Loading...

Automated Alzheimer's and Mild Cognitive Impairment Screening using Speech Analysis on Mobile Application (2560)

Automated Alzheimer's and Mild Cognitive Impairment Screening using Speech Analysis on Mobile Application

อาจารย์ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณ

Automated Analyzer of Speech Performance: The Assessment of Alzheimer's and Mild Cognitive Impairment for Thai Patients เครื่องตรวจคัดกรองโรคอัลไซเมอร์จากเสียงพูด (2559)

Automated Analyzer of Speech Performance: The Assessment of Alzheimer's and Mild Cognitive Impairment for Thai Patients

เครื่องตรวจคัดกรองโรคอัลไซเมอร์จากเสียงพูด

อาจารย์ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณ

กวีนิพนธ์โศกาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (2561)

กวีนิพนธ์โศกาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี พัดทอง

ผู้ที่ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ประจำปี 2561

ผู้ที่ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ประจำปี 2561 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภลัคน์ เตชะพงศธร

รองศาสตราจารย์ ดร.สิรจิตต์ เดชอมรชัย

อาจารย์เฉลิมเกียรติ สุขเอียด

รองศาสตราจารย์ ดร.วริษา โอสถานนท์

ผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติสูงสุด ประจำปี 2561

ผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติสูงสุด ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมลดา สุดาจิตรอาภา

ผู้ที่มีผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติสูงสุด ประจำปี 2561

ผู้ที่มีผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติสูงสุด ประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์

ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายนอกสถาบันสูงสุด ประจำปี 2561

ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายนอกสถาบันสูงสุด ประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์

ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในสถาบันสูงสุด ประจำปี 2561

ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในสถาบันสูงสุด ประจำปี 2561 

อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ มีสันฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกตวงศ์ ภูมิพลับ

อาจารย์ชนม์ธิดา อุ้ยกูล

รางวัล R.Alekseev award International Salon of Inventions Genva 2016, Geneva, Switzerland (2558)

รางวัล R.Alekseev award International Salon of Inventions Genva 2016, Geneva, Switzerland

อ.ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณ

รางวัลชมเชยสาขาศึกษาศาสตร์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2558)

รางวัลชมเชยสาขาศึกษาศาสตร์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร.ปิรัญญา บุนนาค

รางวัลผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ จากหน่วยงานภายนอก คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2561

“รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง สัจนิยมมหัศจรรย์ในงานวรรณคดีของการ์เบรียล การ์เซีย มาร์เกซ, โทนี มอร์ริสันและวรรณกรรมไทย จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

“รางวัลชมเชย การประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒ – ๑๘ ปี (บทร้อยกรอง) เรื่อง เก็จแก้วกรองกานท์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี พัดทอง

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561

เรื่อง “องค์กรข้ามชาติกับการสร้าง "อัตลักษณ์ข้ามชาติ": กรณีศึกษาสหภาพยุโรปและอาเซียน”

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล

เรื่อง “นโยบายการคืนความเป็นสาธารณะ: ความสำเร็จในการลดปัญหาการใช้ความรุนแรงของเมืองเมะเดยีน ประเทศโคลอมเบีย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

เรื่อง “การพัฒนาฐานความรู้ด้านทักษะการอ่านภาษาฝรั่งเศสระดับปริญญาตรี”

รองศาสตราจารย์ ดร.สิรจิตต์ เดชอมรชัย

เรื่อง “การเขียนแนวมินิมอลลิสม์ในนวนิยายไตรภาคเกี่ยวกับฝาแฝด เรื่องบันทึกลับ (Le Grand Cahier) เรื่องหลักฐาน (La Preuve) และเรื่อง เรื่องเท็จลำดับที่สาม(La Troisième Mensonge) ของอโกตา คริสตอฟ (Agota Kristof)”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา กองทิพย์ จารุพินทุโสภณ

รางวัลระดับดี กิจกรรมการนำเสนอบทความทางวิชาการ ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจำปี 2559

รางวัลระดับดี กิจกรรมการนำเสนอบทความทางวิชาการ ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ

ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 :

รศ.ปราณี อัศวภูษิตกุล

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย (2558)

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานวิจัย

รศ.ดร.สุรสิทธิ์ อมรวรณิชศักดิ์

รางวัลเกียรติยศ Gold Medal with the Congratulations of Jury (2558)

รางวัลเกียรติยศ Gold Medal with the Congratulations of Jury

อ.ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณ