Loading...

สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์

เลขานุการคณะศิลปศาสตร์

นางวรรนีย์ คุ้มบำรุง
เลขานุการคณะศิลปศาสตร์
E-mail: wannee.k@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2603 และ 0-2696-5203

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารงานทั่วไปและธุรการ

 

นายบรรเจิด จิระกาล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
รักษาการหัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารงานทั่วไปและธุรการ
E-mail: bjirakan@gmail.com
โทร: 0-2696-5205

นายช่างอิเล็คทรอนิกส์

นายสมชาย มากพันธ์ผล
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารและธุรการ (ท่าพระจันทร์)
นายช่างอิเล็คทรอนิกส์
E-mail: somchai.m@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2646

ฝ่ายสารบรรณและรับ-ส่ง

 

 

นางพิมล สีแปลก
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail: pimol.s@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2605, 0-2696-5626

นางสาวมณีรัตน์ หิรัญมาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: maneerut.h@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5626

ฝ่ายบุคคล

นางสาวปิยะฉัตร รสานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: piyachat.r@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5207

นางสาวสุกัญญา แอนดะริส
นักทรัพยากรมนุษย์
E-mail: sukanya.a@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5207

นางกนกกานต์ กุญแจทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: kanokkan1979@gmail.com
โทร: 0-2696-5206

นางช่อทิพย์ น่วมดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: noknursenine@gmail.com
โทร: 0-2696-5205

 

ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคารสถานที่

นายสิทธิชัย ลัดลอย
วิศวกร ชำนาญการ
E-mail: sittichai.l@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5629

สำนักงานเลขาภาควิชา

นางสาวจารุจิตร กอบัว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: charuchit.k@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5204

นางสาวอารีรัตน์ เมืองลำเจียก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: areerat.m@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5204

นางสาวธิดารัตน์ พูลเกิด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: thidarat.p@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5620

นางสาวสุจิรัตน์ พจน์ศิลป์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: sujirat.p@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5662

นางสาวเยาว์ดี ธรรมทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: yaowadee.t@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5660

นางจุฑารัตน์ ดีวงศ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail: chutarat.d@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5660

 

นางเดือนเพ็ญ แสนสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: duenpen.s@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5661

นางสาวธนัฎฐา ทองหอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: tanutta.t@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5661

นางสาวสุภาพร ทิฐิกัจจธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: supaporn.t@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5662

นางสาวมนัสพร กลิ่นชื่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail:manatsaporn.k@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5620

สำนักงานคณบดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนภา ยุบุญเพลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: npa.y@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5610

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นางสาวสุรัตดา แฝงด่านกลาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
E-mail: suratda.f@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5674

นายประพันธ์ ประพันธะโกมล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
(ท่าพระจันทร์)
E-mail: prapan.p@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2614

นายไชยะ นทีรัตนกำจาย
นายช่างอิเล็คทรอนิกส์ (ท่าพระจันทร์)
E-mail: chaiya.n@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2614

   

 

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

นายธิติวุฒิ บุญแก้ว
นักประชาสัมพันธ์
E-mail: thitiwut.b@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5674

นางสาวชุติมา ชัยโอภาส
นักประชาสัมพันธ์
E-mail: chutima.c@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5674

นางสาวยุภาลัย ปู่ชัยเคน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: yupalai.p@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5674

 

พนักงานสถานที่ ศูนย์รังสิต

นางสมบูรณ์ ศรีเอี่ยม 
พนักงานสถานที่

นางสมใจ แซ่ลิ้ม 
พนักงานสถานที่

นางกาญจนา จันทร์พัฒนพิชัย
พนักงานสถานที่

นางปัณณพร ทองเขตไทย 
พนักงานสถานที่

นางสมจิตร์ เอี่ยมสำอางค์
พนักงานสถานที่

นางเพ็ชรา วัฒทะนะ
พนักงานสถานที่

นางนฤมล เพชรทิม 
พนักงานสถานที่

นางสาววราพร พวงหอม 
พนักงานสถานที่

  

 

พนักงานสถานที่ ท่าพระจันทร์

 

นางอรัญญา วงศาสถาพร
พนักงานสถานที่ 

นางอรรัตน์ ผดุงใน
พนักงานสถานที่

นางจรัสศรี ศรีชาวนา
พนักงานสถานที่

นางบุญเหลือ ศรีมงคล
พนักงานสถานที่

นางพัชรี ราชสิงโห
พนักงานสถานที่

งานการคลังและพัสดุ

นางสาวจันทิมา ภูมิรุจา
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
หัวหน้างานการคลังและพัสดุ
E-mail: janthima.p@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5215

นางสาวปราณี สินกั่ว
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
E-mail: pranee.s@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5216

นางสาวอัญชลี สร้อยน้อย
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail: anchali.s@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2693-5215

นางสาวสินใจ เกกาคำ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail: sinjai.k@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2693-5217

นางสาวธัญญาเรศ หนูเส็ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail: tanyarate.n@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5217

นางสาวสุจิตรา แสนนางชน
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail: sujittra.b@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5216

นางสาวรัตนา บุบผามาตะนัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
E-mail: rattana.b@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2675

 

นางสาวกรรณิการ์ คำชื่น
นักประชาสัมพันธ์
E-mail: kannika.k@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2608

นางสาวผกากรอง ชาวประมัย
นักประชาสัมพันธ์
E-mail: phakakrong.c​@arts.tu.a​c.th
โทร: 0-2696-5645

