Loading...

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรทุน คณะศิลปศาสตร์

01. เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย/โครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์
จากเงินกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดาวน์โหลด

02. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Matching Fund) พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

03. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

04. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

05. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (Fast Track) พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

06. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการทาวิจัย การทาผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

07. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการทาวิจัยประเภทนักวิจัยพี่เลี้ยง พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

08. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์
ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรทุน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์