Loading...

แบบฟอร์มสำหรับหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์

01. แบบฟอร์มงานบริหารและธุรการ

01. แบบฟอร์มหนังสือราชการ
- หนังสือราชการ (คำสั่ง)
- หนังสือราชการ (ประกาศ)
- หนังสือราชการ (หนังสือประทับตรา)
- หนังสือราชการ (หนังสือราชการภายนอก)
- หนังสือราชการ (หนังสือราชการภายใน)

02. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
- หนังสือรับรอง (มธ.)
- หนังสือรับรอง (คณะฯ)
- หนังสือรับรองที่ใช้ขอกำหนด
  ตำแหน่งทางวิชาการ (คณะฯ)

03. แบบฟอร์มขอบัตร
- ขอบัตรพนักงานเงินรายได้
- ขอบัตรข้าราชการ
- ขอบัตรชาวต่างประเทศ

04. แบบฟอร์มขออนุมัติค่าใช้จ่าย
- ขออนุมัติค่าใช้จ่าย สำหรับเจ้าหน้าที่
- ขออนุมัติค่าใช้จ่าย สำหรับหัวหน้างาน

05. แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(แบบแสดงเจตนาระบุผู้รับประโยชน์)
- ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เอกสารแนบท้ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

06. แบบฟอร์มขอต่อสัญญาจ้าง
- แบบประเมินต่อสัญญา สำหรับเจ้าหน้าที่
- แบบประเมินผลทดลองงาน สำหรับเจ้าหน้าที่

07. แบบฟอร์มใบลา
- ใบลา (ขออนุญาตลา สายอาจารย์)
- ใบลา (ขออนุญาตลาศึกษา)
- ใบลา (ขออนุญาตลาองค์การ)
- ใบลา (แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน)
- ใบลา (แบบขอยกเลิกวันลา)
- ใบลา (แบบใบลากิจ ลาป่วย)
- ใบลา (แบบใบลาพักผ่อน)
- ใบลา (แบบฟอร์มเข้าท่าพาระจันทร์)
- ใบลา (แบบฟอร์มลาชั่วโมง)

08. หนังสือขอลาออกจากราชการ
- หนังสือลาออกพนง.มธ.(ส่วนงาน)
และเงินรายได้คณะฯ)
- หนังสือขอลาออกจากราชการ
(แบบหนังสือลาออก(โครงการ))
- หนังสือลาออกจากราชการพนง.มธ.

 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

 
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

 
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 09. ขั้นตอนการใช้งานระบบการลาออนไลน์

ดาวน์โหลด
 10. แบบฟอร์มสำหรับขอ
       Email @tu.ac.th 


ดาวน์โหลด
 11. แบบการขอเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล
       ประกันสุขภาพกลุ่มกับมหาวิทยาลัย

 
ดาวน์โหลด
 12. แบบฟอร์มลาอบรม, ศึกษาดูงาน,
       สัมมนาในและต่างประเทศ


ดาวน์โหลด
 13. แบบรายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม
       ประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย
       และการไปปฏิบัติงานในองค์การ
       ระหว่างประเทศ


ดาวน์โหลด
 14. Brochure การขออนุมัติเดินทาง
       ไปราชการ ประชุม สัมมนา
       และดูงาน ณ ต่างประเทศ


ดาวน์โหลด
 15. แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่
       (แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่)


ดาวน์โหลด
 16. แจ้งเข้าโรงพยาบาล

ดาวน์โหลด
 17. แบบฟอร์มคำขอรับเงิน

ดาวน์โหลด
 18. แบบฟอร์มปรับวุฒิ

ดาวน์โหลด
 19. แบบฟอร์มเชิญอาจารย์พิเศษ

ดาวน์โหลด
 20. แบบฟอร์มติดตามผลการนำ
       ความรู้และทักษะที่ได้จาก
       การพัฒนา เจ้าหน้าที่


ดาวน์โหลด
 21. แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการ
       ค่ารักษาพยาบาลบุคคลใน
       ครอบครัวของพนักงาน


ดาวน์โหลด
 22. แบบแจ้งการฌาปนกิจศพ

ดาวน์โหลด
 23. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
       พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลด
 24. แบบฟอร์มบัญชีหนังสือ
       ทำลายเอกสารประจำปี 2564


ดาวน์โหลด
 25. คู่มือบุคลากรสายวิชาการคณะศิลปศาสตร์

ดาวน์โหลด
 26. คู่มือการปฏิบัติงาน
       บทที่ 2 โครงสร้างองค์กร
       และโครงสร้างการบริหารงาน


