Loading...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 คณะศิลปศาสตร์
และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการร่วมกัน โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดีเป็นประธานในพิธี

ณ ห้องฝึกอบรม 3 สถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษาก ารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างกันในด้านการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยน
ความรู้และการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา
ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

รายละเอียด
สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาได้เปิดบ้านต้อนรับท่านทูต H.E. Mr. José Borges dos Santos Júnior เอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 สาขาวิชาสเปนและ
ลาตินอเมริกันศึกษาได้เปิดบ้านต้อนรับท่านทูต
H.E. Mr. José Borges dos Santos Júnior
เอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย
Mr. Cesar de Paiva Leite Filho (อัครราช
ทูตที่ปรึกษา) Mr. Denis de Aguiar Germano
(Cultural and Educational Attaché)
จากสถานทูตบราซิลประจำประเทศไทย และ
Dr. Tiago da Silva Ferreira ที่ให้เกียรติมา
เยี่ยมเยือนสาขาฯ ณ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เป็นครั้งแรก เพื่อทำความรู้จักกับหลักสูตร
เยี่ยมชมการเรียนการสอน และหารือความ
ร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
ทางภาษา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
ประเทศบราซิลต่อไปในอนาคต

รายละเอียด
PHILIPPINE AMBASSADOR TO THAILAND SIGNS DONATION AGREEMENT FOR THE PHILIPPINE STUDIES PROGRAM OF THAMMASAT UNIVERSITY

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 65 ผศ. ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ณ ระนอง รองคณบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์ ผศ. ผ่องพรรณ ไกรนรา หัวหน้าสาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา อ.ดร. เปี่ยมศักดิ์ หงส์จำรัสศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา และ อ.ดร. สุวรรณรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข อาจารย์ประจำโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เข้าร่วมต้อนรับ H.E. Millicent Cruz Paredes เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย Susan Phoebe R. Sabado รองกงสุลและ Evonne Avril B. Manayao ผู้ช่วยทูต เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์

รายละเอียด
สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา ได้เปิดบ้านต้อนรับ H.E. Mrs. Ana Maria Prieto Abad เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา ได้เปิดบ้านต้อนรับ H.E. Mrs. Ana Maria Prieto Abad เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนสาขาฯ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรม และส่งมอบชุดหนังสือวรรณกรรมที่ประพันธ์ขึ้นจากปลายปากกาของนักเขียนหญิงชาวโคลัมเบียตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนรายวิชาวรรณกรรมลาตินอเมริกาในบริบทโลก: ศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน
ในโอกาสนี้ ผศ.ดร. ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาต้อนรับและพูดคุยแนวทางความร่วมมือในอนาคต ทั้งยังนำท่านทูตฯ  เข้าร่วมชมนิทรรศการ “Floribus: A Journey to Colombia's Flora” โดย Mónika Herrán ช่างภาพชาวโคลอมเบีย ณ บริเวณห้องโถงส่วนหน้า หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ นิทรรศการภาพถ่ายนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสถานทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทยและสาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา
รายละเอียด

“คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นเลิศ
ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์”

วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์ ปี 2565 - 2570
LALL (LIBERAL ARTS LIFELONG LEARNING)

คอร์สอบรม เพื่อบริการสู่สาธารณชนคนทั่วไป

รายละเอียด
ปรัชญาในการผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์

สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้
ทางด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจ
มนุษย์และสังคม เข้าใจใน
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์
วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้

ในการดำรงชีวิต และการ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์
และความรับผิดชอบต่อสังคม

upcoming events

TCAS 66 ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูล TCAS 66 ของคณะศิลปศาสตร์ ทั้งโครงการปกติ
และโครงการพิเศษหลักสูตรภาษาไทย

1. ภาพรวม TCAS66
    Download

2. สรุปเกณฑ์ TCAS66 รอบ 1.2 Portfolio
    Download


3. สรุปเกณฑ์ TCAS66 รอบ 3 Admission
    Download

ข้อมูลหลักสูตร ฉบับปรับปรุงใหม่ 2566
ภาคปกติ      Download   
ภาคพิเศษ   Download

รายละเอียด
Call for Paper! Language Education and Thai Studies: Diversities and Voices in Language Education and Thai Studies (LETS2023)

12-13 September 2023
Venue: Super Brand Mall, Shanghai, China

Submission deadline:
28 February 2023

For more details, please visit:
https://arts.tu.ac.th/shanghai2023-1

รายละเอียด
โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง "มารคซ์-ซิลซ์ นกฮูกเบบี้แล็บและการวิจัยด้านพัฒนาการทางภาษากับการสื่อสารระยะต้นของเด็กเล็กที่เรียนรู้ภาษาไทย"

ฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ LALL
Liberal ArtsLifelong Learning,
Thammasat University
และ มารคซ์-ซิลซ์ นกฮูกเบบี้แล็บ

กำหนดจัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง
"มารคซ์-ซิลซ์ นกฮูกเบบี้แล็บและการวิจัย
ด้านพัฒนาการทางภาษากับการสื่อสาร
ระยะต้นของเด็กเล็กที่เรียนรู้ภาษาไทย"
(MARCS-CILS NokHook BabyLab and
research in early linguistic and
communicative development of
Thai-learning young children)

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565
เวลา 13.30 -16.30 น.
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม
Zoom Meeting
(Meeting ID: 960 1427 0226,
Passcode: 501768)

รายละเอียด
Please see the information below to learn more about the important dates of M.A. admissions.

 Master of Arts

Application Period
Now – 5 December 2022

Announcement of Eligible Candidates
16 December 2022

Written Exam and Interview
17 December 2022
Time: TBA
Venue: Faculty of Liberal Arts Building,
Thammasat University, Tha Prachan Campus

Announcement of Successful Candidates
26 December 2022

Confirmation
27 December 2022

รายละเอียด