Loading...

ข้อมูลสำหรับหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์

01. สำนักงานเลขานุการคณะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 1 ศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์

E-mail: 

ท่าพระจันทร์ โทร.0-2613-2603 ,0-2613-2651

ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5619 ,0-2696-5629

02. สำนักงานหัวหน้าภาควิชา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต

E-mail: secretary@arts.tu.ac.th

โทร.0-2696-5204 ,0-2696-5620 ,0-2696-5660-5662

03. งานบริหารและธุรการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 1 ศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์

ท่าพระจันทร์

E-mail: admin_tp@arts.tu.ac.th

โทร.0-2613-2604

 

ศูนย์รังสิต

E-mail: admin_rs@arts.tu.ac.th

โทร.0-2696-5205 ,0-2696-5206 ,0-2696-5207

04. งานบริการการศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 1 ศูนย์รังสิต

E-mail: academic@arts.tu.ac.th

โทร.0-2696-5218 ,0-2696-5219 ,0-2696-5220

05. ฝ่ายการนักศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต

E-mail: student_affairs@arts.tu.ac.th

โทร.0-2696-5621

06. ฝ่ายการคลัง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 1 ศูนย์รังสิต

การคลัง

E-mail: finance@arts.tu.ac.th

โทร.0-2696-5215 ถึง 5217

แบบฟอร์มการคลัง

แนวทางการตั้งงบ 
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มขออนุมัติเจ้าหน้า OT และ นักศึกษาช่วยงาน 
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มค่าพาหนะ 
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มค่าสอน 
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานล่วงเวลา 
ดาวน์โหลด


ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111 
ดาวน์โหลด


ใบลงนามคณะกรรมการประชุม 
ดาวน์โหลด


ใบสำคัญรับเงิน 
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานทางไกล (ภาษาไทย) 
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานทางไกล (ภาษาอังกฤษ)
ดาวน์โหลด


ใบแจ้งความจำนงบริจาคเงิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มสอนชดเชย 
ดาวน์โหลด

 

07. งานทั่วไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 1 ศูนย์รังสิต

 

 พัสดุ

E-mail: inventory@arts.tu.ac.th

โทร.0-2696-5211, 0-2696-5212

 แบบฟอร์มพัสดุ

แบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กับไปปฏิบัติงานที่บ้าน 
ดาวน์โหลด


ใบขอดำเนินการซื้อจ้าง(สีชมพู) 
ดาวน์โหลด


ใบขอดำเนินการซื้อกรณีจัดโครงการ(สีฟ้า) 
ดาวน์โหลด


ใบขอดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ดาวน์โหลด


บันทึกข้อความ คืนครุภัณฑ์ 
ดาวน์โหลด


บันทึกข้อความ ซื้อหนังสือ 
ดาวน์โหลด


บันทึกข้อความหลักการถ่ายเอกสาร 
ดาวน์โหลด


ใบส่งมอบงาน 
ดาวน์โหลด


ใบเสนอราคา 
ดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์
ดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มร่างขอบเขตงาน Bidding
ดาวน์โหลด

 

 

08. งานงบประมาณ แผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 1 ศูนย์รังสิต

E-mail: lartsplanning@arts.tu.ac.th

โทร.0-2696-5208 ถึง 5210

 

แบบฟอร์ม

1.คู่มือการใช้งานโปรแกรม SPSS เบื้องต้น งานนโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์
ดาวน์โหลด

2.แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเชิงพัฒนาตามแผนกลุยทธ์ ปีงบประมาณ 2561 (PPR01)
ดาวน์โหลด

3.template แผนการจัดกิจกรรม/โครงการเชิงพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เพื่อ ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติงาน 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564) คณะศิลปศาสตร์
ดาวน์โหลด

4.ตัวอย่าง ตัวชี้วัดประกอบการเขียนโครงการ/กิจกรรม
ดาวน์โหลด

5.แบบประเมินโครงการ
ดาวน์โหลด

6.แผนผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 11 (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ประชุมกรรมการฯเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 วันที่ 26 ก.ย.56)
ดาวน์โหลด

7.การเขียนโครงการ
ดาวน์โหลด

8.แผนผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 11 (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วันที่ 26-24 เม.ย.56 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก)
ดาวน์โหลด

9.ตัวอย่าง สรุปรายงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของงบกองทุนค่าธรรมเนียมฯ
ดาวน์โหลด

10.แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ จากงบกองทุนค่าธรรมเนียมฯ ปีงบ60
ดาวน์โหลด