ดาวน์โหลด
 27. ฐานในการคำนวณเงินเดือน
       ระบบแท่งของข้าราชการ


ดาวน์โหลด
 28. แบบฟอร์มสำหรับจองห้องประชุม
       และห้องเรียนคณะศิลปศาสตร์
 

ดาวน์โหลด
 29. แบบฟอร์มเบิกของที่ระลึก
      คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ดาวน์โหลด
02. แบบฟอร์มงานการคลัง
 01. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุน
       หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


ดาวน์โหลด
 02. แบบฟอร์มขออนุมัติ สำหรับนักศึกษาช่วยงาน

ดาวน์โหลด
 03. แบบฟอร์มค่าพาหนะ
 
ดาวน์โหลด
 04. แบบฟอร์มค่าสอน

ดาวน์โหลด
 05. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานล่วงเวลา

ดาวน์โหลด
 06. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111

ดาวน์โหลด
 07. ใบลงนามคณะกรรมการประชุม

ดาวน์โหลด
 08. ใบสำคัญรับเงิน

ดาวน์โหลด
 09. แบบฟอร์มการเบิกจ่าย
       ค่าปฏิบัติงานทางไกล (ภาษาไทย)


ดาวน์โหลด
 10. แบบฟอร์มการเบิกจ่าย
       ค่าปฏิบัติงานทางไกล (ภาษาอังกฤษ)


ดาวน์โหลด
 11. แบบฟอร์มสอนชดเชย

ดาวน์โหลด
 12. แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการค่าตรวจวัด
      ค่ากรอบแว่นตา หรือเลนส์สายตา ฉบับใหม่


ดาวน์โหลด
 13. แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน ฉบับใหม่

ดาวน์โหลด
 14. แบบฟอร์มเงินอุดหนุนบุตร
       และคำรับรองของโรงเรียน


ดาวน์โหลด
03. แบบฟอร์มงานทั่วไป

ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565

 01. ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565
 
ดาวน์โหลด

ขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 01. ขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ดาวน์โหลด
02. แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการขอซื้อขอจ้าง
 
ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการส่งซ่อม / ส่งคืนครุภัณฑ์ / ขอครุภัณฑ์ใหม่ทดแทนครุภัณฑ์เดิม

 01. แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อม
 
ดาวน์โหลด
 02. แบบฟอร์มขอส่งคืนครุภัณฑ์

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง / บันทึกขออนุมัติหลักการ

 01. บันทึกข้อความขออนุมัติหลักการ
 
ดาวน์โหลด
 02. บันทึกข้อความจัดซื้อตามว.119

ดาวน์โหลด
 03. ใบขอดําเนินการซื้อ/จ้าง
       โครงการอบรมสัมมนา [ใบสีฟ้า]


ดาวน์โหลด
 04. ใบขอดําเนินการซื้อ
      ประกวดราคา e-bidding [ใบสีเขียว]


ดาวน์โหลด
 05. ใบขอดําเนินการซื้อ/จ้าง [ใบสีชมพู]

ดาวน์โหลด
 06. บันทึกขออนุมัติซื้อวัสดุจากหน่วยงานภายใน มธ.

ดาวน์โหลด
 07. บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง
       ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 79


ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มใบส่งมอบงาน / ใบเสนอราคา สำหรับบุคคลธรรมดา

 01. ใบเสนอราคา
 
ดาวน์โหลด
 02. ใบส่งมอบงาน

ดาวน์โหลด
04. แบบฟอร์มงานงบประมาณ แผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์มรายการ (งบประมาณ)

 01. เกณฑ์การตั้งงบประมาณงบเงินอุดหนุน
      งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
      ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
      กรณีจัดโครงการ(สีฟ้า)

 
ดาวน์โหลด
 02. แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณ
      จากงบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
      เพื่อการพัฒนาฯประจำปี
      งบประมาณ 2563
คณะกรรมการ
      ตรวจรับ
วัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์


ดาวน์โหลด
 03. ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การจัดสรร
       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้ภาควิชา


ดาวน์โหลด
 04. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
       งบประมาณสำหรับกิจกรรมของคณะ
       จากงบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียม
       การศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
       พ.ศ. 2558


ดาวน์โหลด
 05. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
      (งบมุ่งเป้า) งบรายได้หน่วยงาน
      ประจำปีงบประมาณ 2562


ดาวน์โหลด
 06. เกณฑ์การตั้งงบประมาณ
       งบรายได้หน่วยงาน
       ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563


ดาวน์โหลด
 07. การจัดทำงบประมาณในลักษณะ
       บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


ดาวน์โหลด
 08. คู่มือการเขียนโครงการ

ดาวน์โหลด
 09. การเขียนโครงการ

ดาวน์โหลด
 10. แบบฟอร์มโอนเปลี่ยนแปลง
      งบประมาณ
      (งบรายได้หน่วยงานส่วนกลาง)