นายเจษฎาพร ปานสัมฤทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail: jessadaporn.p@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5221 

นางสาวมีนา พิมพา
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
E-mail: meena.p@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2598

นางสาวกนกวรรณ ตรีธัญญา
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail: kanokwan.t@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5222

นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail: supaporn.p@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2597

 

นางสาวเกษร ทองท่าแพ
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail: kasorn.t@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2597

นายโสภณัฐ ว่องวิกย์การ
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail: sopanat.v@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2693-52147

 

กลุ่มงานพัสดุ

นางสาวปานแก้ว สังดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
E-mail: pankaew.s@arts.ac.th
โทร: 0-2696-5211

นางโสภา แจ้งพะเนียด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: sopar.c@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5212

นางสาวกนกวรรณ จิระกาล
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
E-mail: kanogwan.j@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5211

นางสาวกรณิศ รอดกลาง
นักวิชาการพัสดุ
E-mail: korranit.r@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5213

งานงบประมาณ แผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวสุนันทา หนูเนียม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
หัวหน้างานงบประมาณ แผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
E-mail: sununtha.n@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5209

 

นางสาววารุณี แซ่ตึ๊ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: warunee.s@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5208

นางสาวพัชรภรณ์ ทับทิมเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
E-mail: patcharaporn.t@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5210

กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา

นายรัตนพล เรืองรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา
E-mail: rattanaphon.r@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5223

นายช่างอิเล็คทรอนิกส์

นางสาวณภิชญา วงศ์เทพบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
E-mail: naphitchaya.w@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5223

งานบริหารการศึกษาและวิจัย

นางสาวพรรณทิพา ดีเสนาะ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารการศึกษาและวิจัย
E-mail: pantipa.d@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5220

นางสาวเกศราภรณ์ เส้งประถม
นักวิชาการศึกษา
E-mail: ketsraporn.s@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5220

นายพิสุทธิ์ ราชประดิษฐ์
พนักงานธุรการ
E-mail: pisut.r@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5219

นายกิตติคุณ ทองกาบ
นักวิชาการศึกษา
Email: kittikun.t@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5218

นายวิสันต์ ข่าทิพย์พาที
นักวิชาการศึกษา
E-mail: wisan.k@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5218

นางสาวเสาวธาร เข็มทองคำ
นักวิชาการศึกษา
E-mail: saowatarn.k@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5621

นางสาวชมพูนุช รุ่งมา
นักวิชาการศึกษา
E-mail: chomphunut.r@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5219

กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา

นางสาวกฤตยา ประพันธะโกมล
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานบัณฑิตศึกษา
E-mail: krittaya.p@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2695

 

นางสาววงเดือน สมีพันธ์
นักวิชาการศึกษา
E-mail: wongduen.s@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2695

 

นางสาวรุ่งทิวา แสงแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: rungtiwa.s@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-2696

กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

นางสาวกรรณิการ์ มีศักดิ์
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
E-mail: kannika.m@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2619

นางสาวอรวรรณ ช่างกลึงเหมาะ
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
E-mail: orawan.c@arts.tu.ac.th
โทร:0-2613-2601

โครงการปริญญาโทต่อเนื่องเอก

นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณบัตร์
ผู้จัดการโครงการปริญญาโทต่อเนื่องเอก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: saowalak.s@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2609

 

นางสาววราภรณ์ ศิริรัศมี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: waraporn.s@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2610

 

กลุ่มงานส่งเสริมผลงานวิชาการและวิจัย

นายปวิช นววิรุฬห์
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมผลงานวิชาการและวิจัย
E-mail: pawich.n@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5224

  

นางสาวกฤตยา สุวรรณนิมิตร
นักวิชาการศึกษา 
E-mail: kittaya.s@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5224

ฝ่ายบริหารวารสารวิชาการ

นางสาวรัฐนันท์ วิจิตรกฤตพงศ์
เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารวารสารวิชาการ
E-mail: ratthanan.v@arts.tu.ac.th 
โทร: 0-2696-5649

โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา

นางสาวอัญชลิน คูรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการโครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา
E-mail: anchalin.k@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2618

นางสาวชลิดา อนุประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: chalida.a@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2625

นางสาวคนึงนิตย์ ตั้งกัลยานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: khanungnit.t@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2625

นางสาวมัตติกา จันทร์หอมกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: mattika.j@arts.tu.ac.th 
โทร: 0-2613-2618

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

นายณัฐวุฒิ สง่างาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
E-mail: nattawut.s@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2672

นางสาวดวงพร โคกะทิง
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail: duangporn.k@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2599

นางสาวมิติดาญา กสิพูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: mitidaya.k@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2672

นางสาวบุษกร สังดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: budsakorn.s@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2599

โครงการรัสเซียศึกษา

นางโสภิต ปราณีราษฎร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการโครงการรัสเซียศึกษา
E-mail: sopit.p@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5663

 นางสาวจิตติมา ชัยประกายวรรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: jittima.c@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5663

นายชูศักดิ์ บำรุงสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: chusak.b@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5664

นายธมกร จำนงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: thamakorn.c@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5663

โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

นางสาวจิรัฐติกาล ธูปกระจ่าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
E-mail: jirattikal.t@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5658

นางสาวอรวรรณ โอนทวัต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: orawan.o@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5658

นางสาวดวงเนตร ไชยเชษฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: duangnet.c@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2696-5648

นางสาวศุภลักษณ์ ใจงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: suphalak.j@arts.tu.ac.th 
โทร: 0-2696-5648