Loading...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าไอคอนสยาม ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในหัวข้อ “แก้วกัลยา เส้นทางสายสัมพันธ์ไทย-จีน”
วันนี้เวลา ๐๙:๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าไอคอนสยาม ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในหัวข้อ “แก้วกัลยา เส้นทางสายสัมพันธ์ไทย-จีน” ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระ ๑๐๐ ปีวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวนราธิวาสราชนครินทร์ และในโอกาสที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNESCO ประกาศยกย่อง พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
 
รายละเอียด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงชัย ทองปาน ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัยระดับดี

ผลงานวิจัยเรื่อง ห้องเรียนพหุวัฒนธรรม: องค์ความรู้ประสบการณ์และตัวแบบการจัดการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวหนาแน่น (สมุทรสาคร ปทุมธานี และนครปฐม) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567  ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
งานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เนื่องในปีพุทธศักราช 2566 เป็นปีแห่งการครบรอบ 100 ปีวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รัฐบาลไทยในนามของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สำนักงานใหญ่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 
ติดตามบทความฉบับเต็ม
งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการสอนภาษาต่างประเทศและไทยศึกษา (Language Education and Thai Studies) ภายใต้แนวคิด Diversities and Voices in Language Education and Thai Studies
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ อันได้แก่ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, Shanghai International Studies University, Department of Thai, Hankuk University of Foreign Studies, Department of Thai, Tokyo University of Foreign Studies, Department of Thai, School of Foreign Studies, Osaka University, University of Malaya, Centre d'Etude et de Recherche sur les Litteratures et les Oralites du Monde (CERLOM) INALCO และผู้มีอุปการคุณจากซีพีกรุป ร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการสอนภาษาต่างประเทศและไทยศึกษา
(Language Education and Thai Studies) ภายใต้แนวคิด Diversities and Voices in Language Education and Thai Studies ณ ห้างสรรพสินค้า ICON SIAM ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2566
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

“คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นเลิศ
ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์”

วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์ ปี 2565 - 2570
LALL (LIBERAL ARTS LIFELONG LEARNING)

คอร์สอบรม เพื่อบริการสู่สาธารณชนคนทั่วไป

รายละเอียด
Phrase Academic Edition

The Faculty of Liberal Arts, Thammasat University would like to thank Phrase for granting us free access to their platform through the Phrase Academic Edition. We really appreciate your support in offering the Phrase software and technology to the Department of the Translation and Interpretation in the Digital Age. Your academic collaboration is of great importance for our translation students.

รายละเอียด
มารคซ์-ซิลซ์ นกฮูกเบบี้แล็บ MARCS-CILS NoKHooK BABYLAB

มารคซ์-ซิลซ์ นกฮูกเบบี้แล็บเป็นเบบี้แล็บ
แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ห้อง 314
ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) นกฮูกเบบี้แล็บ
ศึกษาวิจัยพัฒนาการทางภาษาและ
พฤติกรรมของเด็กเล็กในช่วงวัยแรกเกิดถึง
2 ปี โดยครอบคลุมเนื้อหาในด้านเสียงและ
ระบบเสียงภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาและ
จิตวิทยาพัฒนาการ

ติดต่อ: https://www.facebook.com/BabyNokHook2016
เว็บไซต์: Babylabtu.wixsite.com/website
เบอร์ติดต่อ: 02-613-2678

 

รายละเอียด
ปรัชญาในการผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์

สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้
ทางด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจ
มนุษย์และสังคม เข้าใจใน
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์
วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้

ในการดำรงชีวิต และการ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์
และความรับผิดชอบต่อสังคม

upcoming events

เกณฑ์ TCAS67 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. ภาพรวมแผนรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567
    Download

2. ข้อมูลการรับเข้า TCAS 67 สำหรับโครงการ
     ปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย

    Download

3. ข้อมูลการรับเข้า Inter Admission
     สำหรับโครงการพิเศษ 
หลักสูตรนานาชาติ
     (International Program)

    3.1 Business Communication Program
          (English, Chinese, Japanese,
           Korean major)
           สรุปเกณฑ์การสมัคร Download

     3.2 British-American Studies Program
           สรุปเกณฑ์การสมัคร Download

รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ Topic: Materials and Methods in Intercultural Foreign Language Education

ฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม“โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ Topic: Materials
and Methods in Intercultural
Foreign Language Education

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2567
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง LA 402 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยากร
Prof. Dr. Michael Byram
สังกัด The Palatine Centre,
Durham Thammasat University
Research Division

 

จำนวนผู้เข้าอบรม 40 คน
ลงทะเบียนได้ที่: Click
ปิดลงทะเบียนเมื่อครบจำนวน หรือ
ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 น.

รายละเอียด
โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Generative AI for Research

ฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม“โครงการ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ
Generative AI for Research”

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
เวลา 09.30 - 12.30 น.
ณ ห้อง 312ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วิทยากร
ศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลงทะเบียนได้ที่: Click
ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567
เวลา 16.00 น.

รายละเอียด