ดาวน์โหลด
 11. แบบฟอร์มโอนเปลี่ยนแปลง
       งบประมาณ
       (งบรายได้หน่วยงานสำหรับภาควิชา)


ดาวน์โหลด
 12. แบบฟอร์มโอนเปลี่ยนแปลง
       งบประมาณ (งบประมาณ
       งบเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษา
       ระดับปริญญาตรี-บัณฑิตศึกษา)


ดาวน์โหลด
 13. แบบฟอร์มโอนเปลี่ยนแปลง
      งบประมาณ (งบแพทย์)


ดาวน์โหลด
 14. แบบฟอร์มโอนเปลี่ยนแปลง
      งบประมาณ (งบรายได้หน่วยงาน
      กรณีรักษาราชการแทน)


ดาวน์โหลด
 15. รหัสและรายการสำหรับขอตั้ง
      งบประมาณงบรายได้หน่วยงาน
      ประจำปีงบประมาณ 2563


ดาวน์โหลด
 16. แบบฟอร์มขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
      งบรายได้หน่วยงาน
      (ฉบับผู้รักษาการแทนในตำแหน่ง)


ดาวน์โหลด
 17. ข้อมูลการจัดโครงการต่าง ๆ
       เพื่อประกอบการจัดทำคำขอตั้ง
       งบประมาณงบเงินอุดหนุนงาน
       จัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
       ประจำปีงบประมาณ 2560


ดาวน์โหลด
 18. ข้อมูลการจัดโครงการต่าง ๆ
      เพื่อประกอบการจัดทำคำขอตั้ง
      งบประมาณงบกองทุนค่าธรรมเนียม
      การศึกษาเพื่อการพัฒนา
      ประจำปีงบประมาณ 2560


ดาวน์โหลด
 19. ข้อมูลการจัดโครงการต่าง ๆ
       เพื่อประกอบการจัดทำคำขอตั้ง
       งบประมาณงบพัฒนาโครงการ
       ประจำปีงบประมาณ 2560


ดาวน์โหลด
 20. คู่มือการใช้งานโปรแกรม SPSS เบื้องต้น
       งานนโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์


ดาวน์โหลด
 21. แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ
      กิจกรรมเชิงพัฒนาตามแผนกลุยทธ์
      ปีงบประมาณ 2561 (PPR01)


ดาวน์โหลด
 22. Template แผนการจัดกิจกรรม
       โครงการเชิงพัฒนา ประจำปี
       งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
       เพื่อประกอบการจัดทำแผน
       ปฏิบัติงาน 5 ปี (ประจำปี
       งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)


ดาวน์โหลด
 23. ตัวอย่าง ตัวชี้วัดประกอบการเขียน
      โครงการกิจกรรม


ดาวน์โหลด
 24. แบบประเมินโครงการ

ดาวน์โหลด
 25. ตัวอย่าง สรุปรายงานการดำเนิน
      งานโครงการกิจกรรม ของงบกองทุน
      ค่าธรรมเนียมฯ


ดาวน์โหลด
 26. แบบฟอร์มรายงานผลการ
      ดำเนินงานของโครงการ
      จากงบกองทุนค่าธรรมเนียมฯ ปีงบ60


ดาวน์โหลด
 27. แบบสอบถาม SWOT Analysis
      และปัญหาการดำเนินงานของหลักสูตร
      เพื่อประกอบการสัมมนาทบทวนแผน
      กลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์
      ปีงบประมาณ 2561


ดาวน์โหลด
 28. เรื่องค่าใช้จ่ายรายหัว Unit Cost

ดาวน์โหลด
 29. ตัวอย่าง สรุปรายงานการดำเนินงาน
      โครงการกิจกรรม ของงบรายได้
       หน่วยงานงบอุดหนุนงบพัฒนาโครงการ


ดาวน์โหลด
 30. รายละเอียดขั้นตอนการเสนออนุมัติ
      จัดโครงการของหลักสูตรปริญญาตรี
      และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา


ดาวน์โหลด
 31. แบบฟอร์มขออนุมัติจัดโครงการ
      จัดการความรู้ ประจำปี
      งบประมาณ 2562
      (ระดับคณะฯภาควิชาสาขาวิชา
      โครงการพิเศษ และสายสนับสนุนฯ)


ดาวน์โหลด
 32. แบบฟอร์มคำขอตั้งหมวดค่าสมาชิกสมาคม
      ปีงบประมาณ 2565 NEW


ดาวน์โหลด
 33. แบบฟอร์มคำขอตั้งหมวดค่าวัสดุ
       สำหรับภาควิชา ปีงบประมาณ 2565 NEW


ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มแผนการใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2565

 01. คณะศิลปศาสตร์ (ส่วนกลาง) NEW
 
ดาวน์โหลด
 02. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ NEW
 
ดาวน์โหลด
 03. สาขาวิชาจิตวิทยา NEW
 
ดาวน์โหลด
 04. สาขาวิชาปรัชญา NEW
 
ดาวน์โหลด
 05. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
       และสารสนเทศศาสตร์ NEW

 
ดาวน์โหลด
 06. สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน NEW
 
ดาวน์โหลด
 07. สาขาวิชาภาษาไทย NEW
 
ดาวน์โหลด
 08. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น NEW
 
ดาวน์โหลด
 09. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน NEW
 
ดาวน์โหลด
 10. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส NEW
 
ดาวน์โหลด
 11. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ NEW
 
ดาวน์โหลด
 12. สาขาวิชาภาษารัสเซีย NEW
 
ดาวน์โหลด
 13. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ NEW
 
ดาวน์โหลด
 14. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ NEW
 
ดาวน์โหลด
 15. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ NEW
 
ดาวน์โหลด
 16. สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา NEW
 
ดาวน์โหลด
 17. กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน NEW
 
ดาวน์โหลด
 18. สาขาวิชาโทเกาหลีศึกษา NEW
 
ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มแผนการใช้งบเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2565

 01. งานบัณฑิตศึกษา NEW
 
ดาวน์โหลด
 02. ปริญญาโทสาขาวิชาการแปล
       ภาษาฝรั่งเศส-ไทย NEW

 
ดาวน์โหลด
 03. ปริญญาโทสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา NEW
 
ดาวน์โหลด
 04. ปริญญาโทสาขาวิชาประวัติศาสตร์ NEW
 
ดาวน์โหลด
 05. ปริญญาโทสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา NEW
 
ดาวน์โหลด
 06. ปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทย NEW
 
ดาวน์โหลด
 07. ปริญญาโทสาขาวิชาภาษาศาสตร์
       เพื่อการสื่อสารภาษาศาสตร์ NEW

 
ดาวน์โหลด
 08. ปริญญาโทสาขาวิชาวรรณกรรม
       และการศึกษาเปรียบเทียบ NEW

 
ดาวน์โหลด
 09. ปริญญาเอกสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา NEW
 
ดาวน์โหลด
 10. ปริญญาเอกสาขาวิชาประวัติศาสตร์ NEW
 
ดาวน์โหลด
 11. ปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาศาสตร์ NEW
 
ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณงบรายได้หน่วยงาน (งบพัฒนาโครงการ) ปีงบประมาณ 2565

 01. แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณงบรายได้หน่วยงาน
       (งบพัฒนาโครงการ) ปีงบประมาณ 2565 NEW

 
ดาวน์โหลด

ปฏิทินของงานงบประมาณแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

 01. ปฏิทินของงานงบประมาณแผน
       และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
       คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       ประจำปีงบประมาณ 2565 NEW

 
ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณตามแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2565

 01. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 NEW
 
ดาวน์โหลด
 02. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 NEW

ดาวน์โหลด
 03. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 NEW

ดาวน์โหลด
 04. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 NEW

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี 2565 

 01. คณบดี NEW
 
ดาวน์โหลด
 02. รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ NEW

ดาวน์โหลด
 03. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ NEW

ดาวน์โหลด
 04. รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการสังคม NEW

ดาวน์โหลด
 05. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม NEW

ดาวน์โหลด
 06. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ NEW

ดาวน์โหลด
 07. รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา NEW

ดาวน์โหลด
 08. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ NEW

ดาวน์โหลด
 09. รองคณบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์
       และบัณฑิตศึกษา NEW


ดาวน์โหลด
 10. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร NEW

ดาวน์โหลด
 11. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร NEW

ดาวน์โหลด
  

แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2564

 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1
 
 01. ป.1 ย.1.1 (รองวิชาการ+ผช.สื่อสาร)
      โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
      แบบออนไลน์
 

ดาวน์โหลด
 02. ป.1 ย.1.2 (รองวิชาการ+ผช.ส่งเสริม)
      โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตาม
       แนวทาง Active Learning
กรณีจัด
       โครงการ(สีฟ้า)

 
ดาวน์โหลด
 03. ป.1 ย.2.1 (รองวิชาการ)โครงการ
      สนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่
      ประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ
      ของนักศึกษาปริญญาตรี 
คณะกรรมการ
      ตรวจรับ
วัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์


