Loading...

คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เดินทางปฏิบัติภารกิจที่ประเทศฟิลิปปินส์เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ

ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดี
คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศิริรัตน์
ณ ระนอง รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ท่าพระ
จันทร์) และวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ผ่องพรรณ
ไกรนรา อ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ หงส์จำรัสศิลป์
จากสาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกัน
ศึกษา และอ.ดร.สุวรรณรัตน์ มีสมบูรณ์
พูนสุขจากโครงการเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา

เดินทางปฏิบัติภารกิจที่ประเทศ
ฟิลิปปินส์เพื่อหารือความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2565
โดยได้ไปเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
University of Phillipines, University
of Sato Tomas, De La Salle University,
National Commission fr
Culture and the Art (NCCA)

รายละเอียด
รวมภาพกิจกรรมดี ๆ ของชาว BASIC กับกิจกรรมค่ายศิลป์พิเศษอาสา ครั้งที่ 6

รวมภาพกิจกรรมดี ๆ ของชาว BASIC กับ
กิจกรรมค่ายศิลป์พิเศษอาสา ครั้งที่ 6
"ทุ่งยาวทุ่งใจ งานไม่ใหญ่แน่นะวิ?"
ปีนี้จัดที่โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย
จ.กาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2565
และขอขอบคุณทีมนักศึกษาอาสาสมัคร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้สนับสนุนทุกท่าน
ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม

รายละเอียด
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การนำ OKRs (Objectives and Key Results) ไปใช้อย่างไรให้ได้ผล

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์
ได้จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
การนำ OKRs (Objectives and Key Results)
ไปใช้อย่างไรให้ได้ผล

โดยทางคณะศิลปศาสตร์ได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ ยลระบิล
รองคณบดีฝ่ายกิจการองค์กรและความยั่งยืน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และอดีต
ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และ
แบ่งปันประสบการณ์ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน
ส่วนในช่วงบ่ายคณะผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ให้กับบุคลากร
กิจกรรมทั้งภาคเช้าและบ่ายเป็นไปด้วยความ
สนุกสนานและผู้เข้าประชุมได้ความรู้และสามารถ
นำความรู้ไปใช้ในการเขียน OKRs ได้

รายละเอียด
กิจกรรม L'Arts Roadshow งานแนะแนวสัญจรของคณะศิลปศาสตร์ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา นนทบุรี, โรงเรียนสตรีนนทบุรี และโรงเรียนสารวิทยา

ภาพกิจกรรม L'Arts Roadshow งานแนะแนว
สัญจรของคณะศิลปศาสตร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่
28 ธันวาคม 2565 นำทีมโดยคณาจารย์
นักศึกษา และเจ้าหน้าที่เดินทางไปบรรยาย
ข้อมูลหลักสูตรและเกณฑ์การรับเข้าให้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมใน 3 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนบดินทรเดชา นนทบุรี
โรงเรียนสตรีนนทบุรี และโรงเรียนสารวิทยา

รายละเอียด

“คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นเลิศ
ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์”

วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์ ปี 2565 - 2570
LALL (LIBERAL ARTS LIFELONG LEARNING)

คอร์สอบรม เพื่อบริการสู่สาธารณชนคนทั่วไป

รายละเอียด
ปรัชญาในการผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์

สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้
ทางด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจ
มนุษย์และสังคม เข้าใจใน
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์
วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้

ในการดำรงชีวิต และการ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์
และความรับผิดชอบต่อสังคม

upcoming events

TCAS 66 ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูล TCAS 66 ของคณะศิลปศาสตร์ ทั้งโครงการปกติ
และโครงการพิเศษหลักสูตรภาษาไทย

1. ภาพรวม TCAS66
    Download

2. สรุปเกณฑ์ TCAS66 รอบ 1.2 Portfolio
    Download


3. สรุปเกณฑ์ TCAS66 รอบ 3 Admission
    Download

ข้อมูลหลักสูตร ฉบับปรับปรุงใหม่ 2566
ภาคปกติ      Download   
ภาคพิเศษ   Download

รายละเอียด
Call for Paper! Language Education and Thai Studies: Diversities and Voices in Language Education and Thai Studies (LETS2023)

12-13 September 2023
Venue: Super Brand Mall, Shanghai, China

Submission deadline:
28 February 2023

For more details, please visit:
https://arts.tu.ac.th/shanghai2023-1

รายละเอียด
Please see the information below to learn more about the important dates of M.A. and Ph.D. admissions.

M.A. and Ph.D. admissions.

Application Period
Now – 6 February 2023

 

รายละเอียด
GI Market by L’Arts 2566

ขอเชิญร่วมอุดหนุนสินค้าสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ไทย ภายใต้ "โครงการ
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น:
GI Market by L’Arts 2566"
โดย สาขาวิชาภูมิศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566
ณ โถงอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
(หรือ SC1) มธ.ศูนย์รังสิต
พบกับสินค้าหลากหลายรายการ ทั้งเครื่องดื่ม
ผลไม้ อาหาร ของใช้และสินค้าแปรรูปต่าง ๆ
ให้ได้เลือกช้อปกันแบบจุใจ

รายละเอียด

upcoming events

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word&Excel) เบื้องต้น

ขอเชิญนักศึกษาโครงการ BAS, BEC, SEAS,
รัสเซียศึกษา และ IAC ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
(Word&Excel) เบื้องต้น

เช่น การจัดการเอกสาร การใช้ฟังก์ชัน
การคำนวณการทำ Pivot table ที่
สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน
อบรมจำนวน 6 ครั้ง

เวลา 18.00-20.00 น.
วันที่ 30 มกราคม 2566
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
วันศุที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 13.00-15.00 น.
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

หากเข้าร่วมครบ 5 ครั้ง จะได้รับประกาศนียบัตร
จากคณะศิลปศาสตร์

รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนตำราสำหรับการสอนภาษา: หลักการ แนวคิด และเทคนิคการเขียน”

ด้วยฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเขียนตำราสำหรับการสอน
ภาษา: หลักการ แนวคิด และเทคนิคการเขียน”

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง 211 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วิทยากรโดย
ผศ.ดร. ลักษมี นวมถนอม คีมูระ
สังกัด สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจ
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

โดยลงทะเบียนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
https://forms.gle/NDuVBPsPUxqZLq856

รายละเอียด