Loading...

ข่าวทั่วไป ประจำปี 2564

เดือนมกราคม

 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย
ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และ
ภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13


Post 29 ม.ค.64
รายละเอียด

เดือนกุมภาพันธ์

 "เราจะทำตามสัญญา": ถอดบทเรียนรัฐประหารประเทศในภูมิภาคอาเซียน
เริ่มแล้ว ศิลป์เสวนาหัวข้อ "เราจะทำตามสัญญา": ถอดบทเรียนรัฐประหารประเทศในภูมิภาคอาเซียน
โดย ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช (โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์)
และ ผศ. ดร. นฤมล ทับจุมพล (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์)

Post 15 ก.พ.64
รายละเอียด
 คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาหลักสูตร ELS สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ขอแสดงความยินดีกับคุณณัฐวุฒิ นาคแก้ว
นักศึกษาหลักสูตร ELS สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ที่ได้รับรางวัล Thailand Association of Applied Linguistics (TAAL)
Best Research Awards 2020 (Best Master’s Thesis)

Post 19 ก.พ.64
รายละเอียด
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล
สนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

ประกาศผลกการพิจารณาผู้ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์
ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

Post 23 ก.พ.64
รายละเอียด

เดือนมีนาคม

 ระบบคลังความรู้ คณะศิลปศาสตร์ 
สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอก
สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่:http://km-ir.arts.tu.ac.th/
สำหรับนักศึกษาสามารถส่งผลงานภาคนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับสมบูรณ์
โดยให้นักศึกษานำข้อมูลและไฟล์ภาคนิพนธ์ลงในแบบฟอร์ม
ได้ที่ https://forms.gle/1kkyHKb3oQ15vdxS8 เพื่อลงฐานข้อมูลคลังความรู้คณะศิลปศาสตร์

Post 1 มี.ค.64
รายละเอียด
 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาโครงการ BEC
ที่ได้รับรางวัล ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8

นักศึกษาโครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล
บทความดีเด่น (BEST PAPER) และ รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 

Post 3 มี.ค.64
รายละเอียด
 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ผู้ที่ได้รับรางวัลในโครงการ L’Arts Virtual Run 2020 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยทุกท่าน
ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ L’Arts Virtual Run 2020 โดยคณะศิลปศาสตร์
จัดโครงการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ทุกท่าน
ให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Post 10 มี.ค.64
รายละเอียด
 นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ คว้ารางวัลชนะเลิศ
การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ระดับอุดมศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวพลอยไพลิน มาลัย นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

Post 16 มี.ค.64
รายละเอียด
 มหาวิทยาลัยอาโอยามากักคุอิน และ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ร่วมกันหารือการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย

Professor Jun'ichi Kuwano จาก Aoyama Gakuin University
เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดี คณะศิลปศาสตร์
เพื่อรายงานสถานการณ์การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยอาโอยามากักคุอิน

Post 16 มี.ค.64
รายละเอียด
 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564
ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ผ่านทาง Zoom  Applications

รายละเอียด

เดือนเมษายน

 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกงาน  
ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ผ่านทาง Zoom Applications
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่จะต้องฝึกงานใน ภาคฤดูร้อน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564
เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าในในองค์กรที่จะไปปฏิบัติงาน
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

Post 14 พ.ค.64
รายละเอียด
 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 

เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้มีความรู้ ความ เข้าใจ ถึงบทบาทหน้าที่
และความสำคัญ ของการใช้ชีวิตหลังการสำเร็จการศึกษา สร้างจิตสำนึกในการเป็น บัณฑิตที่ดี
ของนักศึกษาที่จะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Post 14 พ.ค.64
รายละเอียด
 ชวนอ่าน หนังสือนำชมพุทธศิลป์ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
ผศ.ดร.ชานนท์ อัศนธรรม อาจารย์โครงการอังกฤษอเมริกันศึกษา บรรณาธิการ ผู้เขียน และผู้แปล
หนังสือนำชมพุทธศิลป์ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
The Vessel of Light หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์และเผยแผ่ไปต่างประเทศ โดยสถานฑูตอเมริกัน 

รายละเอียด

เดือนมิถุนายน

 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
ในโอกาสที่ก้าวนำทางวิชาการ และก้าวเดินระดับนานาชาติ Post 8 มิ.ย.64
รายละเอียด
 ภาพบรรยากาศกิจกรรม
L'ARTS VIRTUAL CAMP


Post 15 มิ.ย.64
รายละเอียด
 ขอแสดงความยินดีกับ  ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์
ผู้ได้รับการยกย่องเป็นกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์ ประจำปี 2563 


