Loading...

สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ ฯ

สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์  

ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

     ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ โดย รศ.ดร.วิไลวรรณ  ขนิษฐานันท์ และศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จำนวนหนึ่ง โดยได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ และได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

     - เป็นสื่อกลางสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชาวศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคม

     - ช่วยเหลือและผลักดันสมาชิกของสมาคมฯ ในทางที่เป็นประโยชน์ ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายและศิลธรรมอันดีของประชาชน

     - ส่งเสริมความเจริญแก่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยทางวิชาการทางศิลปศาสตร์

     - ช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาศิลปศาสตร์

     - บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ตามโอกาสอันควร

     - ไม่ดำเนินการใดใด ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

     - เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและวิทยาการ

หลังจากที่ดำเนินการมาระยะหนึ่งสมาคมฯ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระกรุณาพระราชทานพระอุปถัมภ์ แก่สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ ด้วยการทรงรับสมาคมฯ ไว้ในพระอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ สมาคมจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" นับแต่นั้นเป็นต้นมา 

และยังเป็นศูนย์รวมของผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นศุนย์กลางในการติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณะ มหาวิทยาลัย ตลอดจนทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ 

 

กิจกรรมของสมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

       - จัดรายการพิเศษรุ้งแสงงามยามส่องศิลป์ ออกอากาศ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวโรกาสที่พระองค์เจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา และนำเงินรายได้มาก่อตั้งกองทุนราชนครินทร์

      - จัดรายการพิเศษ ๔๘ ปี ศิลปศาสตร์ อออกอากาศ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ ทาง Modern ๙ TV

      - จัดงานวันคืนสู่เหย้า ศิลป์ฯ คืนถิ่น จิ๊งหน่องเดย์ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

      - จัดโครงการประกวดดนตรีระดับอุดมศึกษา  IMAGINE AWARDS ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

      - จัดงานฉลองบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 

 

กิจกรรมของสมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ถึง มิถุนายน 2563 รายละเอียดดังนี้

     - เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณ การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ Cultural Crossroads : Interconnectedness of Language, Culture and Education  ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันแห่งชาติด้านภาษาและอารยธรรมตะวันออก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

     - การจัดงานคืนสู่เหย้านักศึกษาเก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ร่วมระลึกความหลัง สานสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคี ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องยูงทอง 1 ชั้น 2 สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตสาทร กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน

     - จัดการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล “ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ Mini Marathon” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ สวนลุมพินี แขวงลุมพินี เขตปทุม กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมงานกว่า 700 คน

     - การมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     - สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์