Loading...

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ งดติดต่อราชการทุกหน่วยงาน

ประกาศคณะศิลปศาสตร์

งดติดต่อราชการทุกหน่วยงาน ทั้งที่ศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์ รวมทั้งโครงการพิเศษต่าง ๆ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.63 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียด
รวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำป้องกัน COVID-19

English version

Thai version

รายละเอียด
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการศิลปศาสตร์ส่งเสริมการอ่าน

ผู้แทนเลกซัสกรุ๊ป เข้ามอบเงินสนับสนุนจากเลกซัสกรุ๊ป บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำหรับโครงการศิลปศาสตร์ส่งเสริมการอ่าน โดยคณบดีคณะศิลปศาสตร์เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ด้วย ณ ห้อง 307 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

รายละเอียด
คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ กับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2563

รายละเอียด

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นสถาบันการศึกษาชั้นเลิศของประเทศด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์ มธ. ปี 2560 - 2564

upcoming events

L’Arts Smart Graduate รุ่นที่ 2

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมอบรมในโครงการ “L’Arts Smart Graduate รุ่นที่ 2”

จะมีกำหนดการจัดโครงการอีกครั้งประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2563
หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับวันที่จัดโครงการ
ที่แน่นอน ทางผู้จัดโครงการจะรีบดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยเร็วอีกครั้ง

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้ว
ตั้งแต่วันนี้
ที่ http://bit.ly/lartssmart2 
หรือตาม QR Code บนโปสเตอร์

รายละเอียด
โครงการ “นักภาษาศาสตร์กับการเดินทางในโลกดิจิทัล” DTEXT Bootcamp2020 : Journey in the Digital World

ประกาศ "ขอเลื่อนวันจัดโครงการ
นักภาษาศาสตร์กับการเดินทางในโลกดิจิทัล"

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)เพื่อสวัสดิภาพ
ด้านสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมโครงการ
และจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบต่อไป


(แจ้งไว้เมื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2563)

รายละเอียด
สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2563

โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ 
สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์
ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 

ความร่วมมือทางวิชาการของ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล anclatu@gmail.com หรือ anclatu@arts.tu.ac.th

 

 

รายละเอียด
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางภูมิศาสตร์

ในวันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2563
ออนไลน์ผ่าน Zoom

หมดเขตลงทะเบียน
วันที่ 12 มิถุนายน 2563

 

ลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/dUNcoMiKndJCcJXz6

รายละเอียด