Loading...

ข่าวทั่วไป ประจำปี 2565

เดือนมกราคม

 คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนรู้นอกห้องเรียนในพื้นที่ชุมชน
ของโครงการ Thailand Village Academy 

Post 20 ม.ค.65
รายละเอียด
 เกาะติดสถานการณ์ "ยูเครน - รัสเซีย"

บทสัมภาษณ์
โดย อาจารย์ ดร. กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ
โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

เดือนเมษายน

 รศ. หอมหวล ชื่นจิตร อดีตอาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ
มอบเงินให้กองทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

Post 5 เม.ย.65
รายละเอียด
 คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

Post 5 เม.ย.65
รายละเอียด
 การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการประเมิน KPIs
ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Post 23 เม.ย.65
รายละเอียด

เดือนพฤษภาคม

 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ของสมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ฯ

Post 2 พ.ย.65
รายละเอียด
 งานเสวนาการแปล
Trends in Translation: Research & Practice

Post 10 พ.ย.65
รายละเอียด
 นักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์
ได้รับรางวัลรางวัลปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2565

Post 13 พ.ย.65
รายละเอียด
 งานเสวนาการแปล
Trends in Translation: Research & Practice

Post 15 พ.ย.65
รายละเอียด
 คณะศิลปศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่สำนักสารสนเทศ
เพื่อศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


Post 18 พ.ย.65
รายละเอียด

เดือนมิถุนายน

 คณะศิลปศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี
แก่ผู้บริหารสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ


Post 17 มิ.ย.65
รายละเอียด
 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ศิษย์เก่า
และผู้ทำคุณประโยชน์ของคณะศิลปศาสตร์
ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครบรอบ 88 ปี

Post 28 มิ.ย.65
รายละเอียด

เดือนกรกฎาคม

 BEC Football Club for outstanding
accomplishments in 2019 and 2021.Post 4 ก.ค.65
รายละเอียด
 ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ
และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา
วิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565Post 5 ก.ค.65
รายละเอียด
 คณะศิลปศาสตร์ และ University of Language
and International Studies, Vietnam
National University เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการPost 25 ก.ค.65
รายละเอียด

เดือนสิงหาคม

 การฟังบรรยาย ในหัวข้อ “The Long-Term
Development of the Siamese Military
and Warfare in the Pre/Early-Modern
Context (16th-19th Centuries)”


Post 9 ส.ค.65
รายละเอียด
 คณะศิลปศาสตร์ และ VNU University
of Economics and Business
เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ


Post 9 ส.ค.65
รายละเอียด
 พิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี


Post 15 ส.ค.65
รายละเอียด

ข่าวทั่วไป ประจำปี 2564

เดือนมกราคม

 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย
ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และ
ภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13


Post 29 ม.ค.64
รายละเอียด

เดือนกุมภาพันธ์

 "เราจะทำตามสัญญา": ถอดบทเรียนรัฐประหารประเทศในภูมิภาคอาเซียน
เริ่มแล้ว ศิลป์เสวนาหัวข้อ "เราจะทำตามสัญญา": ถอดบทเรียนรัฐประหารประเทศในภูมิภาคอาเซียน
โดย ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช (โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์)
และ ผศ. ดร. นฤมล ทับจุมพล (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์)

Post 15 ก.พ.64
รายละเอียด
 คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาหลักสูตร ELS สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ขอแสดงความยินดีกับคุณณัฐวุฒิ นาคแก้ว
นักศึกษาหลักสูตร ELS สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ที่ได้รับรางวัล Thailand Association of Applied Linguistics (TAAL)
Best Research Awards 2020 (Best Master’s Thesis)

Post 19 ก.พ.64
รายละเอียด
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล
สนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

ประกาศผลกการพิจารณาผู้ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์
ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

Post 23 ก.พ.64
รายละเอียด

เดือนมีนาคม

 ระบบคลังความรู้ คณะศิลปศาสตร์ 
สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอก
สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่:http://km-ir.arts.tu.ac.th/
สำหรับนักศึกษาสามารถส่งผลงานภาคนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับสมบูรณ์
โดยให้นักศึกษานำข้อมูลและไฟล์ภาคนิพนธ์ลงในแบบฟอร์ม
ได้ที่ https://forms.gle/1kkyHKb3oQ15vdxS8 เพื่อลงฐานข้อมูลคลังความรู้คณะศิลปศาสตร์