รายละเอียด

เดือนกรกฎาคม

 การประชุมวิชาการระดับชาติ
สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2564  


Post 9 ก.ค.64
รายละเอียด
 คณะศิลปศาสตร์ มธ.และ มจพ. ร่วมหารือ
เรื่องความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาร่วมกับ
การใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual reality)


Post 10 ก.ค.64
รายละเอียด
 ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)
และลายกระเป๋าผ้า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ข่าวทั่วไป ประจำปี 2563

เดือนสิงหาคม

 คณะผู้บริหารจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเยี่ยมชม
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะผู้บริหารจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานำโดย อาจารย์คมสัน ดิลกคุณานันท์
คณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ เยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีและคณะผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์
ให้การต้อนรับ และเข้าหารือร่วมกับสถาบันภาษา 
จากนั้นเข้าเยี่ยมชมอุทยานป๋วย 100 ปี และ
เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Post 18 ส.ค.63
รายละเอียด

เดือนกันยายน

 นางสาวซินดี้ แม้นวงศ์เดือน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย
ได้รับทุนรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท จากการส่งบทวิจารณ์วรรณกรรม
เข้าร่วมประกวดในระดับอุดมศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวซินดี้ แม้นวงศ์เดือน
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับทุนรางวัล 20,000 บาท จากการส่งบทวิจารณ์วรรณกรรม
เข้าร่วมประกวดในระดับอุดมศึกษา โครงการ"อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ครั้งที่ 6"
ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

Post 23 ก.ย.63
รายละเอียด

เดือนพฤศจิกายน

 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญจพร ไพรศร
นักศึกษาปริญญาโท 
คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดกวีนิพนธ์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญจพร ไพรศร
นักศึกษาปริญญาโทของสาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดกวีนิพนธ์
หัวข้อ "...ดังนั้น ฉันจึงเขียน" เนื่องในงาน "แปดทศวรรษ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์"
ของชุมนุมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

Post 3 พ.ย.63
รายละเอียด
 บอกเล่าความเป็นมาของการเฉลิมฉลองวันแห่งผู้ล่วงลับ
โดยคุณ ซินเตีย โมเรโน่ (Cynthia Moreno) 
วิทยากรกิตติมศักดิ์
จากทางสถานทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทยร่วมกับสาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาได้จัด
กิจกรรมบรรยายเรื่อง Día de Muertos โดยคุณ ซินเตีย โมเรโน่ (Cynthia Moreno) วิทยากรกิตติมศักดิ์
จากทางสถานทูตฯ ที่มาบอกเล่าความเป็นมาของการเฉลิมฉลองวันแห่งผู้ล่วงลับ ในโอกาสนี้ทางสาขาฯ
ขอขอบพระคุณทางสถานทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทยและนักศึกษาทุก ๆ คนที่เข้าร่วมฟังการบรรยาย และ
หวังว่าทุกคนคงจะได้รับความรู้และได้เปิดโลกทำความรู้จักกับวัฒนธรรมของประเทศเม็กซิโก

Post 4 พ.ย.63
รายละเอียด
 "โครงการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น:
GI Market by L’Arts"โดย คณะศิลปศาสตร์ (ทีมภูมิศาสตร์ มธ.) 

ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมงาน
และผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหาร ศูนย์รังสิต
มาเป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC1 ภายในงานมีกิจกรรมนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
สินค้า GI โดยนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และมีสินค้า GI จำนวน 21 ชนิดจำหน่าย

Post 12 พ.ย.63
รายละเอียด
 The BEC program hosted a workshop titled
"Entrepreneurship and the New-normal era"
 
by Mr. Nont Armarttasn, Head of Social Media and Branding of Grab Thailand.
Students had a great chance attending a workshop held by an expert in social media
and marketing. Students were exposed to how innovation currently creates business
success in Thailand. They also had the opportunity to participate in the first elevator pitch.

