Loading...

การขอโควตาคณะศิลปศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโควตารายวิชาภาษาฝรั่งเศส, ภาษารัสเซีย, ภาษาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา ภาค 2/2563 ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโควตารายวิชาสาขาวิชาโทเกาหลีศึกษาา ภาค 2/2563 ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโควตารายวิชาสาขาวิชาจิตวิทยา ภาค 2/2563 ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโควตารายวิชาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ ภาค 2/2563 ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโควตารายวิชาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาค 2/2563 ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโควตารายวิชาสาขาวิชาภาษาไทย ภาค 2/2563 ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโควตารายวิชาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ภาค 2/2563 ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโควตารายวิชาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ ภาค 2/2563 ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโควตารายวิชาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาค 2/2563 ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโควตารายวิชาภาษาอังกฤษ ภาค 2/2563 (รอบ 2)  ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโควตารายวิชาภาษาอังกฤษ ภาค 2/2563 รหัส 200 ขึ้นไป ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโควตารายวิชาภาษาอังกฤษ ภาค 2/2563 รหัส 300 ขึ้นไป ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโควตารายวิชาภาษาอังกฤษ ภาค 2/2563 รหัส 400 ขึ้นไป ดาวน์โหลด

รายละเอียดการขอโควตาภาคเรียนที่ 2/2563 ดาวน์โหลด

ประกาศรายวิชาที่กำหนดให้ขอโควตาคณะศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2563 ดาวน์โหลด