Post 1 มี.ค.64
รายละเอียด
 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาโครงการ BEC
ที่ได้รับรางวัล ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8

นักศึกษาโครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล
บทความดีเด่น (BEST PAPER) และ รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 

Post 3 มี.ค.64
รายละเอียด
 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ผู้ที่ได้รับรางวัลในโครงการ L’Arts Virtual Run 2020 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยทุกท่าน
ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ L’Arts Virtual Run 2020 โดยคณะศิลปศาสตร์
จัดโครงการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ทุกท่าน
ให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Post 10 มี.ค.64
รายละเอียด
 นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ คว้ารางวัลชนะเลิศ
การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ระดับอุดมศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวพลอยไพลิน มาลัย นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

Post 16 มี.ค.64
รายละเอียด
 มหาวิทยาลัยอาโอยามากักคุอิน และ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ร่วมกันหารือการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย

Professor Jun'ichi Kuwano จาก Aoyama Gakuin University
เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดี คณะศิลปศาสตร์
เพื่อรายงานสถานการณ์การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยอาโอยามากักคุอิน

Post 16 มี.ค.64
รายละเอียด
 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564
ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ผ่านทาง Zoom  Applications

รายละเอียด

เดือนเมษายน

 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกงาน  
ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ผ่านทาง Zoom Applications
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่จะต้องฝึกงานใน ภาคฤดูร้อน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564
เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าในในองค์กรที่จะไปปฏิบัติงาน
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

Post 14 พ.ค.64
รายละเอียด
 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 

เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้มีความรู้ ความ เข้าใจ ถึงบทบาทหน้าที่
และความสำคัญ ของการใช้ชีวิตหลังการสำเร็จการศึกษา สร้างจิตสำนึกในการเป็น บัณฑิตที่ดี
ของนักศึกษาที่จะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Post 14 พ.ค.64
รายละเอียด
 ชวนอ่าน หนังสือนำชมพุทธศิลป์ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
ผศ.ดร.ชานนท์ อัศนธรรม อาจารย์โครงการอังกฤษอเมริกันศึกษา บรรณาธิการ ผู้เขียน และผู้แปล
หนังสือนำชมพุทธศิลป์ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
The Vessel of Light หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์และเผยแผ่ไปต่างประเทศ โดยสถานฑูตอเมริกัน 

รายละเอียด

เดือนมิถุนายน

 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
ในโอกาสที่ก้าวนำทางวิชาการ และก้าวเดินระดับนานาชาติ Post 8 มิ.ย.64
รายละเอียด
 ภาพบรรยากาศกิจกรรม
L'ARTS VIRTUAL CAMP


Post 15 มิ.ย.64
รายละเอียด
 ขอแสดงความยินดีกับ  ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์
ผู้ได้รับการยกย่องเป็นกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์ ประจำปี 2563 


รายละเอียด

เดือนกรกฎาคม

 การประชุมวิชาการระดับชาติ
สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2564  


Post 9 ก.ค.64
รายละเอียด
 คณะศิลปศาสตร์ มธ.และ มจพ. ร่วมหารือ
เรื่องความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาร่วมกับ
การใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual reality)


Post 10 ก.ค.64
รายละเอียด
 ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)
และลายกระเป๋าผ้า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

เดือนสิงหาคม

 ภาพบรรยากาศงานเสวนาวิชาการ
เนื่องในวาระครบรอบ 59 ปี

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Post 16 ส.ค.64
รายละเอียด
 นักแปล(หนังสือ) 101
How to become a freelance
published translator


Post 26 ส.ค.64
รายละเอียด

เดือนกันยายน

 บันทึกการเสวนาออนไลน์ เรื่อง "มาเลเซียกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่"
เสวนาออนไลน์ เรื่อง "มาเลเซียกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่"

Post 1 ก.ย.64
รายละเอียด
 พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 


Post 8 ก.ย.64
รายละเอียด
 ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิต
เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 


Post 28 ก.ย.64
รายละเอียด
 กิจกรรมแนะแนวสัญจร "เปิดโลกภาษา
สู่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" 


รายละเอียด
 ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ  


รายละเอียด
 นักศึกษาเอกภาษาไทย คว้าทุนรางวัล
จากการส่งบทวิจารณ์วรรณกรรม
เข้าร่วมประกวดในระดับอุดมศึกษา 


