Loading...
สาส์นจากคณบดี

ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในโลกที่มี disruption เกิดขึ้นอย่างมากมาย ผู้ที่จะอยู่รอดได้คือผู้ที่เพียบพร้อมด้วยทักษะแห่งความเป็นมนุษย์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถลอกเลียนแบบหรือทดแทนได้ง่าย นั่นคือทักษะแห่งการเข้าใจตนเอง เข้าใจคนอื่น เข้าใจโลก เข้าใจสังคม สามารถเชื่อมโยงอดีต ปัจจุบัน อนาคต และสามารถสื่อสารและทำงานกับคนในโลกกว้างใบนี้ได้โดยผ่านทางการใช้ภาษาและความเคารพยอมรับในความแตกต่าง จึงอยากเชิญชวนให้มารู้จัก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ประวัติคณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ได้จัดตั้งตามพระราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2504 โดย ศาสตราจารย์อดุล วิเชียรเจริญ ผู้ริเริ่มจัดตั้งและเป็นคณบดีคนแรกของคณะศิลปศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ในครั้งนั้น ก็เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปให้แก่นักศึกษาทุกคณะใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนเลือกเข้าแขนงวิชาเฉพาะด้านในคณะต่าง ๆ 

More Detail
ปรัชญาในการผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์

สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจมนุษย์และสังคม เข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำรงชีวิต และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม


2. เน้นการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และการพัฒนาประเทศ


3.ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ รวมทั้งให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส


4. ศึกษา ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม.10200

รายละเอียด
หลักสูตร
รายละเอียด
หน่วยงานภายใน

ข้อมูลติดต่อ 

รายละเอียด
โครงสร้างองค์กร
รายละเอียด