Loading...

รวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) Announcement COVID-19

รวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
Announcement COVID-19

รายละเอียด
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

และเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ และนำไปพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
เวลา 09.00 -16.00 น.
ห้อง 211 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
กิจกรรมการแนะแนวสัญจรคณะศิลปศาสตร์ ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

ภาพกิจกรรมการแนะแนวสัญจร
คณะศิลปศาสตร์ ณ โรงเรียนสารสาสน์
วิเทศสุวรรณภูมิ กับบูธกิจกรรม
"เปิดโลกกว้างทางการศึกษา"

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565
เวลา 13.20 – 16.00 น.

โดยรองศาสตราจารย์นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายแนะนำคณะฯ
และสาขาวิชาที่เปิดสอน พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา
นายเอกวุฒิ โตชูวงศ์ (สาขาจิตวิทยา)
นายปกป้อง ประดับสุข (โครงการรัสเซียศึกษา)
และนางสาวฤหทัย นิธิธนาวงศ์ (สาขาบรรณารักษศาสตร์)
เป็นตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
แนะนำข้อมูลสาขาวิชาและการเตรียมตัวสอบเข้า
ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแก่น้อง ๆ นักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายละเอียด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 คณะศิลปศาสตร์
และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการร่วมกัน โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดีเป็นประธานในพิธี

ณ ห้องฝึกอบรม 3 สถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษาก ารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างกันในด้านการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยน
ความรู้และการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา
ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

รายละเอียด

“คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นเลิศ
ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์”

วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์ ปี 2565 - 2570
LALL (LIBERAL ARTS LIFELONG LEARNING)

คอร์สอบรม เพื่อบริการสู่สาธารณชนคนทั่วไป

รายละเอียด
ปรัชญาในการผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์

สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้
ทางด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจ
มนุษย์และสังคม เข้าใจใน
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์
วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้

ในการดำรงชีวิต และการ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์
และความรับผิดชอบต่อสังคม

upcoming events

ศิลป์เสวนา หัวข้อ ซาก สัตว์ นรก : นรกในฐานะพื้นที่แห่งความเสื่อมสลายและการดำรงอยู่แบบพหุสายพันธุ์

ขอเชิญฟังการบรรยายหัวข้อ
ซาก สัตว์ นรก : นรกในฐานะ
พื้นที่แห่งความเสื่อมสลาย
และการดำรงอยู่แบบพหุสายพันธุ์

ในการอ่านโคลง Divina Commedia
(Divine Comedy)
โดย ดังเต อลิกิเยริ (Dante Alighieri)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565
เวลา 16.30 - 17.30 น.
ทาง Facebook Page ศิลป์เสวนา

บรรยายโดย
อ.ดร. รวิตะวัน โสภณพณิช

ดำเนินรายการโดย อ. ดร. มิ่ง ปัญหา

รายละเอียด
ขอเชิญร่วมงาน การแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2564 และ 2565

"ด้วยไมตรีจิตมิอาจแยก ด้วยรักมั่นแท้
มิอาจคลาย 
ศิลปศาสตร์จึงมิวาย
สิ้นสลายความผูกพัน"

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมงานการแสดงมุทิตาจิต แด่
ผู้เกษียณอายุราชการ คณะศิลปศาสตร์
ประจำปี 2564 และ 2565
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
เวลา 11.00 - 15.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ 1 Grand Hall1
โรงแรม รามาการ์เด้น

รายละเอียด
โครงการเสวนา “งานวิจัยบูรณาการ: จากภาษาสู่ปัญญาประดิษฐ์”

ฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา
“งานวิจัยบูรณาการ: จากภาษาสู่ปัญญาประดิษฐ์”
ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565
เวลา 13.00 - 16.00 น.

อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Zoom Meeting
(Meeting ID: 454 089 6871)

วิทยากร
ดร.ปรัชญา บุญขวัญ
สังกัด หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยปัญญาประดิษฐ์, NECTEC (สวทช.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ
สังกัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ปิยพสุนทรา
สังกัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์สรัญญา วรานฤชิต
สังกัด อาจารย์พิเศษภาควิชาภาษาไทย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยากรผู้ดำเนินรายการ
อาจารย์ ดร.นิติพงศ์ พิเชฐพันธุ์
สังกัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด
โครงการเสวนา โดย สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ขอเชิญรับชมและรับฟังโครงการเสวนา
โดย สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

upcoming events

กิจกรรม “ค่ายอยากเป็นล่าม”

เคยสงสัยไหมว่าล่ามเขาทำอะไรกัน
จะเป็นล่ามได้ต้องรู้อะไรบ้าง ล่ามพูด
ตามกับล่ามพูดพร้อมต่างกันยังไง

ทั้งหมดนี้มาหาคำตอบได้ที่
“ค่ายอยากเป็นล่าม”
คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญน้อง ๆ
มัธยมศึกษาตอนปลายมาเรียนรู้
และชิมลางการทำงานล่าม
ทั้งล่ามพูดพร้อมและล่ามพูดตาม
ในกิจกรรม “ค่ายอยากเป็นล่าม”

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2565
เวลา 8.30-16.15 น.
ณ คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พร้อมรับประกาศนียบัตร
การเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนได้ที่: Click

เปิดรับใบสมัครถึงวันที่
30 กันยายน 2565 นี้เท่านั้น  

รายละเอียด
Please see the information below to learn more about the important dates of M.A. admissions.

 Master of Arts

Application Period
Now – 5 December 2022

Announcement of Eligible Candidates
16 December 2022

Written Exam and Interview
17 December 2022
Time: TBA
Venue: Faculty of Liberal Arts Building,
Thammasat University, Tha Prachan Campus

Announcement of Successful Candidates
26 December 2022

Confirmation
27 December 2022

รายละเอียด