Loading...

หลักสูตรระดับปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการค้นคว้าวิจัย, การวิเคราะห์ข้อเขียนภาษาฝรั่งเศส, ศิลปะการเขียนภาษาไทยสำหรับนักแปล, การอ่านวรรณกรรมเชิงวิเคราะห์, ทฤษฎีและหลักวิธีการแปล, การแปลฝรั่งเศส – ไทยทั่วไป และการวิเคราะห์การแปล
มหาบัณฑิตที่ศึกษาจบจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานในตำแหน่ง นักแปลอิสระหรืออาจารย์สอนทางด้านภาษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส (ฉบับย่อ)

VDO แนะนำหลักสูตร : 
https://drive.google.com/file/d/1jiHCvBk7f6I7pfxORno1vbLHXJlvTJc_/view?usp=sharing

ติดต่อสอบถาม
งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2613-2695-6

รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัคร ดูได้ทาง https://sites.google.com/arts.tu.ac.th/grad/home?authuser=0
และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ Facebook https://bit.ly/3kTHpDy

 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับวิชาการแปลภาษาญี่ปุ่น, สัมมนาโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น, การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ, สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น, การเมืองและเศรษฐกิจญี่ปุ่น, วรรณกรรมกับสังคมญี่ปุ่น
มหาบัณฑิตที่ศึกษาจบจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานในตำแหน่ง นักวิชาการ, อาจารย์, นักวิจัย, ข้าราชการและพนักงานในองค์กรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น, พนักงานบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (ฉบับย่อ)

จุดเด่นของหลักสูตร
- เป็นผู้นำทางการวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย
- มีอาจารย์ประจำซึ่งเชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่นศึกษา เสริมด้วยอาจารย์พิเศษจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
- มีโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนเก็บข้อมูลวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำวิทยานิพนธ์
- มีโครงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือหลากหลายด้านกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ

VDO แนะนำหลักสูตร : 
https://drive.google.com/file/d/1DY7zVdh5vs0urJTCFOqzy5qa5tNKTIBa/view?usp=sharing

ติดต่อสอบถาม
งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2613-2695-6

รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัคร ดูได้ทาง https://sites.google.com/arts.tu.ac.th/grad/home?authuser=0
และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ Facebook https://bit.ly/3kTHpDy

 

 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับวิชาการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ขั้นสูง, แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยทางประวัติศาสตร์ขั้นสูง, การพัฒนาแนวคิดและเค้าโครงวิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิตที่ศึกษาจบจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานในตำแหน่ง อาจารย์, นักวิชาการ, นักคิด, นักเขียน, นักวิจัยด้านประวัติศาสตร์ ในหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ

จุดเด่นของหลักสูตร
ในหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนทักษะและความรู้ต่าง ๆ ที่นอจากจะปรกอบอาชีพวิชาการ เช่น อาจารย์ นักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาการแล้ว นักศึกษายังสามารถทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนงานเบื้องหลังในการผลิตเนื้อหา (contents) ให้กับสื่อต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่หลากหลายช่องทางในปัจจุบัน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ฉบับย่อ)

VDO แนะนำหลักสูตร : 
https://drive.google.com/file/d/1uwirJZr22R6S-F24NujYOWTO-JacSD65/view?usp=sharing

ติดต่อสอบถาม
งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2613-2695-6

รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัคร ดูได้ทาง https://sites.google.com/arts.tu.ac.th/grad/home?authuser=0
และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ Facebook https://bit.ly/3kTHpDy

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับวิชาประวัติพุทธศาสนา, พระไตรปิฎกและอรรถกถา, พุทธศาสนาเถรวาท, พุทธศาสนามหายาน, กรรมฐานในพุทธศาสนา

จุดเด่นของหลักสูตร
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา สามารถประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้

 1. ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาและต่ำกว่าอุดมศึกษา
 2. นักวิชาการอิสระ
 3. บรรณาธิการและนักเขียนงานด้านพุทธศาสนา
 4. เจ้าหน้าที่สายวิชาการด้านพุทธศาสนา เช่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (ฉบับย่อ)

VDO แนะนำหลักสูตร : 
https://drive.google.com/file/d/1ZtmIs5_346zVQx-4M9I1Tn72kOFJMQAT/view?usp=sharing

ติดต่อสอบถาม
งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2613-2695-6

รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัคร ดูได้ทาง https://sites.google.com/arts.tu.ac.th/grad/home?authuser=0     
และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/BuddhistStudiesTU
หรือ Facebook https://bit.ly/3kTHpDy

 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับวิชาเสียงและระบบเสียง, ระบบคำและประโยค, ระบบความหมาย, ระบบข้อความ, วัจนปฏิบัติศาสตร์, ภาษาศาสตร์เชิงสังคม เป็นต้น
มหาบัณฑิตที่ศึกษาจบจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานในตำแหน่ง นักวิชาการและนักวิจัยด้านภาษาศาสตร์, อาจารย์สอนด้านภาษา, ที่ปรึกษาและผู้ให้คำแนะนำด้านการใช้ภาษา, นักแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ

จุดเด่นของหลักสูตร
- เรียนภาษาศาสตร์แล้วจะไปทำงานอะไร
นักวิจัย นักวิชาการทางภาษา ครูสอนวิชาภาษาศาสตร์ และนำไปใช้เป็นวิชาเสริมของวิชาชีพ เช่น การสอนภาษา การแปล การประพันธ์ งานหนังสือพิมพ์ งานประชาสัมพันธ์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

- รายวิชาที่เปิดสอน (แบบสองภาษา)

