Loading...

รวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) Announcement COVID-19

รวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
Announcement COVID-19

รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ และ VNU University of Economics and Business เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ

ผศ. ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ณ ระนอง รองคณบดี
ฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์

เข้าร่วมต้อนรับ Assoc. Prof. An Thinh
Nguyen, Ph.D., Dean of Faculty of
Development Economics และคณะฯ
จาก VNU University of Economics
and Business เพื่อหารือความร่วมมือ
ทางวิชาการ เรื่องการส่งนักศึกษาแลก
เปลี่ยนในระดับปริญญาตรี

การส่งนักศึกษาฝึกงาน และการแลก
เปลี่ยนอาจารย์ในอนาคต รวมทั้งยังได้เข้า
เยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาภาษาเวียดนาม
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โครงการเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ศึกษาอีกด้วย

รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ และ University of Language and International Studies, Vietnam National University เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ

ผศ. ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดี
คณะศิลปศาสตร์ อ. พรพรรณ จันทร์นุ่ม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผศ.ดร. กรนภา บุญพิสุทธิ์ ศิลป์ และ
อ.ดร. ถาปกรณ์ กำเนิดศิริ จากกลุ่มวิชา
โทเกาหลีศึกษา

เข้าร่วมต้อนรับ Prof. Tran Thi Huong, Ph.D.
Dean of Faculty of Korean Language and
Culture /Director of Korean studies
Center จาก University of Language
and International Studies, Vietnam
National University เพื่อหารือความร่วม
มือทางวิชาการ การส่งอาจารย์และ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนในอนาคต

รายละเอียด
พิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี

15 สิงหาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญ
เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์
ครบรอบ 60 ปี

โดยมีคณะผู้บริหาร สมาคมศิลปศาสตร์ฯ
คณาจารย์ ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียง
ณ ห้องริมน้ำ 107 คณะศิลปศาสตร์
ท่าพระจันทร์

รายละเอียด

“คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นเลิศ
ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์”

วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์ ปี 2565 - 2570
LALL (LIBERAL ARTS LIFELONG LEARNING)

คอร์สอบรม เพื่อบริการสู่สาธารณชนคนทั่วไป

รายละเอียด
ปรัชญาในการผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์

สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้
ทางด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจ
มนุษย์และสังคม เข้าใจใน
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์
วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้

ในการดำรงชีวิต และการ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์
และความรับผิดชอบต่อสังคม

upcoming events

Virtual Run: 60 เพื่อเฉลิมฉลอง ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ 2565

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และสมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ฯ

ขอเขิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการวิ่งเพื่อเฉลิมฉลอง ในโอกาส
ครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ในปี 2565

เปิดรับสมัคร
วันที่ 20 กรกฎาคม 2022
เวลา 12.00 เป็นต้นไป
ส่งผลการวิ่ง 15 - 31 สิงหาคม 2022

ช่องทางการสมัครและ
ติดตามรายละเอียด Line: @lartstu.run
และ Page Facebook:
https://www.facebook.com/lartstu.run/

รายละเอียด
กิจกรรมแนะนำทุนวิจัย The Sumitomo Foundation ประเทศญี่ปุ่น

ขอเชิญบุคลากรคณะศิลปศาสตร์
เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำทุนวิจัย
The Sumitomo Foundation ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 30 สิงหาคม 2565
เวลา 14.00 - 15.00 น.

ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
*แนะนำเป็นภาษาอังกฤษ

ลงทะเบียนได้ที่:
https://forms.gle/ySBpr6d3SZewZgUg9

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
namsai.t@arts.tu.ac.th

รายละเอียด