Loading...

ข่าวศิลปศาสตร์

กิจกรรมแนะแนวสัญจร "เปิดโลกภาษาสู่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

โครงการความร่วมมือระหว่าง แผนการเรียนรู้
มนุษยศาสตร์-ครุศาสตร์ โรงเรียนโพธิสาร
พิทยากรและคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยา
ลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับข้อมูลเกี่ยว
กับหลักสูตรการเรียนการสอนคณะศิลป
ศาสตร์ สามารถเข้าใจคุณสมบัติของ
บุคคลที่จะศึกษาต่อและแนวทางในการ
ปรับตนเองให้เข้ากับการเรียนในแต่ละ
สาขาวิชา เพื่อวางแผนทางการศึกษาได้
อย่างเหมาะสม

รายละเอียด
ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ

ประกาศผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ
เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

สามารถดูผลการประกวดได้ที่: 
https://arts.tu.ac.th/lartscontest

รายละเอียด
นักศึกษาเอกภาษาไทย คว้าทุนรางวัลจากการส่งบทวิจารณ์วรรณกรรมเข้าร่วมประกวดในระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาเอกภาษา
ไทยที่ได้รับทุนรางวัลจากการส่งบทวิจารณ์
วรรณกรรมเข้าร่วมประกวดในระดับอุดมศึกษา
โครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ครั้ง
ที่ 7" ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ร่วมกับสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

รายละเอียด
BAS congratulates sophomore Akarachai Jintanakarn and his team

for winning the top prize from Hackathon:
Smart Voter Application (แอปพลิเคชันพื่อ
การโหวตอย่างมีคุณภาพ) organized
by Phra Phoklao Institute.

รายละเอียด

ข่าวศิลปศาสตร์

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ The Japan Foundation, Bangkok

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา
และคุณสุรัสวดี อาจนนท์ลา ผู้อำนวยการ
กองวิเทศสัมพันธ์

ร่วมต้อนรับ Mr. KURIYAMA Masayuki
ผู้อำนวยการบริหารเจแปนฟาวน์เดชั่น
กรุงเทพฯ Mr. MASUO Yuichi และ
คุณวัฒนา อ่อนพานิช ซึ่งมาเยี่ยมคารวะ
อธิการบดี

เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ
บริหารในเดือนตุลาคมนี้ และได้ร่วมพูดคุย
เกี่ยวกับความร่วมมือในกิจกรรมทางวิชาการ
ณ ห้องรับรอง ตึกโดม ชั้น 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ได้เข้าหารือกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือ ทางด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และด้านกิจกรรมนักศึกษา

พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และบัณฑิตศึกษาและรองคณบดีฝ่าย
การนักศึกษาเข้าเยี่ยมคำนับและ
แสดงความยินดีกับท่านผศ. ชูวิทย์ ยุระยง

เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยคณะศิลปศาสตร์
และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจะ
สานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ในด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และด้าน
กิจกรรมนักศึกษาโดยเฉพาะการจัด
ค่ายอักษร-ศิลป์ เพื่อน้องโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนและจะเพิ่มความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนารายวิชา
และหลักสูตรร่วมกันทั้งในระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาต่อไป

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาภาษาไทย

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
ได้เปิดรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
ประกวดเขียนเรียงความและกล่าว
สุนทรพจน์ภาษาไทย ระหว่างวันที่
10 – 30 กันยายน 2564 นั้น

โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จากภาควิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยนานาชาตินครเซี่ยงไฮ้
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญากับ
คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
และรางวัลชมเชย ในหัวข้อเรียงความ
“บทบาทของฉันในการส่งเสริมความ
สัมพันธ์ ไทย-จีน”

รายละเอียด
จดหมายข่าว

จดหมายข่าวศิลปศาสตร์เผยแพร่บทความวิจัย
และบทความวิชาการ ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาเป็นประจำทุกเดือน

รายละเอียด
รายงารประจำปี

หนังสือรายงานประจำปีที่รายงานผลการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียด