Loading...

การรับสมัคร TCAS ประจำปี 2566

 

ข้อมูล TCAS 66 ของคณะศิลปศาสตร์ ทั้งโครงการปกติ
และโครงการพิเศษหลักสูตรภาษาไทย

1. ภาพรวม TCAS66
    Download

2. สรุปเกณฑ์ TCAS66 รอบ 1.2 Portfolio
    Download


3. สรุปเกณฑ์ TCAS66 รอบ 3 Admission
    Download  

4. ข้อมูลหลักสูตร (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2566)
    Download

การรับสมัคร TCAS ประจำปี 2565

ภาพรวมจำนวนรับและเกณฑ์การรับทุกสาขาวิชาของคณะศิลปศาสตร์
Download  

TCAS65 รอบ 1.2 Portfolio
Download  

TCAS65 รอบ 3 Admission
Download  

ติดต่อสอบถาม

งานบริการการศึกษา
Facebook Page: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. 
E-mail: academic@arts.tu.ac.th
โทร.0-2696-5218 / 0-2696-5219 / 0-2696-5220