Loading...

รวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) Announcement COVID-19

รวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
Announcement COVID-19

รายละเอียด
เชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในหนังสือวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์มีแผนการจะพิมพ์เผยแพร่
หนังสือรวมบทความวิชาการ ที่แสดงให้เห็น
ถึงความโดดเด่นและความเป็นผู้นำด้านวิชา
การของคณาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

ภายใต้แนวคิด “60 ปีศิลปศาสตร์ ต่อยอด
ความรู้สู่ศตวรรษที่ 21”

[ขยายเวลา]
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

สามารถส่งบทความต้นฉบับได้ที่อีเมล: larts.oia@arts.tu.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ chusakp@gmail.com 
รายละเอียดเพิ่มเติม: Click

รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ ยินดีต้อนรับและร่วมหารือ คณาจารย์จาก Jame Madison University มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในสหรัฐอเมริกา

คณบดีคณะศิลปศาสตร์, รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา และหัว
หน้าสาขาวิชาภูมิศาสตร์

ร่วมให้การต้อนรับ
Prof. Dr. Mace Bentley และ
Ajarn Manita Khemthong
จาก Jame Madison University
มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในสหรัฐอเมริกา

โดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ
การส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่างสถาบันการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย การสอนร่วมของ
คณาจารย์ ตลอดจนการจัดสัมมนาหรือ
ประชุมวิชาการร่วมกัน

รายละเอียด
คณบดีพร้อมคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ร่วมหารือส่งเสริมความร่วมมือและมอบกระเช้าของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหารในเครือเจริญโภคภัณฑ์

คณบดีพร้อมคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
เข้าเยี่ยมคำนับและมอบกระเช้าของขวัญ
เพื่อสวัสดีปีใหม่

คุณธนากร เสรีบุรี รองประธาน
กรรมการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์
โดยมี คุณนพดล เจียรวนนท์ รองประธานกลุ่ม
ธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม (จีน)
และคุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล ที่ปรึกษา
อาวุโสกลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม (จีน)

ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้หารือเพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่าง
เครือเจริญโภคภัณฑ์และคณะศิลปศาสตร์

รายละเอียด

“คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นเลิศ
ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์”

วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์ ปี 2565 - 2570

upcoming events

เกณฑ์ TCAS 65 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพรวมจำนวนรับและเกณฑ์การรับ
ทุกสาขาวิชาของคณะศิลปศาสตร์
Download

TCAS65 รอบ 1.2 Portfolio
Download

TCAS65 รอบ 3 Admission
Download

รายละเอียด
ศิลป์เสวนา ในหัวข้อ "Metaverse กับวรรณกรรมและสื่อใหม่"

ศิลป์เสวนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์
ในหัวข้อ "Metaverse กับวรรณกรรมและสื่อใหม่"

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
เวลา 10.00 - 12.00 น.

วิทยากร
ผศ. เมธาวี โหละสุต
สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณมาร์ก อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ Blognone ศูนย์รวมข่าวไอที

ดำเนินรายการโดย
อ.ดร. สุธิดา วิมุตติโกศล

ลงทะเบียนเพื่อรับ zoom link
และถามคำถามล่วงหน้าได้ที่:
https://forms.gle/zKdYfw4HH9mZ6BX1A

สอบถามเพิ่มเติมและติดตาม fb live ได้ที่:
ศิลป์เสวนา คณะศิลปศาสตร์ มธ

รายละเอียด
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ย้อนรอยญี่ปุ่น "โกะ" เกมแห่งวัฒนธรรม"

โครงการญี่ปุ่นศึกษา คณะศิลปศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
หัวข้อ "ย้อนรอยญี่ปุ่น "โกะ" เกมแห่งวัฒนธรรม"

วิทยากร
ดร.แสงเทียน รัตนเสรีวงษ์
(Osaka University)

ดำเนินรายการโดย
อ.ดร.น้ำใส ตันติสุข (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565
เวลา 14.00-16.00 น.
ผ่านระบบ ZOOM ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 ม.ค. 65
ได้ทาง https://forms.gle/YxQqSwg3d8RSxBvq7
ลิงก์เข้าร่วมสัมมนาจะส่งทางอีเมลท่านก่อนวันสัมมนา 1 วัน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
http://grad.tu-japanese.org/home

รายละเอียด
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกงาน หัวข้อ “เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารในองค์กร”

เน้นการฝึกการเขียนหนังสือราชการ
การเขียนเพื่อการทำงานในสำนักงาน
และทักษะการเขียน E-mail

โดยคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาไทย
ผู้เชี่ยวชาญการอบรมเรื่องหนังสือราชการ

กำหนดการรับสมัคร 4 - 11 มกราคม 2565
เปิดรับ 75 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน
ลงทะเบียนได้ที่:
https://forms.gle/mDhfmMn3yKUGKTk29

อบรมวันเสาร์ที่ 5 , 12 และ 19 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10.00 – 13.00 น.
อบรมผ่าน Zoom Application
ผู้เข้าอบรมครบทั้ง 3 ครั้ง จะได้รับวุฒิบัตร

รายละเอียด

upcoming events

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
ร่วมส่งบทความในงานการประชุมวิชาการ
และนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยา
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565

The 7th Thailand National
Conference on Psychology (TNCP 2022)
ปรับ แปร เปลี่ยนผ่าน
Moving Forward through Challenging Times
1 กรกฎาคม 2565

เปิดรับบทคัดย่อ
10 มกราคม - 22 เมษายน 2565

รูปแบบบทคัดย่อ
English
ภาษาไทย

รูปแบบบทความฉบับเต็ม
English
ภาษาไทย

ส่งบทคัดย่อได้ที่: Click

ช่องทางการลงทะเบียน
https://www.psy.arts.tu.ac.th/registration

ติดต่อสอบถาม
Email: tncp2022@arts.tu.ac.th

รายละเอียด