Loading...

รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

01. รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2559
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 / 2559
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 / 2559
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 / 2559
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 / 2559
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6 / 2559
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7 / 2559
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8 / 2559
Download

02. รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2560
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 / 2560
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 / 2560
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 / 2560
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 / 2560
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6 / 2560
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7 / 2560
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8 / 2560
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9 / 2560
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 10 / 2560
Download

03. รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2561
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 / 2561
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 / 2561
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 / 2561
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 / 2561
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6 / 2561
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7 / 2561
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8 / 2561
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9 / 2561
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 11 / 2561
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 12 / 2561
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 13 / 2561
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 14 / 2561
Download

04. รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2562
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 / 2562
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 / 2562
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 / 2562
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 / 2562
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6 / 2562
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7 / 2562
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8 / 2562
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9 / 2562
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 10 / 2562
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 11 / 2562
Download

 

05. รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2563
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 / 2563
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 / 2563
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 / 2563
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 / 2563
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6 / 2563
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7 / 2563
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8 / 2563
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9 / 2563
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 10 / 2563
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 11 / 2563
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระพิเศษ [11 ม.ค.64]
Download

06. รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2564
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 / 2564
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 / 2564
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 / 2564
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 / 2564
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6 / 2564
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7 / 2564
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8 / 2564
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9 / 2564
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 10 / 2564
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 11 / 2564
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 12 / 2564
Download

07. รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2565
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 / 2565
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 / 2565
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 / 2565
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 / 2565
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6 / 2565
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7 / 2565
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8 / 2565
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9 / 2565
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 10 / 2565
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 11 / 2565
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 12 / 2565
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ [นัดพิเศษ]
Download

08. รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2566
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 / 2566
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 / 2566
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 / 2566
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 / 2566
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6 / 2566
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7 / 2566
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8 / 2566
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9 / 2566
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 10 / 2566
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 11 / 2566
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 12 / 2566
Download

 

09. รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2567

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2567
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 / 2567
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 / 2567
Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 / 2567
Download