Post 13 พ.ย.63
รายละเอียด
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ ( MOU )
ร่วมกันกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลงนามความร่วมมือ ( MOU ) ในการพัฒนาการเรียนรู้และความเป็นไปได้ทั้งมิติวิชาการและด้านอื่นที่เป็น
ความเขี่ยวชาญเฉพาะของคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกันกับคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตฯ 2

Post 16 พ.ย.63
รายละเอียด
  ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวและวิวัฒนาการของ Latin music
โดยคุณ Bernado Díaz

สาขาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาได้เปิดบ้านต้อนรับคุณ Bernado Díaz หรือชื่อในวงการ
Buhonero Clandestino นักดนตรีมากความสามารถชาวปานามา 🇵🇦 ที่มาถ่ายทอดเรื่องราวและวิวัฒนาการของ
Latin music วัฒนธรรมทางดนตรีในโลกฝั่งลาติน ทั้งยังจัด workshop สนุกๆให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมไปกับดนตรี
สไตล์ลาตินอย่างครึกครื้น รวมถึงเปิดโชว์เดี่ยวสุดพิเศษ ร้องเพลงและเล่นกีตาร์ให้ฟังกันแบบสด ๆ

Post 18 พ.ย.63
รายละเอียด
  การเสวนาเปิดตัวหนังสือ “อุษาคเนย์วันนี้ (Southeast Asia Today)” 
จัดโดยศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ ห้องริมน้ำ (107) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

Post 19 พ.ย.63
รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ มธ.ร่วมลงนามความร่วมมือกับ
ภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย (TCAR)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย
(Thailand Consortrium for Atmospheric Research: TCAR)
ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยสาขาวิชาภูมิศาสตร์เป็นผู้ประสานงานและ
ร่วมวิจัยด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศภายใต้ภาคีวิจัยฯ

Post 23 พ.ย.63
รายละเอียด
  พิธีมอบทุนการศึกษาสนับสนุน
โดย “สมาคมเกาหลีไทยเมืองแดกู: 한국*태국 협회”

คณบดีคณะศิลปศาสตร์เป็นประธานมอบทุนการศึกษาสนับสนุน
โดย “สมาคมเกาหลีไทยเมืองแดกู: 한국*태국 협회” จำนวน 9 ทุน ทุนละ 2,000บาท
เพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่อุทิศตนช่วยกิจกรรมสาขาเกาหลีศึกษา
ขอแสดงความยินดีด้วยกับนักศึกษาทุกท่าน

Post 26 พ.ย.63
รายละเอียด

เดือนธันวาคม

 ภาพบรรยากาศ กับงานรู้ลึก รู้จริง TCAS64 L'Arts@TU
ดูวิดีโอย้อนหลังได้ที่
TCAS64 Larts@TU Date: 22-12-63
https://fb.watch/2GnlRD04Qo/

TCAS64 Larts@TU Date: 23-12-63
https://fb.watch/2GnhrbUSQi/

Post 24 ธ.ค.63
รายละเอียด
 ร่วมสวัสดีปีใหม่และหารือความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์กับคณะศิลปศาสตร์

คณบดีและคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมคารวะและ
มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่คุณธนากร เสรีบุรี รองประธานกรรมการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์
และหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ อาคารชี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม

Post 29 ธ.ค.63
รายละเอียด

International News ประจำปี 2564

เดือนกรกฎาคม

 การเสวนา เรื่อง "THE IMPORTANCE OF RESEARCH
AND PUBLICATION FOR KNOWLEDGE
ENHANCEMENT IN HUMANITIES AND
SOCIAL SCIENCES"

Post 27 ก.ค.64
รายละเอียด

International News ประจำปี 2563

เดือนกันยายน

 นักศึกษาสาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา คว้ารางวัล
รองชนะเลิศลำดับที่ 1 
ในการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาสเปนระดับอุดมศึกษา 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สเปน

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธิญาดา ศรีอ่อน นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1
ในการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาสเปนระดับอุดมศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สเปน จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ และขอแสดงความยินดีเป็นพิเศษ
กับหลักสูตรสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา ที่นักศึกษารุ่นแรกสร้างชื่อเสียงให้กับคณะศิลปศาสตร์

Post 10 ก.ย.63
รายละเอียด

เดือนพฤศจิกายน

 การเสวนาทางวิชาการวาระครบรอบ 500 ปี
การค้นพบช่องแคบมาเจลลัน 
(500th Anniversary of the
Discovery of the Strait of Magellans, 1520-2020) ประเทศชิลี

โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Christian Lehren Bargetto เอกอัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทย
และผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์คณบดีคณะศิลปศาสตร์ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด กิจกรรมดังกล่าว
ประกอบด้วยการบรรยาย หัวข้อ "Myths and Conjectures surrounding the Discovery
of the Strait of Magellan" โดย Dr. Fernando Berguño Hurtado
จากสถานเอกอัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทย

Post 2 พ.ย.63
รายละเอียด
 "Indonesian Day 2020" ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส
ครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย
และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน "Indonesian Day 2020"
เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย
โดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ
พร้อม Mr. Dicky Komar, Charge D’Affairs ad Interim สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย
กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ

Post 18 พ.ย.63
รายละเอียด