ดาวน์โหลด
 04. ป.1 ย.2.2 (รองวิเทศ)โครงการ
      ฝึกงานในต่างประเทศของนักศึกษา
      ระดับปริญญาตรี


ดาวน์โหลด
 05. ป.1 ย.2.3 (รองบริหารท่าพระจันทร์ )
      โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
      สำหรับบัณฑิตศึกษา


ดาวน์โหลด
 06. ป.1 ย.2.4 (รองบริหารท่าพระจันทร์)
      โครงการสร้างเครือข่ายกับ
      ภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการและ
      หน่วยงานภาครัฐสำหรับบัณฑิตศึกษา


ดาวน์โหลด
 07. ป.1 ย.2.5 (รองวิเทศ)โครงการ
      สร้างความร่วมมือทางวิชาการหรือ
      กิจกรรมระหว่างนักศึกษาใน ASEAN
      เอเชีย และนานาชาติ


ดาวน์โหลด
 08. ป.1 ย.2.6 (รองวิเทศ)โครงการ
      จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน


ดาวน์โหลด
 09. ป.1 ย.3.1 (รองวิชาการ)โครงการ
      จัดทำหลักสูตรปริญญาตรีวิชาเอก
      เกาหลีศึกษา


ดาวน์โหลด
 10. ป.1 ย.3.2 (รองวิชาการ)โครงการ
      พัฒนาหลักสูตรภาษาไทยแบบสอง
      ปริญญาในระดับปริญญาตรีกับ
      มหาวิทยาลัยในเกาหลี ญี่ปุ่น และจีน


ดาวน์โหลด
 11. ป.1 ย.3.3 (ผช.สื่อสาร)โครงการ
      ศิลปศาสตร์สัญจรภายในและภายนอก
      ประเทศเพื่อเพิ่มฐานผู้เรียนทั้งภายใน
      และภายนอกประเทศ


ดาวน์โหลด
 12. ป.1 ย.3.4 (รองบริหารท่าพระจันทร์)
      โครงการพัฒนารายวิชาเพื่อขยายฐาน
      ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างประเทศ


ดาวน์โหลด
 13. ป.1 ย.4.1 (รองวิชาการ+ผช.สื่อสาร)
      โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก


ดาวน์โหลด
 14. ป.1 ย.4.3 (รองบริหารท่าพระจันทร์)
      โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา
      ป.โท-เอกที่มีความโดดเด่น


ดาวน์โหลด
 15. ป.1 ย.4.4 (รองวิเทศ)โครงการ
      แนะแนวข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยน
      นักศึกษาและฝึกงานในต่างประเทศ


ดาวน์โหลด
 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2
 
 01. ป.2 ย.1.1 (รองบริหารท่าพระจันทร์)
      โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
      นานาชาติ ประชุมกับภายนอกองค์กร
      เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย


ดาวน์โหลด
 02. ป.2 ย.1.2 (รองบริหารท่าพระจันทร์)
      โครงการสนับสนุนการทำวิจัย


ดาวน์โหลด
 03. ป.2 ย.1.3 โครงการส่งเสริมให้เกิดการ
      สร้างเครือข่ายกับนักวิจัยภายนอกคณะ


ดาวน์โหลด
 04. ป.2 ย.1.4 โครงการส่งเสริม เผยแพร่
      และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย


ดาวน์โหลด
 05. ป.2 ย.2.1 (ผช.ส่งเสริมกิจกรรม)
      โครงการศิลป์เสวนา


ดาวน์โหลด
 06. ป.2 ย.2.2 โครงการสร้างแรงจูงใจ
       และบรรยากาศในการทำวิจัย


ดาวน์โหลด
 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3
 
 01. ป.3 ย1.1 (ผช.ส่งเสริมกิจกรรม)
      โครงการประชุมทางวิชาการหรือ
      กิจกรรมทางวิชาการระดับชาติและ
      นานาชาติเพื่อเสริมสร้างความ
      ร่วมมือกับองค์กรฯ


ดาวน์โหลด
 02. ป.3 ย1.2
      (รองวิเทศ+รองบริหารท่าพระจันทร์)
      โครงการเจรจา ลงนาม ติดตามและ
      พัฒนา MOU กับหน่วยงาน
      มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ


ดาวน์โหลด
 03. ป.3 ย1.3 (รองวิเทศ)โครงการ
      แลกเปลี่ยนอาคันตุกะต่างประเทศ
      visiting professor fellowship 


ดาวน์โหลด
 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4
 
 01. ป.4 ย.1.2
      (รองการคลัง+รองบริหารท่าพระจันทร์)
      โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องบริการวิชาการ
      แก่สังคมเพื่อให้เอื้อต่อการบริการทาง
      วิชาการ


