Loading...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงชัย ทองปาน ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัยระดับดี

ผลงานวิจัยเรื่อง ห้องเรียนพหุวัฒนธรรม: องค์ความรู้ประสบการณ์และตัวแบบการจัดการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวหนาแน่น (สมุทรสาคร ปทุมธานี และนครปฐม) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567  ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
งานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เนื่องในปีพุทธศักราช 2566 เป็นปีแห่งการครบรอบ 100 ปีวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รัฐบาลไทยในนามของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สำนักงานใหญ่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 
ติดตามบทความฉบับเต็ม
งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการสอนภาษาต่างประเทศและไทยศึกษา (Language Education and Thai Studies) ภายใต้แนวคิด Diversities and Voices in Language Education and Thai Studies
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ อันได้แก่ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, Shanghai International Studies University, Department of Thai, Hankuk University of Foreign Studies, Department of Thai, Tokyo University of Foreign Studies, Department of Thai, School of Foreign Studies, Osaka University, University of Malaya, Centre d'Etude et de Recherche sur les Litteratures et les Oralites du Monde (CERLOM) INALCO และผู้มีอุปการคุณจากซีพีกรุป ร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการสอนภาษาต่างประเทศและไทยศึกษา
(Language Education and Thai Studies) ภายใต้แนวคิด Diversities and Voices in Language Education and Thai Studies ณ ห้างสรรพสินค้า ICON SIAM ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2566
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The Maritime Silk Road and Korean Workshop"

เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับ Keimyung University, South Korea ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของคณะ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ ‘The Maritime Silk Road and Korean Workshop’ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาที่สนใจด้านอาณาบริเวณศึกษา ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนต่อไป โดยมีผู้นำเสนอผลงานในการประชุมครั้งนี้จากหลากหลายมหาวิทยาลัย อาทิเช่น University of Freiburg, Germany/Loránd University, Hungary/Tokai University, Japan/ University of Toronto, Canada/Archaeological Survey of India, India/Hankuk University of Foreign Studies, Korea เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

“คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นเลิศ
ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์”

วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์ ปี 2565 - 2570
LALL (LIBERAL ARTS LIFELONG LEARNING)

คอร์สอบรม เพื่อบริการสู่สาธารณชนคนทั่วไป

รายละเอียด
Phrase Academic Edition

The Faculty of Liberal Arts, Thammasat University would like to thank Phrase for granting us free access to their platform through the Phrase Academic Edition. We really appreciate your support in offering the Phrase software and technology to the Department of the Translation and Interpretation in the Digital Age. Your academic collaboration is of great importance for our translation students.

รายละเอียด
มารคซ์-ซิลซ์ นกฮูกเบบี้แล็บ MARCS-CILS NoKHooK BABYLAB

มารคซ์-ซิลซ์ นกฮูกเบบี้แล็บเป็นเบบี้แล็บ
แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ห้อง 314
ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) นกฮูกเบบี้แล็บ
ศึกษาวิจัยพัฒนาการทางภาษาและ
พฤติกรรมของเด็กเล็กในช่วงวัยแรกเกิดถึง
2 ปี โดยครอบคลุมเนื้อหาในด้านเสียงและ
ระบบเสียงภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาและ
จิตวิทยาพัฒนาการ

ติดต่อ: https://www.facebook.com/BabyNokHook2016
เว็บไซต์: Babylabtu.wixsite.com/website
เบอร์ติดต่อ: 02-613-2678

 

รายละเอียด
ปรัชญาในการผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์

สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้
ทางด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจ
มนุษย์และสังคม เข้าใจใน
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์
วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้

ในการดำรงชีวิต และการ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์
และความรับผิดชอบต่อสังคม

upcoming events

เกณฑ์ TCAS67 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. ภาพรวมแผนรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567
    Download

2. ข้อมูลการรับเข้า TCAS 67 สำหรับโครงการ
     ปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย

    Download

3. ข้อมูลการรับเข้า Inter Admission
     สำหรับโครงการพิเศษ 
หลักสูตรนานาชาติ
     (International Program)

    3.1 Business Communication Program
          (English, Chinese, Japanese,
           Korean major)
           สรุปเกณฑ์การสมัคร Download

     3.2 British-American Studies Program
           สรุปเกณฑ์การสมัคร Download

รายละเอียด
GI Market by L’ Arts 2024

กลับมาอีกครั้ง...กับงาน GI Market by L’ Arts
ขอเชิญร่วมอุดหนุนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ไทย โดย สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567
ณ โถงอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (หรือ SC1)
มธ.ศูนย์รังสิต พบกับสินค้าหลากหลายรายการ
ทั้งเครื่องดื่ม ผลไม้ อาหาร ของใช้และสินค้า
แปรรูปต่าง ๆ ให้ได้เลือกช้อปกันแบบจุใจ

รายละเอียด
โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ ฝ่ายการ
นักศึกษามีโครงการอบรมดี ๆ มา
ให้เข้าร่วมอบรม ถึง 2 หัวข้อด้วยกัน
โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร์

1.หัวข้อ “Photoshop
สำหรับงาน
กราฟิกเบื้องต้น”
วันที่ 15 – 17 มกราคม 2567
เวลา 17.30 – 19.30 น.
สมัครได้ที่: Click

2.หัวข้อ “Word&Excel ใช้งานได้
ทำเองเป็น ไม่เห็นต้องให้เพื่อนช่วย”
วันที่ 22 – 24 มกราคม 2567 และ
วันที่ 29 – 31 มกราคม 2567

เวลา 17.30 – 19.30 น.
สมัครได้ที่: Click 

อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom
และ Microsoft Teams
วิทยากรโดย อาจารย์อนุรักษ์ อยู่วัง
อาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์

รายละเอียด
โครงการ L’ Arts Smart Graduates หัวข้อ Makeup Workshop By MTI Makeup School

คอร์สเรียนรู้การแต่งหน้าแบบฉ่ำ
ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงเทคนิค
การแต่งหน้าให้เข้ากับตัวเอง
โดยวิทยากรจาก MTI Makeup School

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 09:15-12:30 น.
ณ ห้อง 242 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-15 มกราคม 2567
ทางเราจะสุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ
เพียง 30 คนเท่านั้น!

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
วันที่ 17 มกราคม 2567
ทาง Facebook: ฝ่ายการนักศึกษาศิลปศาสตร์ มธ.

รายละเอียด