Loading...

รวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) Announcement COVID-19

รวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
Announcement COVID-19

รายละเอียด
งานเสวนาการแปล Trends in Translation: Research & Practice

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00 - 16.00 น.

รับชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่ Click

รายละเอียด
นักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ได้รับรางวัลรางวัลปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2565

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลปรีดี พนมยงค์
ประจำปี 2565

ได้แก่
1.นายปภาณษิน ปิ่นแก้ว
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ได้รับโล่รางวัลการประกวดรางวัลปรีดี
พนมยงค์ ประจำปี 2565

2.นายนภควัฒน์ วันชัย
นักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดบทความ
ชิงรางวัล "ทุนปาล พนมยงค์"

รายละเอียด
นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากกีฬาบาสเกตบอล ในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวรุจิวรรณ บุญสินพร้อม (บิว)
บัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์

ได้รับรางวัลเหรียญทองจากกีฬา
บาสเกตบอล 3x3 ในกีฬาซีเกมส์
ครั้งที่ 31 ที่จัดขึ้นที่ประเทศเวียดนาม
โดยสามารถเอาชนะทีมเจ้าภาพ
เวียดนามด้วยคะแนน 21-19

(เป็นเหรียญทองในรอบ 9 ปี
ของกีฬาบาสเกตบอลในรายการนี้)

รายละเอียด

“คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นเลิศ
ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์”

วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์ ปี 2565 - 2570
LALL (LIBERAL ARTS LIFELONG LEARNING)

คอร์สอบรม เพื่อบริการสู่สาธารณชนคนทั่วไป

รายละเอียด
ปรัชญาในการผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์

สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้
ทางด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจ
มนุษย์และสังคม เข้าใจใน
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์
วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้

ในการดำรงชีวิต และการ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์
และความรับผิดชอบต่อสังคม

upcoming events

เกณฑ์ TCAS 65 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพรวมจำนวนรับและเกณฑ์การรับ
ทุกสาขาวิชาของคณะศิลปศาสตร์
Download

TCAS65 รอบ 1.2 Portfolio
Download

TCAS65 รอบ 3 Admission
Download

รายละเอียด
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
ร่วมส่งบทความในงานการประชุมวิชาการ
และนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยา
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565

The 7th Thailand National
Conference on Psychology (TNCP 2022)
ปรับ แปร เปลี่ยนผ่าน
Moving Forward through Challenging Times
1 กรกฎาคม 2565

ขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อ
ถึง 13 พฤษภาคม 2565

รูปแบบบทคัดย่อ
English
ภาษาไทย

รูปแบบบทความฉบับเต็ม
English
ภาษาไทย

ส่งบทคัดย่อได้ที่: Click

ช่องทางการลงทะเบียน
https://www.psy.arts.tu.ac.th/registration

ติดต่อสอบถาม
Email: tncp2022@arts.tu.ac.th

รายละเอียด
รับสมัครทุน Thammasat University NITORI International Scholarship Fund

รับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
เพื่อรับทุน Thammasat University
NITORI International Scholarship Fund
จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท

โดยเกณฑ์การรับสมัครและข้อมูล
เพิ่มเติมตามเอกสารแนบและลิงค์ด้านล่าง
ขยายเวลารับสมัคร:
ตั้งแต่บัดนี้  ถึง 17 พฤษภาคม 2565


ข้อมูลทุนและใบสมัคร
สมัครรับทุน: Click  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
งานวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์
โทร 02-613-2601-2
Email: larts.oia@arts.tu.ac.th

รายละเอียด
เสวนาออนไลน์ หัวข้อ "นโยบาย ทิศทางงานวิจัย และการเตรียมพร้อมในการขอรับทุนวิจัย จาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)"

ฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ขอเรียนเชิญ
อาจารย์คณะศิลปศาสตร และผู้ที่สนใจ

เข้าร่วมฟัง เสวนา "นโยบาย ทิศทาง
งานวิจัย และการเตรียมพร้อมในการ
ขอรับทุนวิจัยจาก กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
และหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้าน
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)"

ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 242 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

สำหรับท่านที่สนใจฟังผ่าน Zoom Meeting
Link Zoom: Click
Meeting ID: 966 5588 0264
Passcode: 270790

หรือท่านที่สนใจมาฟัง ณ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ห้องเปิดเวลา 12:30 น.

รายละเอียด

upcoming events

M.A. and Ph.D. admissions.

Please see the information below
to learn more about the important dates
of M.A. and Ph.D. admissions.

รายละเอียด
The Faculty of Liberal Arts, Thammasat University (LATU) National and International Conference 2022

Liberal Arts of the Future:
Changes and Challenges
in Research and Pedagogy
26-27 July 2022

Celebrating the 60th anniversary
of the Faculty of Liberal Arts,
Thammasat University,
we are pleased to invite
submissions to LATU National
and International Conference,
26-27 July, 2022. This year our
conference seeks to further
explore liberal arts of the
future in terms of changes and
challenges in Research and Pedagogy.

Last day of submission: 31 May 2022

Contact Us:
LA60conference2022@arts.tu.ac.th

รายละเอียด