ดาวน์โหลด
 02. ป.4 ย.1.3 (รองการคลัง)โครงการ
       ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์โครงการ
       บริการวิชาการแก่สังคม


ดาวน์โหลด
 03. ป.4 ย.2.1 (รองการคลัง)โครงการ
      จัดการเรียนการสอนออนไลน์แก่ผู้ที่สนใจ


ดาวน์โหลด
 04. ป.4 ย.3.1 (รองวิชาการ)โครงการ
      พัฒนาการเรียนการสอนโดยการ
      บริการสังคม Service Learning


ดาวน์โหลด
 05. ป.4 ย.3.2 (รองการคลัง)โครงการ
       ให้บริการชุมชนโดยรอบ
       คณะศิลปศาสตร์ทั้งท่าพระจันทร์
       และศูนย์รังสิต


ดาวน์โหลด
 06. ป.4 ย.3.3 (รองการคลัง)โครงการ
      สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์คลัง
      สมองทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต


ดาวน์โหลด
 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 5
 
 01. ป.5 ย1.1 (รองบริหารทรัพยากร)
      โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์
       ที่ดีภายในคณะศิลปศาสตร์


ดาวน์โหลด
 02. ป.5 ย1.2 (รองบริหารทรัพยากร)
      โครงการอนุรักษ์ บูรณาการ
      สร้างสรรค์ สืบทอด เผยแพร่
      ศิลปวัฒนธรรม


ดาวน์โหลด
 03. ป.5 ย2.1 (รองบริหารทรัพยากร)
      โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
      บุคลากร(ระยะที่ 2)


ดาวน์โหลด
 04. ป.5 ย2.2 (รองบริหารทรัพยากร)
      โครงการจัดทำระบบเอกสาร
      คำร้องออนไลน์


ดาวน์โหลด
 05. ป.5 ย3.1 (รองบริหารทรัพยากร)
      โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
       ตำแหน่งงานของบุคลากร


ดาวน์โหลด
 06. ป.5 ย3.2 (รองบริหารทรัพยากร)
      โครงการสำรวจความต้องการใน
      การพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์


ดาวน์โหลด
 07. ป.5 ย3.3 (รองวางแผน)โครงการ
      การพัฒนาระบบการบริหารบุคลากร
      โดยใช้กลไกการจัดการความรู้
      เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ


ดาวน์โหลด
 08. ป.5 ย3.4 (รองการคลัง)โครงการ
      สัมมนาแผน โครงการบริการวิชาการ
      แก่สังคม การเงิน งบประมาณและบัญชี


ดาวน์โหลด
 09. ป.5 ย4.1 (รองบริหารทรัพยากร)
      โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและ
      ขั้นตอนดำเนินงานออนไลน์


ดาวน์โหลด
 10. ป.5 ย4.2 (รองบริหารท่าพระจันทร์)
      โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
      ปฏิบัติงานของบุคลากรงานบัณฑิตศึกษา
      เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่


ดาวน์โหลด
 11. ป.5 ย5.1 (รองการคลัง) โครงการ
      จัดสัมมนาบรรยายทางวิชาการด้าน
      ความเสี่ยงด้านการเงิน และการจัดทำ
      งบประมาณ


ดาวน์โหลด
 12. ป.5 ย5.2 (รองการคลัง)โครงการสอบ
      ทานการทำรายงานบัญชี และการสอบ
      บัญชีประจำปี


ดาวน์โหลด
 13. ป.5 ย6.1 (รองวางแผน) โครงการ
      เสริมสร้างความรู้และเร่งรัดผลักดันการ
      นำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด

03. แผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์

 01. แผนผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 10
      (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี)
      คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      คอมพิวเตอร์กับไปปฏิบัติงานที่บ้าน


ดาวน์โหลด
 02. แผนผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 11
      (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) คณะศิลปศาสตร์
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

ดาวน์โหลด
 03. แผนผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 11
      (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) คณะศิลปศาสตร์
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      (วันที่ 26-24 เม.ย.56 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท
      จ.นครนายก) 
กรณีจัดโครงการ(สีฟ้า)

 
ดาวน์โหลด
 04. แผนผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 11
      (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) 
คณะกรรมการ
      ตรวจรับ
วัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์


ดาวน์โหลด
 05. แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 11
       (2555 – 2559) ฉบับทบทวน
       งบประมาณ 2558


ดาวน์โหลด
 06. แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12
       (2560 – 2564)


ดาวน์โหลด
 07. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน
      ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนฯ
      ปีงบประมาณ 2560


ดาวน์โหลด
 08. รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการ
      ประจำปีงบประมาณ 2561
      รอบ 1 ต.ค. 2560-มี.ค. 2561