รายละเอียด

เดือนตุลาคม

 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


Post 1 ต.ค.64
รายละเอียด
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ
The Japan Foundation, Bangkok


Post 26 ต.ค.64
รายละเอียด
 คณะศิลปศาสตร์ได้เข้าหารือกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เพื่อสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือ ทางด้านการแลก
เปลี่ยนอาจารย์และด้านกิจกรรมนักศึกษา


Post 29 ต.ค.64
รายละเอียด

เดือนพฤศจิกายน

 แอปฯ โหวตตัวแรก! ผลงานนักศึกษาธรรมศาสตร์
ดึง “BLOCKCHAIN”ตรวจสอบความโปร่งใสการลงคะแนนเสียง


Post 1 พ.ย.64
รายละเอียด
 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีจากภาควิชาภาษาไทย


Post 16 พ.ย.64
รายละเอียด
 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภูมิศาสตร์
ชนะเลิศโครงการ “Energy on Board
by BANPU B-Sports Thailand 


Post 22 พ.ย.64
รายละเอียด
 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Post 22 พ.ย.64
รายละเอียด
 นักศึกษาโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
(ช้างกีฬา 64) - คณะศิลปศาสตร์ คว้าเหรียญทองแดง
การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน


Post 17 พ.ย.64
รายละเอียด

เดือนธันวาคม

 กิจกรรมห้องเรียนจำลอง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Post 15 ธ.ค.64
รายละเอียด
 คณะศิลปศาสตร์ ยินดีต้อนรับและร่วมหารือ
คณาจารย์จาก Jame Madison University
มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในสหรัฐอเมริกา 


Post 20 ธ.ค.64
รายละเอียด
 คณบดีพร้อมคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
ร่วมหารือส่งเสริมความร่วมมือและมอบกระเช้า
ของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหารในเครือเจริญโภคภัณฑ์


Post 20 ธ.ค.64
รายละเอียด

ข่าวทั่วไป ประจำปี 2563

เดือนสิงหาคม

 คณะผู้บริหารจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเยี่ยมชม
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะผู้บริหารจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานำโดย อาจารย์คมสัน ดิลกคุณานันท์
คณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ เยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีและคณะผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์
ให้การต้อนรับ และเข้าหารือร่วมกับสถาบันภาษา 
จากนั้นเข้าเยี่ยมชมอุทยานป๋วย 100 ปี และ
เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Post 18 ส.ค.63
รายละเอียด

เดือนกันยายน

 นางสาวซินดี้ แม้นวงศ์เดือน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย
ได้รับทุนรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท จากการส่งบทวิจารณ์วรรณกรรม
เข้าร่วมประกวดในระดับอุดมศึกษา


Post 23 ก.ย.63
รายละเอียด

เดือนพฤศจิกายน

 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญจพร ไพรศร
นักศึกษาปริญญาโท 
คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดกวีนิพนธ์


Post 3 พ.ย.63
รายละเอียด
 บอกเล่าความเป็นมาของการเฉลิมฉลองวันแห่งผู้ล่วงลับ
โดยคุณ ซินเตีย โมเรโน่ (Cynthia Moreno) 
วิทยากรกิตติมศักดิ์
จากทางสถานทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย


Post 4 พ.ย.63
รายละเอียด
 "โครงการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น:
GI Market by L’Arts"โดย คณะศิลปศาสตร์ (ทีมภูมิศาสตร์ มธ.) 

ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมงาน
และผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหาร ศูนย์รังสิต
มาเป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC1 ภายในงานมีกิจกรรมนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
สินค้า GI โดยนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และมีสินค้า GI จำนวน 21 ชนิดจำหน่าย

Post 12 พ.ย.63
รายละเอียด
 The BEC program hosted a workshop titled
"Entrepreneurship and the New-normal era"
 
by Mr. Nont Armarttasn, Head of Social Media and Branding of Grab Thailand.
Students had a great chance attending a workshop held by an expert in social media
and marketing. Students were exposed to how innovation currently creates business
success in Thailand. They also had the opportunity to participate in the first elevator pitch.