11.แบบสอบถาม SWOT Analysis และปัญหาการดำเนินงานของหลักสูตร เพื่อประกอบการสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด

12.เรื่องค่าใช้จ่ายรายหัว Unit Cost
ดาวน์โหลด

13.ตัวอย่าง สรุปรายงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของงบรายได้หน่วยงาน/งบอุดหนุน/งบพัฒนาโครงการ
ดาวน์โหลด

14.รายละเอียดขั้นตอนการเสนออนุมัติจัดโครงการของหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ดาวน์โหลด

15.แบบฟอร์มขออนุมัติจัดโครงการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระดับคณะฯ/ภาควิชา/สาขาวิชา/โครงการพิเศษ และสายสนับสนุนฯ)
ดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2564  หมดเขตรับสมัคร

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1       

- ป.1 ย.1.1 (รองวิชาการ+ผช.สื่อสาร) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ดาวน์โหลด

- ป.1 ย.1.2 (รองวิชาการ+ผช.ส่งเสริม)โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทาง Active Learning
ดาวน์โหลด

- ป.1 ย.2.1 (รองวิชาการ)โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติของนักศึกษาปริญญาตรี
ดาวน์โหลด

- ป.1 ย.2.2 (รองวิเทศ)โครงการฝึกงานในต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ดาวน์โหลด

- ป.1 ย.2.3 (รองบริหารท่าพระจันทร์ )โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับบัณฑิตศึกษา
ดาวน์โหลด

- ป.1 ย.2.4 (รองบริหารท่าพระจันทร์)โครงการสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐสำหรับบัณฑิตศึกษา
ดาวน์โหลด

- ป.1 ย.2.5 (รองวิเทศ)โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการหรือกิจกรรมระหว่างนักศึกษาใน ASEAN เอเชีย และนานาชาติ
ดาวน์โหลด

- ป.1 ย.2.6 (รองวิเทศ)โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ดาวน์โหลด 
ดาวน์โหลด

- ป.1 ย.3.1 (รองวิชาการ)โครงการจัดทำหลักสูตรปริญญาตรีวิชาเอกเกาหลีศึกษา  
ดาวน์โหลด

- ป.1 ย.3.2 (รองวิชาการ)โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยแบบสองปริญญาในระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยในเกาหลี ญี่ปุ่น และจีน 
ดาวน์โหลด

- ป.1 ย.3.3 (ผช.สื่อสาร)โครงการศิลปศาสตร์สัญจรภายในและภายนอกประเทศเพื่อเพิ่มฐานผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ดาวน์โหลด

- ป.1 ย.3.4 (รองบริหารท่าพระจันทร์)โครงการพัฒนารายวิชาเพื่อขยายฐานผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างประเทศ
ดาวน์โหลด

- ป.1 ย.4.1 (รองวิชาการ+ผช.สื่อสาร)โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก
ดาวน์โหลด

- ป.1 ย.4.2 (รองบริหารท่าพระจันทร์)โครงการรับสมัครบัณฑิตออนไลน์

- ป.1 ย.4.3 (รองบริหารท่าพระจันทร์)โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ป.โท-เอกที่มีความโดดเด่น 
ดาวน์โหลด

- ป.1 ย.4.4 (รองวิเทศ)โครงการแนะแนวข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและฝึกงานในต่างประเทศ 
ดาวน์โหลด

 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2       

- ป.2 ย.1.1 (รองบริหารท่าพระจันทร์)โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ ประชุมกับภายนอกองค์กรเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ดาวน์โหลด

- ป.2 ย.1.2 (รองบริหารท่าพระจันทร์)โครงการสนับสนุนการทำวิจัย
ดาวน์โหลด

- ป.2 ย.1.3 โครงการส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายกับนักวิจัยภายนอกคณะ
ดาวน์โหลด

- ป.2 ย.1.4 โครงการส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย
ดาวน์โหลด

- ป.2 ย.2.1 (ผช.ส่งเสริมกิจกรรม)โครงการศิลป์เสวนา
ดาวน์โหลด

- ป.2 ย.2.2 โครงการสร้างแรงจูงใจและบรรยากาศในการทำวิจัย
ดาวน์โหลด

 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3       

- ป.3 ย1.1 (ผช.ส่งเสริมกิจกรรม)โครงการประชุมทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรฯ
ดาวน์โหลด

- ป.3 ย1.2 (รองวิเทศ+รองบริหารท่าพระจันทร์)โครงการเจรจา ลงนาม ติดตามและพัฒนา MOU กับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
ดาวน์โหลด