ดาวน์โหลด
 09. แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12
      (พ.ศ.2560 – 2564)
      ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ดาวน์โหลด
05. แบบฟอร์มงานบริการการศึกษา
 01. แบบฟอร์มเค้าโครงการสอน

ดาวน์โหลด
 02. แบบฟอร์มรายงานผลการ
       ดำเนินงานของหลักสูตร
 

ดาวน์โหลด
06. แบบฟอร์มฝ่ายสื่อสารองค์กร
 01. แบบฟอร์มงานออกแบบสำหรับหน่วยงาน
      ภายในและคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์


ดาวน์โหลด
07. แบบฟอร์มงานสารบรรณ
 01. แบบฟอร์มการใช้รถยนต์ (รถตู้) คณะศิลปศาสตร์

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

01. แบบฟอร์มการประเมินและหลักเกณฑ์ [ผลการปฏิบัติราชการอาจารย์ พนักงาน]

แบบฟอร์มการประเมินและหลักเกณฑ์ [ผลการปฏิบัติราชการอาจารย์ พนักงาน] ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

1. กำหนดส่งแบบประเมิน
    ดาวน์โหลด    

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
    ดาวน์โหลด   

3. ประกาศเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน ปี 64
    ดาวน์โหลด  

    3.1 แนวปฏิบัติการกรอกแบบประเมิน ผ่านกก.บริหาร
          ดาวน์โหลด  

    3.2 แนวปฏิบัติการตรวจแบบหมวด 3 ปี 64
          ดาวน์โหลด    

4. เกณฑ์เลื่อนค่าจ้าง
    ดาวน์โหลด    

5. เกณฑ์จัดสรรวงเงินเลื่อนค่าจ้าง
    ดาวน์โหลด  

6. ตารางคำนวณคะแนน (ทุกกรณี)
    ดาวน์โหลด 

7. คำนิยามผลงานวิชาการ
    ดาวน์โหลด   

8. แบบแสดงการมีส่วนร่วม
    ดาวน์โหลด

02. แบบฟอร์มการประเมินและหลักเกณฑ์ [ผลการปฏิบัติราชการอาจารย์ ข้าราชการ]

แบบฟอร์มการประเมินและหลักเกณฑ์ [ผลการปฏิบัติราชการอาจารย์ ข้าราชการ] ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

1. กำหนดส่งแบบประเมิน
    ดาวน์โหลด  

2. แบบประเมินอาจารย์ข้าราชการ
    ดาวน์โหลด 

3. เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการ (อาจารย์ข้าราชการ)
    ดาวน์โหลด 

   3.1 การกรอกกรรมการชุดต่าง ๆ
         ดาวน์โหลด 

   3.2 หลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือน มธ.
         ดาวน์โหลด  

   3.3 มาตราการผ่อนปรนเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำ 64-65
         ดาวน์โหลด 

4. คำนิยามผลงานวิชาการ
    ดาวน์โหลด 

5. แบบแสดงการมีส่วนร่วม
    ดาวน์โหลด

03. แบบฟอร์มลาปลอดการสอน
แบบฟอร์มลาปลอดการสอน 

 
 01. การขอไปปฏิบัติงานภายในประเทศ
       เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
 

ดาวน์โหลด
 02. บันทึกเสนอผลงงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ดาวน์โหลด
 03. รายงานความก้าวหน้า 

ดาวน์โหลด
 04. รายงานตัวเพื่อกลับมาปฏิบัติราชการ 

ดาวน์โหลด
 05. ประกาศ มธ. หลักเกณฑ์ วิธีการ
      อำนาจพิจารณาอนุญาตการลา
      และการได้รับค่าจ้างระหว่างลา
      ของพนักงาน
 

ดาวน์โหลด
04. แบบฟอร์มค่าใช้จ่าย
 แบบฟอร์มค่าใช้จ่าย 

 
 01. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่างประเทศ
      (สำหรับอาจารย์)
 

ดาวน์โหลด
 02. แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในประเทศ
      สำหรับอาจารย์
 

ดาวน์โหลด
 03. หลักปฏิบัติการขออนุมัติค่าใช้จ่าย
      ในประเทศ สำหรับอาจารย์
 

ดาวน์โหลด
 04. หลักปฏิบัติการขออนุมัติค่าใช้จ่าย
       ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์
 

ดาวน์โหลด
05. แบบฟอร์ต่อสัญญาจ้าง
 แบบฟอร์ต่อสัญญาจ้าง 

 
 01. ขอต่อสัญญาจ้าง ประเมินผลงานทดลอง
       (แบบประเมินต่อสัญญา สำหรับอาจารย์)
 