Post 13 พ.ย.63
รายละเอียด
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ ( MOU )
ร่วมกันกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลงนามความร่วมมือ ( MOU ) ในการพัฒนาการเรียนรู้และความเป็นไปได้ทั้งมิติวิชาการและด้านอื่นที่เป็น
ความเขี่ยวชาญเฉพาะของคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกันกับคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตฯ 2

Post 16 พ.ย.63
รายละเอียด
  ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวและวิวัฒนาการของ Latin music
โดยคุณ Bernado Díaz

สาขาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาได้เปิดบ้านต้อนรับคุณ Bernado Díaz หรือชื่อในวงการ
Buhonero Clandestino นักดนตรีมากความสามารถชาวปานามา 🇵🇦 ที่มาถ่ายทอดเรื่องราวและวิวัฒนาการของ
Latin music วัฒนธรรมทางดนตรีในโลกฝั่งลาติน ทั้งยังจัด workshop สนุกๆให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมไปกับดนตรี
สไตล์ลาตินอย่างครึกครื้น รวมถึงเปิดโชว์เดี่ยวสุดพิเศษ ร้องเพลงและเล่นกีตาร์ให้ฟังกันแบบสด ๆ

Post 18 พ.ย.63
รายละเอียด
  การเสวนาเปิดตัวหนังสือ “อุษาคเนย์วันนี้ (Southeast Asia Today)” 
จัดโดยศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ ห้องริมน้ำ (107) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

Post 19 พ.ย.63
รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ มธ.ร่วมลงนามความร่วมมือกับ
ภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย (TCAR)


Post 23 พ.ย.63
รายละเอียด
  พิธีมอบทุนการศึกษาสนับสนุน
โดย “สมาคมเกาหลีไทยเมืองแดกู: 한국*태국 협회”


Post 26 พ.ย.63
รายละเอียด

เดือนธันวาคม

 ภาพบรรยากาศ กับงานรู้ลึก รู้จริง TCAS64 L'Arts@TU
ดูวิดีโอย้อนหลังได้ที่
TCAS64 Larts@TU Date: 22-12-63
https://fb.watch/2GnlRD04Qo/

TCAS64 Larts@TU Date: 23-12-63
https://fb.watch/2GnhrbUSQi/

Post 24 ธ.ค.63
รายละเอียด
 ร่วมสวัสดีปีใหม่และหารือความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์กับคณะศิลปศาสตร์

คณบดีและคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมคารวะและ
มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่คุณธนากร เสรีบุรี รองประธานกรรมการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์
และหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ อาคารชี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม

Post 29 ธ.ค.63
รายละเอียด

International News ประจำปี 2565

เดือนกุมภาพันธ์

 สัมมนาออนไลน์ร่วมกับนักศึกษา
Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น
ในหัวข้อ Learning on World's Sustainability
Contribution to SDGs

Post 7 ก.พ.65
รายละเอียด
 TU-SOKA Joint seminar 2022
งานสัมนาทาวิชาการ ครั้งที่ 5

Post 16 ก.พ.65
รายละเอียด
 Global Citizenship Program (GCP)
Student Research Forum

รายละเอียด
 

ลงนาม MOU ทุน TU-NITORI International
Scholarship Foundation

Post 27 ก.พ.65
รายละเอียด

เดือนมีนาคม

 MOU คณะศิลปศาสตร์ และ Faculty of Development Economics,
VNU University of Economics and Business

Post 25 มี.ค.65
รายละเอียด

International News ประจำปี 2564

เดือนกรกฎาคม

 การเสวนา เรื่อง "THE IMPORTANCE OF RESEARCH
AND PUBLICATION FOR KNOWLEDGE
ENHANCEMENT IN HUMANITIES AND
SOCIAL SCIENCES"

Post 27 ก.ค.64
รายละเอียด

International News ประจำปี 2563

เดือนกันยายน

 นักศึกษาสาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา คว้ารางวัล
รองชนะเลิศลำดับที่ 1 
ในการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาสเปนระดับอุดมศึกษา 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สเปน


Post 10 ก.ย.63
รายละเอียด

เดือนพฤศจิกายน

 การเสวนาทางวิชาการวาระครบรอบ 500 ปี
การค้นพบช่องแคบมาเจลลัน 
(500th Anniversary of the
Discovery of the Strait of Magellans, 1520-2020) ประเทศชิลี


Post 2 พ.ย.63
รายละเอียด
 "Indonesian Day 2020" ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส
ครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย


Post 18 พ.ย.63
รายละเอียด