Loading...

ข่าวศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติหรือวันประกาศเอกราชฟิลิปปินส์ครบรอบ 125 ปี

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำโดยท่านคณบดี ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์
พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชาสเปนและลาติน
อเมริกันศึกษา (HISLAS) ผศ.ผ่องพรรณ
ไกรนราและอาจารย์จากโครงการโครงการ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (SEAS)
ผศ.ดร.สุวรรณรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข ได้รับ
เกียรติเข้าร่วมงานและมอบช่อดอกไม้ให้แก่
H.E. Millicent Cruz Paredes เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย
เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง
วันชาติหรือวันประกาศเอกราชฟิลิปปินส์
ครบรอบ 125 ปี

ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
โดยในงานเลี้ยงได้มีจัดแสดงภาพศิลปะ
จากศิลปิน 12 ท่าน มีการแสดงระบำพื้นเมือง
หลายชุด พร้อมทั้งอาหารคาวหวานหลากหลาย
มาให้ผู้ร่วมงานได้ชมและชิม

รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความเครียดเพื่อชีวิตการทำงานที่มีคุณภาพ”และสร้างเสริมแนวคิด'7S'

คณะศิลปศาสตร์ มธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การจัดการความเครียดเพื่อชีวิตการทำงาน
ที่มีคุณภาพ”และสร้างเสริมแนวคิด'7S'

เพื่อให้ความรู้และวิธีการจัดการความเครียด
ในที่ทำงาน ภายในงานยังมีกิจกรรมการทำ
ยาดมส้มมือสมุนไพรและหัตถบําบัด คอ บ่า ไหล่
โดยคุณพัฒนพงศ์ รานุรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
คุณภูมิศาสตร์ รุจีรไพบูลย์ ผู้อำนวยการ
โครงการ 88 sandbox และ
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณะแพทยศาสตร์ มธ.

รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ มธ. ร่วมประชุมและเสนอความคืบหน้าของการดำเนินงานตาม OKRs

บุคคลากรฝ่ายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ มธ.
ร่วมประชุมและเสนอความคืบหน้าของการ
ดำเนินงานตาม OKRs ที่ได้กำหนดไว้ใน
ธีมการสร้างความพึงพอใจ
(ช่วงดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
ถึงพฤษภาคม 2566)

ณ ห้อง ศศ 240 AB คณะศิลปศาสตร์ (รังสิต)
ขอขอบคุณทุกส่วนงานที่พยายามดำเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายที่ไว้อย่างค่อนข้างท้าทาย
และเข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้าอย่าง
สนุกสนานและอบอุ่น

รายละเอียด
ภาพความประทับใจบางส่วนจากกิจกรรม "แรกพบ" BTi First Meet 2023
MoreDetail

ข่าวศิลปศาสตร์

วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 89

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงาน
วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครบรอบปีที่ 89 ณ หอประชุมมหา
วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ผศ.ดร. ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดี
คณะศิลปศาสตร์และตัวแทนเจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
และร่วมแสดงความยินดี ในพิธี
มอบเข็มเกียรติยศ โล่เกียรติยศ
โล่เกียรติคุณ ประจำปี 2566

รายละเอียด
MOU ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ Pukyong National University ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

รศ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
Professor Jang Young Soo อธิการบดี
Pukyong National University ร่วมลงนาม
ใน MOU ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ Pukyong
National University ณ เมืองปูซาน
สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีผศ.ดร. ภาสพงศ์
ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
รศ.ดร. สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัย
สหวิทยาการ เข้าร่วมพิธีลงนามและหารือ
ถึงโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือใน
อนาคตระหว่างสองสถาบัน

คลิปวิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์
https://youtu.be/dIu0onfCocU

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา ได้รับรางวัล Outstanding Paper ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 (TNCP2023)

นายนันทวัฒน์ มีเภตรา
นางสาวธัญรดา วงศ์กำภู
นางสาวณัฏฐณิชา เมืองบาล
นางสาวรสิกา เพ็งหนุน
และอาจารย์ทระวิณ ชาลีรักษ์ตระกูล
ที่นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "อิทธิพล
ของรูปแบบการตอบกลับจากผู้ขาย
ในรีวิวเชิงลบที่มีความรุนแรงทาง
อารมณ์ต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค"
ได้รับรางวัล Outstanding Paper
ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอ
ผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ครั้งที่ 8
ประจำปี 2566 (TNCP2023) โดยภาควิชา
จิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง และภาคีเครือข่ายสถาบัน
การศึกษาและสมาคมจิตวิทยา

รายละเอียด
MOU ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ Faculty of Adab and Cultural Sciences, Sunan Kalijaga State Islamic University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดี
คณะศิลปศาสตร์ คณะผู้บริหาร และ
คณาจารย์สาขาวิชาภาษาและวรรณ
คดีอังกฤษ พร้อมด้วย Prof. Dr.
Muhammad Wildan, M.A., Dean
of Faculty of Adab and Cultural
Sciences คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ
ทางวิชาการ แบบออนไลน์ (Zoom)
ระหว่าง Faculty of Liberal Arts,
Thammasat University กับ Faculty
of Adab and Cultural Sciences,
Sunan Kalijaga State Islamic
University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

รายละเอียด
จดหมายข่าว

จดหมายข่าวศิลปศาสตร์เผยแพร่บทความวิจัย
และบทความวิชาการ ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาเป็นประจำทุกเดือน

รายละเอียด
รายงานประจำปี

หนังสือรายงานประจำปีที่รายงานผลการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมา

 
รายละเอียด
วาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เนื่องในปีพุทธศักราช 2566 เป็นปีแห่งการครบรอบ 100 ปีวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นทูตสันถวไมตรีขององค์การยูเนสโกด้านการส่งเสริมศักยภาพของเด็กชนกลุ่มน้อยและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 เวลา 19.00 น

สามารถติดตามบทความฉบับเต็ม