ดาวน์โหลด
 02. ขอต่อสัญญาจ้าง ประเมินผลงานทดลอง
      (แบบประเมินผลทดลอง สำหรับอาจารย์)
 

ดาวน์โหลด
06. แบบฟอร์มติดตามผลการนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาอาจารย์
 01. แบบฟอร์มติดตามผลการนำความรู้
       และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนาอาจารย์
 

ดาวน์โหลด
07. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย
 01. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย 

ดาวน์โหลด
08. สรุปสาระสำคัญการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
 01. สรุปสาระสำคัญ การให้ข้าราชการ
       ไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
 

ดาวน์โหลด
09. แบบฟอร์มขออีเมล@arts.tu.ac.th (สำหรับผู้สอน)
 01. แบบฟอร์มขออีเมล
       @arts.tu.ac.th (สำหรับผู้สอน)


ดาวน์โหลด
10. Forms for Foreign Instructors
Forms for Foreign Instructors 

 
 01. FORM FOR ALIEN TO NOTIFY
      OF STAYING LONGER THAN 90 DAYS
 

ดาวน์โหลด
 02. NOTIFICATION OF STAYING
       IN THE KINGDOM OVER 90 DAYS
 

ดาวน์โหลด
 03. APPLICATION FOR ACADEMIC STAFF
       FOR NON-THAI NATIONALS
 

ดาวน์โหลด
 04. APPLICATION FOR TEACHING
      AT THAMMASAT UNIVERSITY


ดาวน์โหลด
 05. REQUISITION FORM
       FOR SICK / BUSINESS LEAVE
 

ดาวน์โหลด
 06. CONTRACT RENEWAL REQUEST FORM 

ดาวน์โหลด
 07. REQUISITION FORM OVERSEAS LEAVE 

ดาวน์โหลด
 08. APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT
      TO RETURN INTO THE KINGDOM [TM.8]


ดาวน์โหลด
 09. REQUEST FORM fFOR CERTIFICATE
       OF EMPLOYMENT
 

ดาวน์โหลด
 10. FOREIGN TEMPORARY EMPLOYEE
       FOR IDENTIFICATION CARD FORM


ดาวน์โหลด

ข่าวสาร สำหรับอาจารย์

01. ประกาศรายชื่ออาจารย์ (ข้าราชการ) ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่ออาจารย์ (ข้าราชการ) ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ดาวน์โหลด  

หมายเหตุ: ในการเข้าดูต้อง Log in ด้วยอีเมล@arts.tu.ac.th เท่านั้น
                   สำหรับอาจารย์ท่านใดที่ต้องการอีเมล@arts.tu.ac.th
                   สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับอีเมลได้ที่: คลิก  

02. ประกาศรายชื่ออาจารย์ (พนักงาน) ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่ออาจารย์ (พนักงาน) ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ดาวน์โหลด 

หมายเหตุ: ในการเข้าดูต้อง Log in ด้วยอีเมล@arts.tu.ac.th เท่านั้น
                   สำหรับอาจารย์ท่านใดที่ต้องการอีเมล@arts.tu.ac.th
                   สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับอีเมลได้ที่: คลิก  

03. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ.2564 ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ.2564 ฉบับที่ 2

ดาวน์โหลด

04. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ รูปแบบการจัดสอบกลางภาค ในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รูปแบบการจัดสอบกลางภาค ในระดับปริญญาตรี ประจําภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กําหนดสัปดาห์การจัดสอบกลางภาค ในระดับปริญญาตรี
ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ กันยายน, ๑ – ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

คณะศิลปศาสตร์ โดยมติที่ประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ พิจารณารูปแบบการจัดสอบกลางภาค ในระดับปริญญาตรี ประจําภาค ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แล้วมีมติเห็นชอบให้มีการจัดสอบกลางภาค ในรูปแบบออนไลน์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

05. กำหนดการเบิกเงินทุนอุดหนุนการศึกษาบุตร ประจำปีงบประมาณ 2565

กำหนดการเบิกเงินทุนอุดหนุนการศึกษาบุตร ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลด


สามารถส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการเบิกเงินได้ที่
งานการคลัง คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต
หรือ Email: sinjai.k@arts.tu.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565

ข่าวสาร สำหรับเจ้าหน้าที่

01. กำหนดการเบิกเงินทุนอุดหนุนการศึกษาบุตร ประจำปีงบประมาณ 2565

กำหนดการเบิกเงินทุนอุดหนุนการศึกษาบุตร ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลด


สามารถส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการเบิกเงินได้ที่
งานการคลัง คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต
หรือ Email: sinjai.k@arts.tu.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565