-ป.3 ย1.3 (รองวิเทศ)โครงการแลกเปลี่ยนอาคันตุกะต่างประเทศ visiting professor fellowship ดาวน์โหลด 
ดาวน์โหลด

 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4       

- ป.4 ย.1.1 (รองการคลัง )โครงการบูรณาการงานบริการ

- ป.4 ย.1.2 (รองการคลัง+รองบริหารท่าพระจันทร์)โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้เอื้อต่อการบริการทางวิชาการ
ดาวน์โหลด

- ป.4 ย.1.3 (รองการคลัง)โครงการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ดาวน์โหลด

- ป.4 ย.2.1 (รองการคลัง)โครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แก่ผู้ที่สนใจ 
ดาวน์โหลด

- ป.4 ย.3.1 (รองวิชาการ)โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม Service Learning
ดาวน์โหลด

- ป.4 ย.3.2 (รองการคลัง)โครงการให้บริการชุมชนโดยรอบคณะศิลปศาสตร์ทั้งท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต 
ดาวน์โหลด

- ป.4 ย.3.3 (รองการคลัง)โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์คลังสมองทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ดาวน์โหลด

 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 5       

- ป.5 ย1.1 (รองบริหารทรัพยากร)โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในคณะศิลปศาสตร์
ดาวน์โหลด

- ป.5 ย1.2 (รองบริหารทรัพยากร)โครงการอนุรักษ์ บูรณาการ สร้างสรรค์ สืบทอด เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ดาวน์โหลด

- ป.5 ย2.1 (รองบริหารทรัพยากร)โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร (ระยะที่ 2)
ดาวน์โหลด

- ป.5 ย2.2 (รองบริหารทรัพยากร)โครงการจัดทำระบบเอกสารคำร้องออนไลน์
ดาวน์โหลด

- ป.5 ย3.1 (รองบริหารทรัพยากร)โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าทางตำแหน่งงานของบุคลากร 
ดาวน์โหลด

- ป.5 ย3.2 (รองบริหารทรัพยากร)โครงการสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์
ดาวน์โหลด

- ป.5 ย3.3 (รองวางแผน)โครงการการพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรโดยใช้กลไกการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ดาวน์โหลด

- ป.5 ย3.4 (รองการคลัง)โครงการสัมมนาแผน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม การเงิน งบประมาณและบัญชี 
ดาวน์โหลด

- ป.5 ย4.1 (รองบริหารทรัพยากร) โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนดำเนินงานออนไลน์
ดาวน์โหลด

- ป.5 ย4.2 (รองบริหารท่าพระจันทร์)โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรงานบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
ดาวน์โหลด

- ป.5 ย5.1 (รองการคลัง) โครงการจัดสัมมนาบรรยายทางวิชาการด้านความเสี่ยงด้านการเงิน และการจัดทำงบประมาณ 
ดาวน์โหลด

- ป.5 ย5.2 (รองการคลัง)โครงการสอบทานการทำรายงานบัญชี และการสอบบัญชีประจำปี 
ดาวน์โหลด

- ป.5 ย6.1 (รองวางแผน) โครงการเสริมสร้างความรู้และเร่งรัดผลักดันการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติงาน 
ดาวน์โหลด

 

รายการ (งบประมาณ)

1.แบบฟอร์มคำขอตั้งงบรายได้หน่วย งบพัฒนาโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
ดาวน์โหลด

2.วัสดุคงคลังสาขาวิชา
ดาวน์โหลด

3.เกณฑ์การตั้งงบประมาณงบเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 (NEW)
ดาวน์โหลด 

4.แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณจากงบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาฯประจำปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลด

5.แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณงบอุดหนุน ป.ตรี ปี 2564 (NEW)
ดาวน์โหลด

6.แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณงบรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 (งบพัฒนาโครงการ) 
ดาวน์โหลด

7.แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณงบรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 (ภาควิชาขอใช้งบส่วนกลาง)
 ดาวน์โหลด

8.คำขอตั้งงบประมาณงบรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 (งบผู้บริหาร) 
ดาวน์โหลด

9.คำขอตั้งหมวดค่าสมนาคุณกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลด

10.คำขอตั้งหมวดค่าวัสดุภาควิชา ปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลด

11.คำขอตั้งหมวดค่าสมาชิกสมาคม ปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลด

12.ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้ภาควิชา 
ดาวน์โหลด

13.ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมของคณะจากงบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด

