอน และหารือความ
ร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
ทางภาษา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
ประเทศบราซิลต่อไปในอนาคต

รายละเอียด
PHILIPPINE AMBASSADOR TO THAILAND SIGNS DONATION AGREEMENT FOR THE PHILIPPINE STUDIES PROGRAM OF THAMMASAT UNIVERSITY

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 65 ผศ. ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ณ ระนอง รองคณบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์ ผศ. ผ่องพรรณ ไกรนรา หัวหน้าสาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา อ.ดร. เปี่ยมศักดิ์ หงส์จำรัสศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา และ อ.ดร. สุวรรณรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข อาจารย์ประจำโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เข้าร่วมต้อนรับ H.E. Millicent Cruz Paredes เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย Susan Phoebe R. Sabado รองกงสุลและ Evonne Avril B. Manayao ผู้ช่วยทูต เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์

รายละเอียด
สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา ได้เปิดบ้านต้อนรับ H.E. Mrs. Ana Maria Prieto Abad เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา ได้เปิดบ้านต้อนรับ H.E. Mrs. Ana Maria Prieto Abad เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนสาขาฯ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรม และส่งมอบชุดหนังสือวรรณกรรมที่ประพันธ์ขึ้นจากปลายปากกาของนักเขียนหญิงชาวโคลัมเบียตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนรายวิชาวรรณกรรมลาตินอเมริกาในบริบทโลก: ศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน
ในโอกาสนี้ ผศ.ดร. ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาต้อนรับและพูดคุยแนวทางความร่วมมือในอนาคต ทั้งยังนำท่านทูตฯ  เข้าร่วมชมนิทรรศการ “Floribus: A Journey to Colombia's Flora” โดย Mónika Herrán ช่างภาพชาวโคลอมเบีย ณ บริเวณห้องโถงส่วนหน้า หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ นิทรรศการภาพถ่ายนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสถานทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทยและสาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา
รายละเอียด
จดหมายข่าว

จดหมายข่าวศิลปศาสตร์เผยแพร่บทความวิจัย
และบทความวิชาการ ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาเป็นประจำทุกเดือน

รายละเอียด
รายงานประจำปี

หนังสือรายงานประจำปีที่รายงานผลการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมา

 
รายละเอียด