Loading...

ความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชุมร่วมกับ ผู้บริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รวมถึงแผนการจัดกิจกรรมความร่วมมือ ปี พ.ศ. 2563 – 2564 พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ภายในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ณ ห้องประชุม A207 อาคารอำนวยการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รายละเอียด
คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2563

รายละเอียด
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
และตัวแทนผู้บริหารจากคณะศิลปศาสตร์ ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ ห้องสังคีตวัฒนา อาคารอำนวยการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รายละเอียด
สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2563

โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2563
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting

โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้


พร้อมทั้ง ยังได้รับเกียรติจากศ.ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการกล่าวปาฐกถานำเรื่อง “แนวทางการเผยแพร่งานวิจัย
ในวารสารวิชาการ กับการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ”

ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก
รวมถึงบทความและการนำเสนอของแต่ละห้อง
ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน

สามารถดูวิดีโอของผู้นำเสนอบทความได้ที่
https://arts.tu.ac.th/sapphasat-saphasin1

รายละเอียด

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นสถาบันการศึกษาชั้นเลิศของประเทศด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์ มธ. ปี 2560 - 2564

upcoming events

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม 4 สถาบันการศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
และวัฒนธรรม 4 สถาบันการศึกษา

หัวข้อ “ภาษาและวัฒนธรรมไทยในวิถีโลกสมัยใหม่” 
(Thai in the Modern World)

วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563

โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

ดาวน์โหลดรูปแบบบทคัดย่อ
และบทความได้ที่: https://bit.ly/3hB78zR

สอบถามเพิ่มเติมและ
ส่งผลงานได้ที่: larts.tu@arts.tu.ac.th
โทร. 02-613-2695 หรือ
081-0187-186 (รศ.ดร.นิตยา แก้วคัลณา ประธานฝ่ายวิชาการ)

รายละเอียด
โครงการอบรมการจัดดอกไม้ Ikenobo Ikebana

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
เวลา 10.00 - 12.00 น.
สถานที่ ตึกคณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รับจำนวน 20 คน

หมดเขตลงทะเบียน 
วันที่  22  กรกฏาคม 2563

ลงทะเบียนได้ที่ Click

รายละเอียด
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

เด็ก 63 อย่าลืมเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ 

ในวันที่ 3 และวันที่ 4 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 - 16.00 น.
Online ผ่าน Facebook Page: คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์

อย่าลืม!!!!
ลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึก
สำหรับ “เด็ก 63” โดยเฉพาะ
ลงทะเบียนได้ที่:
https://forms.gle/dsu2eUdPhTYRbR3t6

เอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด

รายละเอียด