 • แนวทางการศึกษาภาษาศาสตร์
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์
 • การเขียนงานทางวิชาการด้านภาษาศาสตร์
 • เสียงและระบบเสียง
 • ระบบคำและระบบประโยค
 • ระบบความหมาย
 • ระบบข้อความ
 • วัจนปฏิบัติศาสตร์
 • ภาษาศาสตร์สังคม
 • ภาษาศาสตร์จิตวิทยา
 • การแปรและการเปลี่ยนแปลงทางภาษา
 • ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ภาษาศาสตร์คลินิก
 • ภาษาศาสตร์การทดลอง
 • การรับภาษาที่สอง
 • ภาษาศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม
 • การปฏิสัมพันธ์ด้วยการพูด
 • ภาษา ระบบข้อความ และอัตลักษณ์
 • ภาษา เพศภาวะ และเพศวิถี
 • ภาษาศาสตร์ภาคสนาม
 • สัมมนาหัวข้อเฉพาะทางภาษาศาสตร์
 • สัมมนาหัวข้อเฉพาะทางการประยุกต์ภาษาศาสตร์

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ฉบับย่อ)

VDO แนะนำหลักสูตร : 
https://drive.google.com/file/d/1oABbDIZ2UGFxaDa86KHq8phsLF62Ho9e/view?usp=sharing

ติดต่อสอบถาม
งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2613-2695-6

รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัคร ดูได้ทาง https://sites.google.com/arts.tu.ac.th/grad/home?authuser=0
และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ Facebook https://bit.ly/3kTHpDy

 

 

 

 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษาได้รับการพัฒนาขึ้นโดยมุ่งหมายที่จะสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของภาษาอังกฤษศึกษา ได้แก่ ภาษาศาสตร์ ประยุกต์และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม อีกทั้งมีความสามารถในการนาองค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพหรือในการสร้างรายได้ และเกิดความตระหนักถึงความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรมอันจะนาไปสู่ความสามารถอยู่ร่วมกันและทางานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของหลักสูตร
1) มีความสามารถบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับสูง ได้แก่ สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
2) มีความสามารถประยุกต์องค์ความรู้ในสาขาภาษาอังกฤษศึกษา เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม และจริยธรรม

หลักสูตรศิปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับย่อ)

ติดต่อสอบถาม
งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2613-2695-6

รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัคร ดูได้ทาง https://sites.google.com/arts.tu.ac.th/grad/home?authuser=0
และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ Facebook https://bit.ly/3kTHpDy

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับวิชาภาษาศาสตร์กับการศึกษาวิเคราะห์ภาษาไทย, วรรณกรรมไทยต่างสมัย, ระเบียบวิธีวิจัย พร้อมทั้งวิชาเลือกที่สามารถเลือกตามความสนใจได้อีกหลายรายวิชา
มหาบัณฑิตที่ศึกษาจบจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานในตำแหน่ง อาจารย์ด้านภาษาและวรรณกรรมไทยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา, นักวิชาการและนักวิจัยด้านภาษาและวรรณกรรมไทย, บรรณาธิการ, นักวิจารณ์

จุดเด่นของหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ เพื่อให้หลักสูตรเป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่สำคัญและเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้องการขององค์กรทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงความสามารถทางภาษาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาทักษะความเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (digital literacy) ทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญยิ่งของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

หลักสูตรศิปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย (ฉบับย่อ)

VDO แนะนำหลักสูตร : 
https://drive.google.com/file/d/1NHH32hnsYQX1Cx8okBwbTA5e6WxBXLWT/view?usp=sharing

ติดต่อสอบถาม
งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2613-2695-6

รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัคร ดูได้ทาง https://sites.google.com/arts.tu.ac.th/grad/home?authuser=0
และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ Facebook https://bit.ly/3kTHpDy

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมและการศึกษาเปรียบเทียบ

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับวิชาการเขียนเชิงวิชาการ, การเขียนงานวิจัย, ประวัติวรรณคดีวิจารณ์, วรรณคดีวิจารณ์ร่วมสมัย
มหาบัณฑิตที่ศึกษาจบจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานในตำแหน่ง นักวิชาการและนักวิจัยด้านภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, อาจารย์ผู้สอนด้านภาษาและวรรณคดีในระดับอุดมศึกษา, นักแปลหนังสือ ภาพยนตร์ และวารสารต่าง ๆ

จุดเด่นของหลักสูตร
สร้างบัณฑิตที่มีทั้งความรอบรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวรรณกรรมและการศึกษาเปรียบเทียบเท่าทันกระแสและแนวโน้มใหม่ๆ ของวงวิชาการด้านวรรณกรรมศึกษา มีทักษะในการค้นคว้าและการวิจัยด้านวรรณกรรมและตัวบทหลากหลายมิติในลักษณะข้ามชาติ ข้ามภาษา ข้ามวัฒนธรรม ข้ามรูปแบบและข้ามสื่อ ตลอดจนมีความช่ำชองในการประยุกต์ใช้กรอบคิดทฤษฎีที่เหมาะสมทันสมัย ผสมผสานกับการวิเคราะห์ตัวบทและบริบททางสังคมได้อย่างแหลมคมและลุ่มลึก

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ (ฉบับย่อ)

VDO แนะนำหลักสูตร : 
https://drive.google.com/file/d/1mU58Q4uShXJAcEu_d67eRQ7SvIP85_d4/view?usp=sharing

ติดต่อสอบถาม
งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2613-2695-6

รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัคร ดูได้ทาง https://sites.google.com/arts.tu.ac.th/grad/home?authuser=0
และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ Facebook https://bit.ly/3kTHpDy