14.หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ (งบมุ่งเป้า) งบรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 
ดาวน์โหลด

15.แบบฟอร์มคำขอตั้งค่าครุภัณฑ์ฝ่ายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
ดาวน์โหลด

16. เกณฑ์การตั้งงบประมาณงบเงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 (NEW)
ดาวน์โหลด 

17.เกณฑ์การตั้งงบประมาณงบรายได้หน่วยงาน ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 (NEW)
ดาวน์โหลด 

18.การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ดาวน์โหลด

19.คู่มือการเขียนโครงการ 
ดาวน์โหลด

20.แบบฟอร์มโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบรายได้หน่วยงานส่วนกลาง) 
ดาวน์โหลด

21.แบบฟอร์มโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบรายได้หน่วยงานสำหรับภาควิชา)
ดาวน์โหลด

22.แบบฟอร์มโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบประมาณงบเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี-บัณฑิตศึกษา)
ดาวน์โหลด

23.แบบฟอร์มโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบแพทย์)
ดาวน์โหลด

24.รหัสและรายการสำหรับขอตั้งงบประมาณงบรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลด

25.แบบฟอร์มขออนุมัติโอน/เปลี่ยนแปลง งบรายได้หน่วยงาน (ฉบับผู้รักษาการแทนในตำแหน่ง)
ดาวน์โหลด

26.ข้อมูลการจัดโครงการต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2560
ดาวน์โหลด

27.ข้อมูลการจัดโครงการต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560
ดาวน์โหลด

28.ข้อมูลการจัดโครงการต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบพัฒนาโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ดาวน์โหลด

 

แผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์

1.แผนผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 10 (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ดาวน์โหลด

2.แผนผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 11 (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ดาวน์โหลด

3.แผนผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 11 (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วันที่ 26-24 เม.ย.56 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก)
ดาวน์โหลด

4.แผนผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 11 (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ประชุมกรรมการฯเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 วันที่ 26 ก.ย.56)
ดาวน์โหลด

5.แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 11 (2555 – 2559) ฉบับทบทวน งบประมาณ 2558 
ดาวน์โหลด

6.แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) 
ดาวน์โหลด

7.รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2560 
ดาวน์โหลด

8.รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 1 ต.ค. 2560-มี.ค. 2561 
ดาวน์โหลด

9.แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ดาวน์โหลด

09. งานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 1 ศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์

E-mail: socservice@arts.tu.ac.th

ท่าพระจันทร์ โทร.0-2613-2675, 0-2613-2608

ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5214, 0-2696-5222

10. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ห้อง341 ชั้น3 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ชั้น2 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์

E-mail: pr@arts.tu.ac.th

ท่าพระจันทร์ โทร.0-2613-2614-5

ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5674

 

แบบฟอร์มสำหรับงานออกแบบสำหรับหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์ และคณาจารย์
กรอรแบบฟอร์มได้ที่: https://forms.gle/PD6ZYZJpbCWftJqv6

11. งานบัณฑิตศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ชั้น 2 ห้อง 213
วัน-เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

โทร. 0-2613-2695-6
อีเมล graduate@arts.tu.ac.th
facebook Groups: https://www.facebook.com/groups/l60arts
facebook Page: https://www.facebook.com/งานบัณฑิตศึกษา-คณะศิลปศาสตร์-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-103024548007281/

12. งานศูนย์วิจัย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต

E-mail: research@arts.tu.ac.th

โทร.0-2696-5224

13. งานประกันคุณภาพการศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ชั้น3 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต

E-mail: larts_qa@arts.tu.ac.th

โทร.0-2696-5223

14. โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ชั้น1 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์

E-mail: seas_larts@arts.tu.ac.th

โทร.0-2613-2672, 0-2613-2599

15. โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์

E-mail: bas@arts.tu.ac.th

โทร.0-2613-2618, 0-2613-2625

16. โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ชั้น1 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์

E-mail: iac@arts.tu.ac.th

โทร.0-2613-2603, 0-2613-2609

17. โครงการรัสเซียศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ชั้น2 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต

E-mail: russian_studies@arts.tu.ac.th

โทร.0-2696-5663-4

18. โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ชั้น1 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต

E-mail: tubec@arts.tu.ac.th

โทร.0-2696-5648, 0-2696-5658

19. โครงการปริญญาโทต่อเนื่องปริญญาเอก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์

E-mail: els@arts.tu.ac.th

โทร.0-2613-2651-2, 0-2613-2570