Loading...

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรทุน คณะศิลปศาสตร์

01. เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย/โครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์จากเงินกองทุน
วิจัยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดาวน์โหลด


02. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ดาวน์โหลด


03. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ดาวน์โหลด


04. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓
ดาวน์โหลด


05. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพ
ผลงานวิจัย (Fast Track) พ.ศ. ๒๕๖๔
ดาวน์โหลด

06. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๔
ดาวน์โหลด

 

07. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภท
ทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
ดาวน์โหลด

 

08. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภททุนวิจัยสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๔
ดาวน์โหลด

 

09. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์
นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ดาวน์โหลด

 

10. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภทชุดโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔
ดาวน์โหลด

 

11. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภทนักวิจัยพี่เลี้ยง พ.ศ. ๒๕๖๔
ดาวน์โหลด  


12. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔
ดาวน์โหลด  


13. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจัย
และบทความทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔
ดาวน์โหลด 

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรทุน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์